Nadere regels OZB-compensatie maatschappelijk vastgoed gemeente Midden-Groningen 2022

Geldend van 03-05-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 31-12-2019

Intitulé

Nadere regels OZB-compensatie maatschappelijk vastgoed gemeente Midden-Groningen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

besluit de Nadere regels OZB-compensatie maatschappelijk vastgoed gemeente Midden-Groningen 2022 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 • c.

  OZB: het eigenaren- en gebruikersgedeelte van de onroerendezaakbelasting.

Artikel 2 Doelgroep

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk die een aanslag heeft ontvangen van de gemeente Midden-Groningen voor de betaling van OZB op naam van die rechtspersoon.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op aanslagen OZB ontvangen voor vastgoed, dat behoort tot één of meer van de volgende categorieën:

 • i.

  sportaccommodaties; binnen- en buitensport inclusief sport met dieren;

 • ii.

  accommodaties van scoutingverenigingen;

 • iii.

  accommodaties van speeltuinverenigingen;

 • iv.

  accommodaties van muziekverenigingen;

 • v.

  dorpshuizen en wijkcentra;

 • vi.

  jeugdhonken en jeugdsozen;

 • vii.

  kinderboerderijen en hertenkampen;

 • viii.

  accommodaties van organisaties met een culturele doelstelling (ook musea) mits openbaar toegankelijk.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De kosten die in aanmerking komen voor subsidie betreffen de opgelegde aanslag OZB door de gemeente Midden-Groningen voor een object dat is gelegen in de gemeente Midden-Groningen.

 • 2.

  De subsidie is mogelijk voor aanslagen over het jaar 2020 en daaropvolgende jaren.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is voor de aanvrager even hoog als de opgelegde aanslag OZB.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan alleen worden ingediend door de organisaties als bedoeld in artikel 2 voor de kosten als bedoeld in artikel 4 voor vastgoed als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde aanvraagformulier voor het aanvragen van OZB-subsidie.

 • 3.

  Artikel 6, tweede lid, aanhef en onderdelen b, c, d en e en artikel 6, derde lid van de ASV zijn niet van toepassing op deze regeling.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag wordt in afwijking van artikel 7 eerste lid van de ASV ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden aanvragen voor de jaren 2020 en 2021 ingediend voor 1 juni 2022.

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag binnen acht weken na de aanvraagtermijn als bedoeld in artikel 7.

 • 2.

  Het college kan eenmalig besluiten tot verlenging van de termijn als bedoeld in het eerste lid met maximaal vier weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager een hersteltermijn van twee weken om de aanvraag compleet te maken. Indien de aanvrager dit nalaat, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

Op basis van artikel 9, derde lid, aanhef en onderdeel f van de ASV kan subsidieverstrekking worden geweigerd als:

 • a.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met het algemeen belang of belang van openbare orde, volksgezondheid, veiligheid en milieuhygiëne;

 • b.

  voor de kosten als bedoeld in artikel 4 al een subsidie is verstrekt door de gemeente Midden-Groningen.

Artikel 10 Verplichtingen

De verplichtingen als benoemd in artikel 11 van de ASV zijn niet van toepassing.

Artikel 11 Verantwoording

De subsidie wordt zonder voorafgaande verlening direct vastgesteld. De artikelen 14, 15 en 16 van de ASV zijn niet van toepassing.

Artikel 12 Betaling

De subsidie wordt betaald in één termijn binnen vier weken na dagtekening van het besluit tot vaststelling.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van de ASV en deze nadere regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 4 en 9 van de ASV, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels worden aangehaald als de Nadere regels OZB-compensatie maatschappelijk vastgoed gemeente Midden-Groningen 2022.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en hebben terugwerkende kracht tot 31 december 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 26 april 2022

Burgemeester

Gemeentesecretaris