Regeling vervallen per 31-01-2023

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Heemstede

Geldend van 03-05-2022 t/m 27-09-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2022

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Heemstede

Het college van de gemeente Heemstede;

gelet op

 • -

  Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 35 van de Participatiewet;

 • -

  De Handreiking eenmalige energietoeslag van Stimulansz;

Overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag in 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen aanvullend op het Verstrekkingenboek Bijzondere Bijstand Heemstede 2018.

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Heemstede

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  wet: Participatiewet;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 • -

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet;

 • -

  peildatum ambtshalve toekenning: 15 maart 2022;

 • -

  referteperiode voor de ambtshalve toekenning: 1 oktober 2021 – 15 maart 2022;

 • -

  referteperiode voor de aanvraag: 1 oktober 2021 – 31 december 2022.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin) heeft een laag inkomen als op enig moment tijdens de referteperiode het in aanmerking te nemen maandinkomen niet hoger is dan 130 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op het moment van aanvraag:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder f, van de wet;

  • b.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met alleen een briefadres;

  • c.

   geen energiecontract op zijn naam heeft.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die op de peildatum voor de ambtshalve toekenning voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en in de referteperiode voor de ambtshalve toekenning:

  • a.

   een uitkering van de gemeente ontvangen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz; of

  • b.

   gebruik maken van een gemeentelijke regeling voor inwoners met weinig geld, zoals de regeling Eropuit, de collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand of de tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap;

  ontvangen ambtshalve uiterlijk op 23 maart 2022 een voorschot van € 400 op de eenmalige energietoeslag en ontvangen ambtshalve het restant van € 400 uiterlijk op 25 juli 2022.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag 2022 kunnen vanaf 30 april 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van een aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via iasz.nl of schriftelijk door middel van het daarvoor bestemde formulier.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 31 januari 2023.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag 2022 kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van deze regeling alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6 Inwerkingtreding en duur regeling

 • 1. Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 maart 2022.

 • 2. Deze regeling vervalt op 31 januari 2023, maar blijft van toepassing op aanvragen energietoeslag die zijn ingediend op uiterlijk 31 januari 2023.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Heemstede.

Ondertekening

Vastgesteld door het college bij besluit van 19 april 2022.