Mandaatbesluit burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging

Geldend van 03-05-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging

De burgemeester van de gemeente Land van Cuijk;

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen het Mandaatbesluit burgemeester Land van Cuijk 2022, eerste wijziging;

Artikel 1. Mandaat

 • 1. De burgemeester verleent mandaat, machtiging en volmacht aan de Gemeentesecretaris /Algemeen directeur, Concerndirecteuren en de Teammanagers voor de volgende bevoegdheden:

  • a.

   Het nemen van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet open overheid;

  • b.

   Het vragen van advies op grond van de artikelen 5a, 6 tweede lid, en 7 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

  • c.

   Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer in privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures en het vertegenwoordigen van de gemeente in overige privaatrechtelijke aangelegenheden;

  • d.

   Het nemen van besluiten op grond van de Wet basisregistratie personen en de daarop berustende nadere regelgeving;

  • e.

   Het nemen van besluiten op grond van de Paspoortwet en de daarop berustende nadere regelgeving;

  • f.

   Het nemen van besluiten op grond van de Wegenverkeerswet en de daarop berustende nadere regelgeving;

  • g.

   Het uitvoeren van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap;

  • h.

   Het nemen van besluiten op grond van de Wet op de lijkbezorging;

  • i.

   Het nemen van besluiten op grond van de Kieswet en het Kiesbesluit;

  • j.

   Het uitvoeren van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

  • k.

   Het uitvoeren van het Besluit geslachtsnaamwijziging;

  • l.

   Het nemen van besluiten op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Land van Cuijk met uitzondering van:

   • -

    het beslissen op aanvragen van vergunningen voor seksinrichtingen (artikel 3.4);

  • m.

   Het ondertekenen en beëindigen van overeenkomsten die een financiële verplichting voor de gemeente inhouden voor diensten/leveringen en werken en het ondertekenen van deze overeenkomsten, indien:

   • -

    Het aangaan van de overeenkomst past binnen het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid en/of

   • -

    voor de uitoefening van de bevoegdheid budget beschikbaar is gesteld dan wel het budget als gevolg van het besluit niet zal worden overschreden;

  • n.

   Het ondertekenen van overeenkomsten inzake onroerende zaken van de gemeente zoals het verhuren, verpachten en in gebruik geven van onroerende zaken van de gemeente, het vestigen van erfpacht, opstalrecht e.d. inclusief alle bijbehorende uitvoeringshandelingen en notariële afhandeling;

  • o.

   Het ondertekenen van overeenkomsten inzake de verkoop van gemeentelijke bouwkavels en inzake de koop en verkoop van onroerende zaken (gronden en opstallen) inclusief alle bijbehorende uitvoeringshandelingen en notariële afhandeling;

  • p.

   Het ondertekenen van anterieure exploitatie- en realisatieovereenkomsten;

  • q.

   Het ondertekenen van correspondentie en besluiten met betrekking tot erkenning/afwijzing verjaringsclaims;

  • r.

   Het ondertekenen van overeenkomsten, convenanten, allonges e.d. die op grond van het mandaatbesluit van het college krachtens mandaat zijn aangegaan;

  • s.

   Het ondertekenen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten op grond van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat dit volmacht niet geldt voor functie van Concerncontroller en dat dit volmacht voor de functies van Teammanager, Concerndirecteur en Opgavemanager uitsluitend wordt verleend aan de Gemeentesecretaris/algemeen directeur;

  • t.

   Het verrichten van overige handelingen ter voorbereiding van door de burgemeester te nemen besluiten;

  • u.

   Het nemen van besluiten op grond van de Alcoholwet en de bijbehorende wetgeving;

  • v.

   Het nemen van besluiten op grond van de Wet op de Kansspelen en de bijbehorende wetgeving;

  • w.

   Het nemen van besluiten op grond van de Zondagswet;

  • x.

   Het invorderen van verbeurde dwangsommen;

  • y.

   Het nemen van beslissingen op bezwaar voor zover de beslissing wordt genomen conform het advies van de commissie bezwaarschriften met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. De bevoegdheid om krachtens mandaat, volmacht en machtiging, besluiten te nemen omvat tevens:

  • a.

   de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen;

  • b.

   het verrichten van voorbereidingshandelingen;

  • c.

   het verrichten van uitvoeringshandelingen.

 • 3. Bij afwezigheid van een Teammanager of Concerndirecteur vindt horizontale vervanging plaats.

 • 4. Het verlenen van ondermandaat is toegestaan.

Artikel 2. Wijze van ondertekening

Bij de uitoefening van mandaat, volmacht en machtiging worden stukken als volgt ondertekend:

De burgemeester van Land van Cuijk,

namens deze,

<functieaanduiding gemandateerde>

<handtekening gemandateerde>

<naam gemandateerde>

Artikel 3. Intrekking

Het mandaatbesluit burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022 van 4 januari 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit burgemeester Land van Cuijk 2022, eerste wijziging.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Land van Cuijk.

Datum: 19 april 2022

de wnd. burgemeester,

Wim Hillenaar