Klachtenreglement ongewenste omgangsvormen

Geldend van 22-10-2003 t/m heden

Intitulé

Klachtenreglement ongewenste omgangsvormen

Burgemeester en wethouders van Zeewolde,

gelezen het voorstel van de afdeling Personeel en Bestuur d.d. 24 juni 2003;

gelet op de Arbeidsomstandighedenwet en de notitie Ongewenste omgangsvormen en de rol van de vertrouwenspersoon;

gehoord de Ondernemingsraad d.d. 26 augustus 2003;

Besluiten

vast te stellen het navolgende Klachtenreglement ongewenste omgangsvormen.

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

 • a. Ongewenste intimiteiten door internen: van ongewenste intimiteiten is sprake indien een medewerker in een werksituatie tegen zijn/haar wil wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan en/of wordt geconfronteerd met woorden of daden op seksueel gebied, waarvan betrokkene duidelijk laat blijken en/of pleger redelijkerwijs moet begrijpen dat betrokkene deze ongewenst vindt.

 • b. (Verbale) agressie, dreigementen door internen: van (verbale) agressie is sprake wanneer een medewerker wordt geconfronteerd met gedrag dan wel uitspraken die grievend en/of kwetsend zijn c.q. letsel veroorzaken.

 • c. Overige zwaarwegende aangelegenheden: er kunnen situaties zijn die geen betrekking hebben op de onder sub a en b van dit artikel beschreven zaken maar zodanig ingrijpend van aard zijn (bijvoorbeeld diefstal van eigendommen van de organisatie of van eigendommen van medewerkers of omschreven in de notitie Ongewenste omgangsvormen en de rol van de vertrouwenspersoon) dat de klager geen andere mogelijkheid ziet dan de kwestie onder de aandacht te brengen van de klachtencommissie. In die gevallen is dit reglement van toepassing. De onder dit artikel beschreven omstandigheden hebben alleen betrekking op situaties tussen medewerkers onderling.

 • d. Ongewenste omgangsvormen door externen: de onder sub a, b en c van dit artikel omschreven situaties, niet veroorzaakt door medewerkers.

 • e. Klager: de persoon, die zich met een klacht tot een vertrouwenspersoon dan wel de klachtencommissie wendt. Blijft de klacht bij de vertrouwenspersoon in een informele procedure, dan wordt de situatie doorgaans als "melding door een melder" aangeduid.

 • f. Vertrouwenspersoon: de personen (de interne of externe persoon) die zijn benoemd na overleg tussen directie en ondernemingsraad en die als zodanig binnen de organisatie zijn bekend gemaakt.

 • g. Medewerker: hij of zij die op basis van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst in dienst is bij de gemeente Zeewolde of anderszins (tijdelijk, gedetacheerd) bij de gemeente Zeewolde werkzaam is. Stagiaires of leerlingen die aan de gemeente Zeewolde ter beschikking zijn gesteld worden hiermee gelijk gesteld.

 • h. Klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 5:1 van dit Reglement.

Artikel 2:1 Geheimhouding

 • a. Een ieder die ten gevolge van dit reglement op de hoogte is gebracht van de feiten dan wel in het bezit is gekomen van schriftelijke stukken met betrekking tot de onder artikel 1:1, sub a, b, c, en d genoemde situaties is verplicht tot geheimhouding van deze feiten tegenover derden en draagt er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen.

 • b. Het niet voldoen aan het gestelde in de voorgaande zin wordt aangemerkt als plichtsverzuim conform artikel 16:1:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zeewolde.

Artikel 3:1 Klachtrecht

 • a. Een ieder die als personeelslid of anderszins (tijdelijk) bij de gemeente Zeewolde werkzaam is, en die in de werksituatie met ongewenste intimiteiten, (verbale) agressie of andere zwaarwegende aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 1:1 van dit reglement, wordt geconfronteerd, kan zich met een klacht daarover wenden tot de vertrouwenspersoon (in- of extern) dan wel de klachtencommissie.

 • b. Voorwaarde is dat de klacht gebaseerd is op een situatie of voorval van minder dan een jaar geleden.

Artikel 4:1 Vertrouwenspersoon

 • a. De vertrouwenspersoon staat de medewerker op zijn/haar verzoek met raad en daad bij met een klacht of de indiening daarvan. Taken zijn vooral de emotionele opvang, begeleiding en ondersteuning van de klager.

 • b. De vertrouwenspersoon staat naast de klager, is daarmee partijdig en kan geen onderzoek instellen.

 • c. De vertrouwenspersoon zal nooit iets ondernemen zonder toestemming van de klager.

 • d. De gedragscode zoals deze is toegevoegd aan de notitie Ongewenste omgangsvormen en de rol van de vertrouwenspersoon is tegelijk onverminderd van toepassing.

Artikel 5:1 Klachtencommissie

 • a. Een klachtencommissie zal telkens ad hoc worden ingeschakeld.

 • b. Voor de samenstelling van de klachtencommissie wordt gebruik gemaakt van externe personen, waarbij de voorkeur naar een commissie van drie personen uitgaat.

 • c. De klachtencommissie wordt ingehuurd via de Arbodienst Ardyn of via het bureau Bezemer & Kuiper.

Artikel 6:1 Procedure

 • 1. Wanneer een medewerker een klacht heeft over ongewenste omgangsvormen zoals omschreven in artikel 1:1, sub a, b of c, zijn er de volgende mogelijkheden:

  • a.

   Het informele traject:

   • -

    Medewerker gaat naar de vertrouwenspersoon en doet zijn/haar verhaal. Medewerker wil geen procedure opstarten.

   • -

    Medewerker gaat naar de vertrouwenspersoon en dient een klacht in. Medewerker wil geen formeel onderzoek, maar wil wel dat het ongewenste gedrag ophoudt. De klager/melder bepaalt samen met de vertrouwenspersoon wie er wordt ingeschakeld om te zorgen dat de ongewenste omgangsvormen ophouden (bijvoorbeeld de directie, leidinggevende, de bedrijfsarts).

  • b.

   Het formele traject:

   • -

    De medewerker wil (alsnog) een formeel onderzoek naar de klacht. De klacht wordt voorgelegd aan de klachtencommissie.

 • 2. Indien het een klacht betreft zoals onder artikel 1:1, sub d beschreven, kan betrokken medewerker zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon, een personeelsfunctionaris of de leidinggevende. Van daaruit wordt betrokken medewerker begeleid. Indien noodzakelijk zal andere professionele hulp worden ingeroepen.

 • 3. Ten aanzien van de werkwijze van de klachtencommissie geldt het volgende:

  • a.

   Zodra de klachtencommissie een klacht ontvangt, wordt een begin gemaakt met het onderzoek. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht zal de commissie de klager informeren of de klacht al dan niet in behandeling wordt genomen.

  • b.

   Als de klacht in behandeling wordt genomen, worden in het onderzoek in ieder geval de klager en degene tegen wie de klacht zich richt, gehoord. Daarnaast kunnen getuigen en andere betrokkenen worden gehoord, al dan niet op verzoek van de klager of degene tegen wie de klacht zich richt.

  • c.

   Van elk verhoor wordt door de commissie een verslag gemaakt, dat door betrokkenen voor akkoord getekend dient te worden. Indien een betrokkene niet tot ondertekening bereid is, wordt hij in de gelegenheid gesteld zijn/haar schriftelijke commentaar aan het proces-verbaal toe te voegen.

 • 4. Ten aanzien van de procedure geldt het volgende:

  • a.

   De klager en degene tegen wie de klacht zich richt kunnen zich laten bijstaan door een zelf gekozen raadsman. Alle kosten voortvloeiende uit het voeren van voorliggende klachtenprocedure, zijn voor rekening van de klager c.q. de beklaagde, tenzij de klachtencommissie anders besluit.

  • b.

   De vergaderingen van de klachtencommissie worden in het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde gehouden, tenzij de klachtencommissie anders beslist.

  • c.

   Indien het vergaderingen betreffen waarbij de betrokkene(n) aanwezig is/zijn wordt de vergadering van de klachtencommissie extern gehouden.

  • d.

   Alle zittingen van de commissie zijn besloten.

  • e.

   Na de afhandeling van het onderzoek kan de commissie tot een oordeel komen. Dit gebeurt bij meerderheid van stemmen.

  • f.

   De commissie kan oordelen dat een vervolgonderzoek nodig is bij gebrek aan adequate informatie.

  • g.

   De commissie komt binnen zes weken na ontvangst van een klacht met een uitspraak. Deze termijn kan met maximaal twee weken worden verlengd. Indien de commissie hiertoe besluit, worden partijen hiervan op de hoogte gesteld.

  • h.

   De commissieleden zijn gehouden vertrouwelijkheid te betrachten.

Artikel 7:1 Uitspraak

 • a. De commissie verklaart de klacht in haar uitspraak:

  • -

   Niet ontvankelijk

  • -

   Ongegrond

  • -

   Gegrond

 • b. De uitspraak wordt onderbouwd met de desbetreffende motieven van de commissie.

 • c. Indien de commissie de klacht niet ontvankelijk dan wel ongegrond acht, brengt zij haar uitspraak uitsluitend ter kennis van de klager en degene tegen wie de klacht zich richt.

 • d. Indien de commissie de klacht gegrond acht, dient zij in haar uitspraak het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde te adviseren. De commissie brengt in deze gevallen de uitspraak ter kennis van de klager, degene tegen wie de klacht zich richt, het college van burgemeester en wethouders en de directie. Indien het college van burgemeester en wethouders afwijkt van het advies van de klachtencommissie zal dit gemotiveerd kenbaar gemaakt worden aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie.

Artikel 8:1 Algemeen

 • a. De klachtencommissie draagt, na behandeling van de klacht, zorg voor het voorkomen c.q. tegengaan van mogelijke repercussies ten aanzien van de klager dan wel degene tegen wie, de vertrouwenspersoon of op enigerlei andere wijze bij de klacht betrokkenen binnen de organisatie.

 • b. Indien dit reglement in bepaalde situaties niet voorziet beslist de directie.

Artikel 9:1 Slotbepaling

Dit besluit kan worden aangehaald als "Klachtenreglement ongewenste omgangsvormen" en treedt in werking op de dag na het besluit van burgemeester en wethouders van Zeewolde.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 21 oktober 2003.
de secretaris, de burgemeester,
R.C. van Nunspeet T.A. Viezee