Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

Geldend van 22-10-2022 t/m 29-03-2023

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal

gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente West Maas en Waal.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: ;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de West Maas en Waal ;

 • c.

  inkomen: Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het netto inkomen over de peilmaand. Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde netto inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de peilmaand bepalend. Bij zelfstandigen is het geschatte gemiddeld netto inkomen in de drie maanden voorafgaand aan de peilmaand bepalend. De middelen bedoeld in artikel 31 lid 2,worden niet tot het inkomen gerekend. Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

a. inkomen uit arbeid;

b. inkomen uit de eigen onderneming;

c. inkomen uit een uitkering;

d. inkomen uit verhuur;

e. inkomen uit partneralimentatie;

f. inkomsten uit een PGB;

g. inkomsten uit studiefinanciering (WSF) of WTOS volgens het normbedrag genoemd in artikel 33, 2e lid van de wet.

 • d.

  bijstandsnorm: de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet

 • e.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 onderdeel a, b, of c van de wet;

 • f.

  zelfstandige woonruimte: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder of als kostganger én waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald

 • g.

  peildatum: de datum van de aanvraag;

 • h.

  gemeentelijke beleidsregels minima: de door het college vastgestelde beleidsregels voor Waardebonnen, Compensatie Ziektekostenverzekering, Meedoen-regeling, Sport- en recreatieregeling, Computerregelingen, Voortijdige- en vroegschoolse educatie en duurzame gebruiksgoederen (Witgoedregeling)

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300,-- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

 • a.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

 • b.

  jonger is dan 21 jaar;

 • c.

  jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

 • d.

  is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 5.

  Er bestaat geen recht op een eenmalige energietoeslag als de aanvrager eerder in 2022 voor hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 wet heeft ontvangen. Dit geldt ongeacht of de aanvrager deze toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ of;

 • c.

  een uitkering opvangen op grond van par. 4.1 van de Participatiewet of de gemeentelijke beleidsregels minima.

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 1 juni 2022.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 18 mei 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via https://www.werkzaakrivierenland.nl/energietoeslag. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treedt de eerste dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Deze beleidsregels hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

 • 3.

  Deze beleidsregels treden uit werking op 31 december 2022.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente West Maas en Waal’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 26 april 2022.

Het college van burgemeester en wethouders gemeente West Maas en Waal

de secretaris, de burgemeester,

P.A (Perry) Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos