Regeling vervallen per 15-11-2022

Subsidieregeling lokale initiatieven Van Gogh Drenthe

Geldend van 01-05-2022 t/m 14-11-2022

Intitulé

Subsidieregeling lokale initiatieven Van Gogh Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de artikelen 1.3 en 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling lokale initiatieven Van Gogh Drenthe met de daarbij behorende subsidieplafonds en subsidiedeelplafonds vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 26 april 2022

Kenmerk 4.5/2022000631

Uitgegeven: 29 april 2022

Subsidieregeling lokale initiatieven Van Gogh Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

 • b.

  De-minimisverordening: VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

 • c.

  Vincent van Gogh: Een Nederlandse kunstschilder die leefde vanaf het jaar 1853 tot en met 1890

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel het zichtbaar en beleefbaar maken van de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Drenthe in de gemeenten Emmen, Coevorden of Hoogeveen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:

 • 1.

  Publieksgerichte activiteiten die die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan het vertellen van het verhaal van Vincent van Gogh.

 • 2.

  Activiteiten die de culturele erfenis van Vincent van Gogh blijvend zichtbaar en beleefbaar maken.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een organisatie met een rechtsvorm.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 1 juni 2022 tot en met 14 november 2022.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de daarop aangegeven bescheiden.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 2.7 van de Asv weigeren Gedeputeerde Staten een subsidie als:

 • a.

  het een educatieproject betreft, gericht op primair onderwijs of voortgezet onderwijs; of

 • b.

  het project uitsluitend bestaat uit het realiseren van bebording, dan wel aankleding, routes of arrangementen; of

 • c.

  de voorgenomen activiteiten tot de structurele activiteiten van de aanvrager behoren; of

 • d.

  uit de aanvraag blijkt dat de subsidie niet nodig is om het project te realiseren; of

 • e.

  het project niet obstakelvrij kan worden uitgevoerd; of

 • f.

  de aanvrager eerder op grond van deze regeling subsidie heeft ontvangen; of

 • g.

  de aanvrager voor de datum van ontvangst van de aanvraag door de provincie Drenthe reeds is gestart met de uitvoering van de subsidiabele activiteiten; of

 • h.

  de aanvraag betrekking heeft op activiteiten die reeds door de provincie Drenthe zijn gesubsidieerd.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op artikel 1.12 van de Asv, voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd in de gemeenten Emmen, Coevorden of Hoogeveen; en

 • b.

  de aanvrager heeft voor het indienen van de subsidieaanvraag de projectleider van Marketing Drenthe van 'Van Gogh Drenthe' geïnformeerd over het project; en

 • c.

  de subsidiabele activiteiten worden in het jaar 2023 uitgevoerd en uiterlijk 1 december 2023 afgerond

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Kosten die noodzakelijk zijn en die aantoonbaar en rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-- per aanvraag.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 12 Subsidieplafond

 • 1.

  De hoogte van het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling: € 75.000,--.

 • 2.

  De hoogte van de deelsubsidieplafonds bedraagt:

  • a.

   gemeente Hoogeveen: € 15.000,--.

  • b.

   gemeente Emmen: € 30.000,--.

  • c.

   gemeente Coevorden: € 30.000,--.

 • 3.

  De uitvoeringslocatie van de subsidiabele activiteiten is bepalend onder welk deelsubsidieplafond als bedoeld in het tweede lid de subsidieverstrekking valt.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de subsidieontvanger levert informatie aan voor de marketingcampagnes van Marketing Drenthe. Deze informatie heeft betrekking op het soort project, waar dit project wordt uitgevoerd en wanneer het project plaatsvindt;

 • b.

  de subsidiabele activiteiten worden in het jaar 2023 uitgevoerd en uiterlijk 1 december 2023 afgerond.

Artikel 14 Staatssteun

In geval van staatssteun wordt subsidie verstrekt met toepassing van de de-minimisverordening.

Artikel 15 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2022 en vervalt op 15 november 2022.

Artikel 16 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die zijn aangevraagd voor 15 november 2022 op grond van deze regeling.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling lokale initiatieven Van Gogh Drenthe.