Besluit van gedeputeerde staten Zeeland houdende aanwijzing contactpersonen Wet open overheid

Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten Zeeland houdende aanwijzing contactpersonen Wet open overheid

Besluit van gedeputeerde staten Zeeland van 25 april 2022, 145500, houdende aanwijzing contactpersonen Wet open overheid.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid

 • Gelet op het Algemeen mandaatbesluit GS Zeeland 2021, mandaatnummer A.3.1.

Besluiten:

De Informatiebeheerders A en de Informatiebeheerders B aan te wijzen als contactpersonen Wet open overheid, als bedoeld in artikel 4.7 van de Woo, voor gedeputeerde staten van Zeeland, conform de hierna genoemde instructies:

1: Definitie

Onder ‘contactpersoon Wet open overheid’ wordt in dit besluit verstaan: de medewerker die binnen dit bestuursorgaan vragen beantwoordt over de beschikbaarheid van publieke informatie.

2: Taken

De contactpersonen Wet open overheid

 • 1.

  Beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie op laagdrempelige en klantvriendelijke wijze

 • 2.

  Helpt bij het omschrijven van een verzoek om informatie.

 • 3.

  Faciliteert de burger vanuit de positie van ondersteuner van de verzoeker.

3: Bevoegdheden

De contactpersoon heeft de bevoegdheid om in gevallen die zich daartoe lenen, documenten te verstrekken. Dit is enkel in het geval er maar een paar documenten zijn en er geen uitzonderingsgronden aan de orde zijn of derdenbelangen spelen.

4: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022.

Ondertekening

Gedeputeerde staten van Zeeland,

namens deze,

F.A.J. Brasz MSc,

Afdelingsmanager Informatie en Automatisering