Subsidieregeling Jubilea gemeente Loon op Zand 2021

Geldend van 03-05-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Jubilea gemeente Loon op Zand 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand,

gezien het voorstel d.d. 2 november 2021,

gelet op het bepaalde in titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en op de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019, 1e herziening;

b e s l u i t:

 • 1.

  de Subsidieregeling Jubilea gemeente Loon op Zand 2021 als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Jubileumactiviteit: Een activiteit ter herdenking of viering van de dag waarop een herdenkingswaardig aantal jaren geleden een vereniging of stichting is opgericht.

Artikel 2 Doel van de subsidieregeling

Op grond van deze subsidieregeling kan het college aan een vereniging of stichting een eenmalige subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van een jubileumactiviteit.

Naast deze eenmalige subsidie kan een vereniging, instelling en/of persoon die gevestigd is in, dan wel ingezetene is van de gemeente Loon op Zand, in aanmerking komen voor een oorkonde. De regeling ‘toekenning oorkondes gemeente Loon op Zand’ is als bijlage bijgevoegd.

Artikel 3 Reikwijdte

In aanmerking komen alleen stichtingen en verenigingen:

 • 1.

  Die statutair gevestigd zijn in de gemeente Loon op Zand en dus rechtspersoonlijkheid bezitten dan wel zijn ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel. Kerkelijke organisaties, politieke partijen en professionele organisaties zijn hiervan uitgesloten;

 • 2.

  Die activiteiten organiseren die van maatschappelijk belang zijn voor de gemeente Loon op Zand en/of haar burgers;

 • 3.

  Die geen winstoogmerk en/of fondsenwerving nastreven;

 • 4.

  Wiens doelstellingen en activiteiten niet tegenstrijdig zijn met landelijke en lokale wet- en regelgeving.

Artikel 4 Subsidiebedrag

 • 1. Afhankelijk van de bestaansduur van de vereniging of stichting wordt de volgende jubileumsubsidie toegekend:

  • 12,5-jarig jubileum: € 125,-

  • 25-jarig jubileum: € 250,-

  • 40-jarig jubileum: € 300,-

  • 50-jarig jubileum: € 350,-

  • 75-jarig jubileum: € 400,-

  • 100-jarig jubileum en elke 25 jaar daarboven: € 500,-

 • 2. Jubileumactiviteiten die op grond van een andere subsidie(regeling) van de gemeente Loon op Zand worden gesubsidieerd, komen niet voor jubileumsubsidie in aanmerking.

Artikel 5 Procedure

 • 1. De aanvragende organisatie maakt gebruik van het gemeentelijke aanvraagformulier.

 • 2. De vereniging of stichting dient met een oprichtingsakte of enig ander schriftelijk bewijs aan te tonen, dat er sprake is van een jubileumjaar;

 • 3. Een aanvraag moet in het jubileumjaar of maximaal drie maanden voorafgaand aan het jubileumjaar, worden ingediend. Een aanvraag die na het jubileumjaar wordt ingediend komt niet in aanmerking voor jubileumsubsidie.

 • 4. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van binnenkomst wordt beschouwd de dagtekening van registratie van een volledig ingevuld aanvraagformulier.

 • 5. Binnen acht weken na indiening, neemt de gemeente een schriftelijk aan de aanvrager kenbaar te maken besluit over de aanvraag.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. Het totale en maximaal te verstrekken bedrag aan subsidies wordt jaarlijks in de gemeentebegroting vastgesteld.

 • 2. Subsidies worden alleen toegekend voor zover het door het bestuursorgaan van Loon op Zand daartoe beschikbaar gestelde budget in de gemeentebegroting, toereikend is.

 • 3. Vanaf het moment dat in het lopende boekjaar het subsidieplafond, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, is bereikt, worden aanvragen voor een subsidie op grond van deze regeling afgewezen.

Artikel 7 Afwijkingsmogelijkheid

 • 1. Het college kan gemotiveerd afwijken van één of meerdere bepalingen in deze subsidieregeling;

 • 2. In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Jubilea gemeente Loon op Zand 2021.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 2 november 2021

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand van 20 december 2021.

Kaatsheuvel,

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

V.D.A. Pouw

de burgemeester,

J. van Aart

Bijlage: regeling toekenning oorkondes gemeente Loon op Zand

Bijlage 1: regeling toekennen oorkondes (besluit 17 september 1996, nr 38/II 1.)

Oorkonde / erepenning

Regeling

Oorkondes

(Aan de toekenning van een gemeentelijke oorkonde als blijk van waardering ligt altijd een genotuleerd besluit van het college van B&W als zodanig ten grondslag.)

Belangengroeperingen blijven buiten beschouwing. Hiermee wordt bedoeld, dat verenigingen en instellingen, die tot doel hebben de materiële belangenbehartiging van individuele leden en/of groepen van leden, niet voor de toekenning van een oorkonde in aanmerking komen. Dit geldt zowel voor de vereniging of instelling als zodanig als voor de bestuursleden of gewone leden daarvan.

Grote oorkonde

(A3)

Bestemd voor verenigingen / instellingen die gevestigd zijn en zich richten op onze gemeente.

 • Bij erepenning in goud;

 • Bij ereburgerschap;

 • Bij 50, 75, 100, 125, 150 (etc.) – jarig jubilea;

Grote oorkonde

(A3)

Bestemd voor personen die ingezetene zijn van onze gemeente én nog niet eerder een oorkonde hebben ontvangen.

 • Bij erepenning in goud.

Kleine oorkonde

(A4)

Bestemd voor personen die ingezetene zijn van onze gemeente én nog niet eerder een oorkonde hebben ontvangen.

 • Bij erepenning in zilver of brons

 • Bij een bestuurslidmaatschap dat 25 jaar of langer heeft geduurd. Criteria: vervulling op heel verdienstelijke wijze;

 • Bij 40, 50, 60, 70-jarig lidmaatschap