Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014 Gemeente Beesel

Geldend van 17-04-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014 Gemeente Beesel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel

Gelet op de

 • Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • Wet bescherming persoonsgegevens

 • Gelet op artikel 156 Gemeentewet

 • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende:

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Beesel, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Beesel worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  Het hoofd van de afdeling onder wiens verantwoordelijkheid de basisregistratie personen wordt bijgehouden, wijst de organen van de gemeente aan, aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingezetene van de gemeente Beesel en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Beesel was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Beesel kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingezetene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Beesel

secretaris,

R.R.M. Halffman

burgemeester,

P. Dassen-Housen

Bijlage 1 behorend bij artikel 3 regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van artikel 2.59 verzocht heeft om geheimhouding en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP.

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg

Ziekenhuizen

Toelichting op regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Beesel 2014

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA vervangen door dat van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Voor de zeer korte termijn heeft dit als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wet BRP is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening en dat burgemeester en wethouders dat nader uitwerken in een regeling. De onderhavige regeling voorziet in de nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Beesel.

Daarnaast voorziet deze regeling in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Beesel en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Beesel aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

De gemeenteraad is voorgesteld om te besluiten om de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen van de gemeente Beesel over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze regeling, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Beesel beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De Wet BRP onderscheidt ingeschrevenen en ingezetenen. De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Beesel.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Organen van de gemeente Beesel zijn de organisatieonderdelen van de gemeente die persoonsgegevens verwerken in de bedrijfsprocessen die ze uitvoeren. Tot die organen worden ook gerekend, organen van een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente deelneemt en die onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Beesel overheidstaken uitvoeren.

De gemeente Beesel is ook bevoegd om gegevens over personen te verwerken, die niet in de gemeente Beesel woonachtig zijn. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens over deze categorieën van personen. Deze zogenaamde systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Beesel op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Beesel woonachtig zijn, dient de gemeente Beesel het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

De bevoegdheid om de verstrekking van gegevens uit de BRP aan de organisatieonderdelen van onze gemeente te regelen, is uit praktische overwegingen gemandateerd aan het hoofd van de afdeling die verantwoordelijk is voor de bijhouding van de basisregistratie personen. Dit biedt de mogelijkheid om op flexibele wijze te kunnen inspelen op de voortdurende wijzigende vraag om gegevens uit de organisatie.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Beesel. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014, waarmee deze regeling kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag na de dag van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014. Gelet op de korte invoeringstermijn van de Wet BRP, is het noodzakelijk deze regeling met terugwerkende kracht vast te stellen.