Voorwaarden voor de toewijzing van staanplaatsen voor kermisinrichtingen

Geldend van 29-12-2016 t/m heden

Intitulé

Voorwaarden voor de toewijzing van staanplaatsen voor kermisinrichtingen

Burgemeester en wethouders van Beesel,

gelet op artikel 160 van de gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen de volgende voorwaarden voor de toewijzing van staanplaatsen voor kermisinrichtingen:

Artikel 1.

Algemeen

De kermissen worden gehouden van 26 augustus tot en met 30 augustus 2017 op de markt in Beesel en van 2 september tot en met 6 september 2017 op de markt in Reuver. Ook in 2018 en 2019 worden de kermissen gehouden in Beesel op de laatste zondag van augustus en in Reuver op de eerste zondag van september.

De inrichtingen mogen op zaterdag pas worden geopend vanaf 15.00 uur, op zondag vanaf 12.00 uur, op maandag, dinsdag en woensdag vanaf 13.00 uur. In Reuver moeten de inrichtingen op zaterdag, zondag en maandag om 01.00 uur worden gesloten en de overige dagen om 24.00 uur. In Beesel moeten de inrichtingen om 24.00 uur worden gesloten.

Artikel 2.

 • 1.

  De staanplaatsen worden toegewezen door of vanwege burgemeester en wethouders en door de afdeling Grondgebied aangewezen volgens een door of vanwege burgemeester en wethouders goedgekeurd plan.

 • 2.

  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als de kermis met vergunning, dan wel in opdracht van de gemeente wordt georganiseerd door een particulier persoon of bureau.

Artikel 3.

 • 1.

  Inschrijving geschiedt op daartoe door of vanwege burgemeester en wethouders vastgesteld en ter beschikking gestelde formulieren of op modelformulieren van de BOVAK en N.K.B.

 • 2.

  Op het inschrijfformulier moeten ten minste worden vermeld:

  • a.

   naam, voornaam en adres van de inschrijver, dan wel correspondentieadres als de inschrijver geen vaste woonplaats heeft, bankrekening en handtekening van de inschrijver;

  • b.

   naam en omschrijving van de inrichting, overeenkomstig de registratie in het handelsregister of bij een organisatie van kermisvakgenoten, alsmede het handelsregisternummer;

  • c.

   de juiste afmetingen van de frontbreedte en diepte of doorsnede van de inrichting, alsmede van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa en dergelijke als deze buiten de maten van breedte, diepte of doorsnede uitsteken;

  • d.

   de juiste afmetingen van de woonwagens en slaapwagens;

  • e.

   de benodigde aansluitwaarde in KWU en PK (ook van de woonwagen);

  • f.

   het aantal woonwagens en pakwagens, alsmede de afmetingen;

  • g.

   de aanduiding van het terrein waarvoor de inschrijving is bedoeld;

  • h.

   het bedrag zowel in cijfers als letters, dat wordt geboden;

  • i.

   de verzekeringsmaatschappij waarbij de exploitant is verzekerd tegen de risico's bedoeld in art 18.

 • 3.

  Op een inschrijfbiljet mag slechts voor één inrichting worden ingeschreven. Inschrijvingen met een combinatie van twee of meer inrichtingen, alsmede gecombineerde inschrijvingen door of namens verschillende exploitanten zijn niet toegestaan.

 • 4.

  Inrichtingen bevattende concurrentiebedingen ten doel hebbende om andere, niet dezelfde inrichtingen als waarmee wordt ingeschreven, te weren of slechts om bepaalde personen toe te laten, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, kunnen ter zijde worden gelegd.

 • 5.

  Op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, gedaan vóór het einde van de kermis, door exploitanten van inrichtingen met een behoorlijk spelend orgel, zal na afloop van de kermis een restitutie van 10% van de pachtsom met een maximum van€ 100,00 kunnen worden verleend. Restitutie vindt slechts plaats, als naar het oordeel van burgemeester en wethouders het orgel in behoorlijke staat van onderhoud verkeert en in de inrichting tijdens een kermis uitsluitend orgelmuziek ten gehore wordt gebracht.

Artikel 4.

De inschrijfformulieren moeten vóór een door of vanwege burgemeester en wethouders bepaalde datum en bepaald uur en op een aangegeven plaats zijn ingeleverd. Te laat ingeleverde formulieren worden ter zijde gelegd.

Artikel 5.

De inschrijver is gehouden zijn bod gedurende een maand na de in artikel 4 genoemde datum gestand te doen.

Artikel 6.

Toewijzing staanplaatsen

 • 1.

  Binnen een maand na de in artikel 4 genoemde datum beslissen burgemeester en wethouders over de toewijzing van de staanplaatsen.

 • 2.

  Met inschrijving voor een bepaalde datum wordt bij de toewijzing rekening gehouden mits uit deze aanduiding duidelijk de bedoeling van de inschrijving blijkt.

Artikel 7.

Betaling

 • 1.

  De staanplaatsvergoeding moet in twee termijnen worden betaald: 25% vóór 1 juni 2017 en het restant vóór 15 augustus 2017.

 • 2.

  De betaling dient te geschieden door overschrijving op bankrekeningnummer 28.50.00.780 van de gemeente Beesel.

 • 3.

  Als de staanplaatsvergoeding niet is betaald binnen de termijnen in dit artikel genoemd is de exploitant van de inrichting in gebreke door het enkele verloop van deze termijnen zonder dat daarvoor een rechterlijke ingebrekestelling nodig is en verliest hij het recht op de aan hem toegewezen plaats.

 • 4.

  De in het vorige lid bedoelde nalatige exploitant verbeurt het door hem reeds overgeschreven deel van de staanplaatsvergoeding en blijft daarboven verplicht tot betaling van de volledige staanplaatsvergoeding.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor de opengevallen plaats aan een ander toe te wijzen zonder verplicht te zijn de opbrengst hiervan aan de nalatige exploitant geheel of gedeeltelijk uit te keren.

Artikel 8.

 • 1.

  Degene aan wie een staanplaats is toegewezen, is verplicht deze in te nemen overeenkomstig de op het inschrijfformulier vermelde bestemming.

 • 2.

  Afstand, overdracht of ruiling van staanplaatsen is niet geoorloofd, tenzij toestemming is verkregen van burgemeester en wethouders.

Artikel 9.

 • 1.

  Een staanplaats die 24 uur vóór de aanvang van de kermis door betrokkene niet is ingenomen, vervalt aan burgemeester en wethouders en kan aan een ander worden toegewezen.

 • 2.

  Toewijzing aan een ander laat de verplichting van degene wiens recht vervallen is, tot betaling van de geboden staanplaatsvergoeding onverlet.

Artikel 10.

Restitutie staanplaatsvergoeding

Als de kermis niet doorgaat of ophoudt door te gaan - zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders - wordt de betaalde staanplaatsvergoeding teruggegeven, dan wel gedeeltelijk naar rato van het aantal dagen waarop de staanplaats niet kan worden gebruikt, gerestitueerd.

Artikel 11.

In gevallen waarin door overmacht, door onvoorziene en niet aan enige schuld of nalatigheid van de exploitant te wijten omstandigheden de toegewezen staanplaats niet kan worden ingenomen, zullen burgemeester en wethouders vermindering, teruggave of kwijtschelding van de staanplaatsvergoeding, dan wel het betaalde gedeelte, verlenen.

Artikel 12.

Met het opbouwen van de inrichtingen mag niet eerder worden begonnen dan vier dagen vóór de aanvangsdatum van de kermis. Na de aanvang van de kermis mag niet meer worden gebouwd. Met het afbreken van de inrichting mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur. Gedurende de kermis mogen op het terrein geen woon- en pakwagens staan. Deze wagens moeten worden geparkeerd op de door burgemeester en wethouders aan te wijzen plaatsen en wel nadat contact is opgenomen met de werkleider van de buitendienst of met de marktmeester van de gemeente Beesel. De woon- en pakwagens mogen niet eerder dan vijf dagen vóór de aanvangsdatum van de kermis worden geparkeerd.

Artikel 13.

Op het kermisterrein, alsmede op het terrein waar de woon- en slaapwagens worden geplaatst, zal van gemeentewege worden gezorgd door voldoende wateraftappunten en stroomtoevoercontacten en tijdens de kermis voor politietoezicht.

De terreinen worden tijdens en na de kermis door de afdeling Grondgebied gereinigd.

Artikel 14.

Voorschriften van orde en veiligheid

De exploitanten zijn verplicht te allen tijde in hun inrichtingen toe te laten: ambtenaren van politie, bouw- en woningtoezicht, brandweer alsmede andere vertegenwoordigers van de gemeente en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven.

Artikel 15.

Het is verboden:

 • a.

  muziek te maken buiten de openingsuren, behoudens voor afstellen en testen;

 • b.

  gebruik te maken van sirenes, hoorns - anders dan in een draaizaak om het begin en einde van een rit aan te geven - en/of overmatig lawaai makende apparaten;

 • c.

  de op het kermisterrein aanwezige geluidsapparatuur zodanig af te stellen, dat deze gezamenlijk op een afstand van 2 meter van de gevels van de dichtstbijzijnde woningen en, indien geen woningen aanwezig zijn op 50 meter afstand van het evenement c.q. evenemententerrein, een hoger geluidsniveau produceren dan 80 dB(A). De waarde 80 dB(A) geldt tot 19.00 uur en vanaf 19.00 uur tot sluitingstijd geldt de waarde 75 dB(A). De meting van het geluidsniveau dient te geschieden met een geijkte en voor dit doel geschikte en gekeurde meter. De meting van muziekgeluid dient minimaal 1 minuut plaats te vinden. Het op de meter aangegeven equivalente niveau in de meterstand "tast" is de beoordelingswaarde. De meethoogte bedraagt 1,5 respectievelijk 4,5 meter boven maaiveld;

 • d.

  op de staanplaatsen door of vanwege de exploitanten geluid voortbrengende middelen te gebruiken die naar het oordeel van burgemeester en wethouder overlast veroorzaken. Sirene en hoorns mogen uitsluitend worden gebruikt gedurende ten hoogste 3 seconden om het begin en het einde van een rit aan te kondigen. De geluiden van deze apparaten mogen 5 dB(A) meer bedragen dan de eerdergenoemde waarde van het muziekgeluid.

 • e.

  in verkoopzaken gebruik te maken van versterkers;

 • f.

  in vermaakzaken consumptieartikelen of andere voorwerpen te verkopen of uit te geven of automaten te hebben;

 • g.

  vanuit speelgoedkramen goederen met suikerwaren of snoepgoed in welke vorm dan ook al dan niet aangehecht of gevuld te verkopen; in nougatkramen speelgoed in welke vorm dan ook aangehecht met snoepgoed, behalve zogenaamde vulartikelen, zoals trompetten, wandelstok, paraplu en flesjes met speen, te verkopen;

 • h.

  vóór het sluitingsuur van de kermis inrichtingen te sluiten of onverlicht te laten, behoudens in bijzondere gevallen

Artikel 16.

 • 1.

  Door de exploitant zullen de door de gemeente gestelde regelen over veiligheid, zowel in het algemeen als bij brand, in acht genomen moeten worden.

 • 2.

  De exploitant is verder verplicht ervoor te zorgen, dat in de inrichting al die maatregelen worden getroffen, die redelijkerwijs kunnen worden verwacht ter waarborg van de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de inrichting bevindt.

Artikel 17.

Als de exploitant en/of zijn personeel handelt of doet handelen in strijd met de vorenstaande bepalingen kan op last van de burgemeester de inrichting worden gesloten.

Artikel 18.

Aansprakelijkheid

 • 1.

  Houders van vermaakinrichtingen zijn verplicht het risico van burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid, voor schade aan personen en goederen, alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de inrichting, te verzekeren.

 • 2.

  De exploitant vrijwaart de gemeente Beesel voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij deze schade aanwijsbaar het gevolg is van, door of vanwege de gemeente voor de samenstelling van de kermis genomen of voorgeschreven maatregelen.

Artikel 19.

 • 1.

  De gemeente zal op generlei wijze grond van de gemeente in gebruik geven ten behoeve van het houden van een braderie met kermiszaken, circus of soortgelijke inrichting, lunapark of andere kermis, gedurende de kermis of in een periode vier weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de kermis.

 • 2.

  Bij het beslissen over aan aanvraag strekkende tot het verkrijgen van ontheffing van de van toepassing zijnde verbodsbepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van het organiseren van een braderie met kermiszaken, circus of soortgelijke inrichting, lunapark of andere kermis, gedurende de kermis of in een andere periode van vier weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de kermis, houdt de gemeente rekening met het doel en strekking van deze overeenkomst.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Beesel,

Reuver, 12 december 2016

R.R.M. Halffman,

secretaris

P. Dassen-Housen,

burgemeester