Pachtbeleid gemeente Beesel

Geldend van 29-12-2016 t/m heden

Intitulé

Pachtbeleid gemeente Beesel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 december 2016, na een evaluatie van het huidige beleid, een besluit genomen over de toekomstige verpachting van landbouwgronden waarbij sprake kan zijn van reguliere pacht of geliberaliseerde pacht (verpachting van jaar tot jaar).

Begripsbepaling

De begripsbepaling bij pacht is, dat het pachtobject onder de landbouw dient te vallen (BW Boek 7:312). Hieronder wordt verstaan, steeds voor zover bedrijfsmatig uitgeoefend: akkerbouw; weidebouw; veehouderij; pluimveehouderij; tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en hetkweken van bomen, bloemen en bloembollen; de teelt van griendhout en riet;elke andere tak van bodemcultuur met uitzondering van bosbouw.

Het is dus van belang dat de pachter voldoet aan het gebruik zoals hierboven omschreven. Hobbymatig gebruik valt dus niet onder landbouwkundig gebruik. De uiteindelijke gang naar de pachtrechter blijkt in veel van deze gevallen laagdrempelig. Het gaat erom dat de grond bedrijfsmatig in gebruik is. Het begrip bedrijfsmatig blijkt vaak moeilijk te definiëren.

Het doorverpachten door de pachter is niet toegestaan mits de verpachter daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Wetgeving pacht

De Pachtwet is sinds oktober 2007 geïmplementeerd in het BW Boek 7, titel 5. De reguliere pacht kan niet meer worden opgezegd vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd maar loopt dus gewoon door.

De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de pacht bij geliberaliseerde pacht (één jaar). Bij reguliere pacht worden de regionormen gehanteerd.

Uitgangspunten

 • 1.

  Het pachtobject dient onder de landbouw te vallen. Het begrip landbouw staat omschreven in het Burgerlijk Wetboek waarin de pacht is geregeld.

 • 2.

  Verpachting alleen aan agrariërs die het bedrijf uitoefenen binnen de grenzen van de gemeente Beesel.

 • 3.

  Reguliere pacht loopt in principe gewoon door.

 • 4.

  Pacht tegen een door het college vast te stellen bedrag waarna, indien noodzakelijk, een loting plaats vindt.

 • 5.

  Geliberaliseerde pacht voor een periode van drie jaar. Na drie jaar, indien noodzakelijk, opnieuw loting.

 • 6.

  Huidige geliberaliseerde pachtovereenkomsten na afloop nog maximaal twee jaar verlengen. Daarna gaan de nieuw gemaakte afspraken in. Afhankelijk van de situatie wordt dan ook bekeken of er voor één jaar of voor drie jaar wordt verpacht.

 • 7.

  Publicatie van een te verpachten perceel in 1Beesel/website.

Aanvulling voor geliberaliseerde pacht als die gronden deel uit maken van de huiskavel van diezelfde pachter dan wel aansluitend aan een semi-huiskavel (pachtgronden) van de gemeente liggen:

In deze bijzondere situaties wordt een uitzondering gemaakt op de regelvan loten. Landbouwkundig en bedrijfseconomisch gezien is het voor de betreffende pachter onwenselijk als een dergelijk perceel aan derden in pacht wordt gegeven. Kijken we naar kavelruilconstructies dan is het daar juist de insteek om voor de betreffende agrariër de gronden zoveel als mogelijk bij elkaar te verkrijgen. Dit wordt gestimuleerd om agrarische structuurverbetering te realiseren. Hierbij is het afstanden te verkleinen ook een belangrijk aspect, is het kostentechnisch ook een voordeel en past het eveneens goed in het zogenaamde verduurzamen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 5 december 2016 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel.