Aanwijzingsbesluit toezichthouders Infra 2021

Geldend van 03-05-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Infra 2021

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Loon op Zand hebben in de vergadering van 21 september 2021, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

 • -

  Overwegende dat de besluiten inzake aanwijzing toezichthouders Infra actualisatie behoeven gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht; besloten: vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders

 • 1. De toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • a.

   Omgevingswet;

  • b.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • c.

   Betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het de bevoegdheid van het college of de burgemeester betreft;

  • d.

   Wet Basisregistratie Personen;

  • e.

   bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen door de gemeenteraad;

   en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

 • 2. Aangewezen als toezichthouder zijn:

 • De ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren, aangesteld bij, dan wel werkzaam voor de afdeling Infra in de functie van:

  • 1.

   Consulent / adviseur / beleidsontwikkeling – B

  • 2.

   Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering (technisch) – B

  • 3.

   Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering (technisch) – A

  • 4.

   Hoofd buitendienst

  • 5.

   Marktmeester

Artikel 2 ondermandatering afdelingshoofd ten behoeve van externen

Het afdelingshoofd te mandateren om externen als toezichthouder aan te wijzen voor zover de Wet niet spreekt over "Ambtenaren".

Artikel 3 Legitimatie

Aan de in artikel 1, lid 2 genoemde personen wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1, lid 1 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 4 Inwerkingtreding en bekendmaking

 • 1. Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie en treedt daags na publicatie in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

 • 2. Dit aanwijzingsbesluit vervangt alle eerdere aanwijzingsbesluiten van het college van B en W en de burgemeester die betrekking hebben op het toezicht op de in artikel 1 lid 1 genoemde wetgeving door de ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren, aangesteld bij, dan wel werkzaam voor de afdeling Infra. Deze aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken per de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit toezichthouders Infra 2021”.

Ondertekening

Ondertekening

Kaatsheuvel, 21 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

B. van de Kieboom

de burgemeester

J. van Aart