Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2022

Geldend van 30-04-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland;

overwegende dat:

 • 1.

  het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 5.12, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2021 plaatsen kan aanwijzen waar het verboden is fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan;

 • 2.

  regelmatig en vanuit verschillende locaties en kernen meldingen wordt gemaakt van fietsen of bromfietsen die langdurig op dezelfde plaats staan en lang niet zijn gebruikt;

 • 3.

  lang gestalde fietsen of bromfietsen die ongebruikt op dezelfde plaats staan kunnen leiden tot overlast en een beperking van de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte;

 • 4.

  deze overlast in de hele gemeente Midden-Delfland voorkomt;

 • 5.

  bij een te beperkte locatie gebonden aanpak verwacht wordt dat het aanwijzingsbesluit niet optimaal effectief zal zijn;

 • 6.

  Bijzonder Opsporingsambtenaren de mogelijkheid te bieden om handhavend op te treden;

Gelet op:

 • aanwijsbesluiten behorend bij Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Delfland 2021;

 • artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Delfland 2021 (hierna: APV);

 • beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2022;

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2022

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12, tweede lid onder b van de Apv, om het grondgebied van de gehele gemeente Midden-Delfland aan te wijzen als gebied waar het weesfietsenbeleid van toepassing is. (Brom) fietsen langer dan 28 dagen in/bij stalling geplaatst worden verwijderd. Daarbij wordt de keuze gemaakt om actief te handhaven op weesfietsen in het gebied rond de fietsenstalling Oude Veiling en alle openbare plaatsen langs de Oude Veiling, Huis ter Lucht en de Foppenpolder in Maasland. In overige gebieden wordt alleen gehandhaafd op weesfietsen naar aanleiding van meldingen.

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2022’.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de officiële bekendmaking in het elektronische gemeenteblad

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 april 2022.

Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland,

De gemeentesecretaris,

Martien Born

de burgemeester,

Arnoud Rodenburg

Bijlage 1 Kaart bij aanwijsbesluit weesfietsen

afbeelding binnen de regeling

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar in dienen bij het college van Burgemeester en Wethouder van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG, Schipluiden.