Subsidieregels met betrekking tot subsidiëring Toerisme & Recreatie gemeente Drimmelen 2022

Geldend van 29-04-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregels met betrekking tot subsidiëring Toerisme & Recreatie gemeente Drimmelen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen, gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2021;

Besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Definities

In deze subsidieregel worden de definities gehanteerd die in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2021, hierna genoemd “ASV Drimmelen 2021”, worden omschreven.

In aanvulling hierop wordt verstaan onder aanvraag:

Een verzoek om subsidie op een door het college vastgesteld aanvraagformulier voor het organiseren c.q. stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de doelen op het beleidsterrein Toerisme & Recreatie.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze subsidieregel is nadere uitwerking geven aan gemeentelijk beleid specifiek gericht op Toerisme & Recreatie, waarbij activiteiten welke uitvoering geven aan de visie Vrijetijdseconomie gestimuleerd worden.

Artikel 3 Doelgroep

Het college kan een subsidie verlenen aan een stichting en/of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in de gemeente Drimmelen (of van buiten de gemeente, die haar activiteiten in Drimmelen uitvoeren) die zich bezig houdt met activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie en uitvoering geeft aan de uitvoeringsagenda van de nieuwe visie Vrijetijdseconomie 2021.

De subsidieaanvrager en de -aanvraag dienen naast de voorwaarden zoals genoemd in de ASV Drimmelen 2021 te voldoen aan:

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Deze subsidieregel heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de visie Vrijetijdseconomie 2021. Activiteiten vinden plaats in de gemeente Drimmelen.

Een initiatief voldoet in ieder geval aan één van onderstaande voorwaarden (zie bijlage 1 voor toelichting):

1: Innovatie van het toeristisch recreatief aanbod

2: Sturen op evenwicht door middel van spreiding bezoekers

De Biesbosch wordt door velen als de sterkste troef van Drimmelen gezien op toeristisch-recreatief vlak. Deze troef kan aan het eigen succes ten onder gaan als niet gestuurd wordt op een goede balans tussen recreatief gebruik en natuur, en spreiding bezoekers.

3: Verbreden Biesboschbeleving

De beleving van de Biesbosch zou in de gehele gemeente voelbaar moeten worden.

4: Versterken van kansrijke samenwerkingen

Samenwerking zoeken met andere partijen, organisaties of ondernemers teneinde een gezamenlijk toeristisch/recreatief aanbod en gezamenlijke vermarkting te creëren.

Artikel 5 De subsidieaanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt ingediend minimaal 8 weken voordat de te subsidiëren activiteit begint.

 • 2. Een subsidie wordt aangevraagd voor één project of voor een periode van één jaar.

 • 3. Een subsidieaanvraag wordt door middel van het door het college vastgestelde aanvraagformulier schriftelijk en ondertekend, ingediend.

 • 4. Het college kan nadere richtlijnen voor de inrichting van de subsidieaanvraag geven.

 • 5. In voorkomende gevallen kan het college uitstel verlenen van de termijn als bedoeld in lid 1.

 • 6. De gemeente subsidieert nooit meer dan 75% van de begroting van de subsidieaanvraag.

 • 7. Verdeling van de subsidie:

  • 7.1

   Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  • 7.2

   Voor een subsidie voor de duur van meerdere jaren op grondslag van activiteiten die structureel bijdragen aan de uitvoering van de visie Vrijetijdseconomie kan een hogere subsidie worden verleend met een maximum van €30.000,- per jaar. Dit wordt beoordeeld door het college.

  • 7.3

   Voor een eenmalig evenement, eenmalig arrangement of ander eenmalig toeristisch recreatief product wordt maximaal € 2.500,- subsidie verleend.

  • 7.4

   Indien de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar aard, omvang of uitstraling naar het oordeel van het college een uitzonderlijk grote bijdrage levert aan het doel zoals geformuleerd in artikel 2, kan het college besluiten af te wijken van het bepaalde in artikel 5.7.3.

 • 8. Subsidies worden voorzien uit de inkomsten toeristenbelasting. Jaarlijks wordt uiterlijk 1 oktober door het college het subsidieplafond voor het volgend jaar vastgesteld. Op het moment dat dit subsidieplafond bereikt is, kunnen er geen subsidies meer verstrekt worden.

Toe te voegen bijlagen

 • 1.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

  • het ingevulde aanvraagformulier subsidiëring Toerisme en Recreatie, gemeente Drimmelen 2022

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • de doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd en een beschrijving van hoe deze activiteiten bijdragen aan de doelen van de gemeente;

  • de hoogte van het gevraagde subsidiebedrag;

  • een begroting van, en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 • 2.

  Een stichting en/of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, legt tevens een exemplaar over van de oprichtingsakte of de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 6 van de ASV Drimmelen 2021 genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag voor subsidie geweigerd indien:

 • a.

  De activiteit niet past binnen het uitvoeringsprogramma van de visie Vrijetijdseconomie 2021 van de gemeente Drimmelen.

 • b.

  De te subsidiëren activiteit een winstoogmerk of een commercieel doel heeft.

 • c.

  Een subsidie wordt aangevraagd door een organisatie voor dezelfde activiteit als een andere organisatie die eerder in hetzelfde jaar subsidie heeft aangevraagd in dezelfde dorpskern ten behoeve van dezelfde doelgroep.

 • d.

  De aanvrager activiteiten ontplooit of beoogt die in strijd zijn met een wettelijk of gemeentelijk voorschrift, het algemeen belang of openbare orde.

 • e.

  De aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden beschikt of kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken.

 • f.

  Als de aanvrager voor de activiteit in het lopende kalenderjaar reeds een subsidie van de gemeente Drimmelen heeft ontvangen.

 • g.

  De aanvrager reeds gestart is met de uitvoering van de activiteit waarvoor een subsidie aangevraagd wordt.

 • h.

  Indien het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Inhoud vaststellingsbeschikking

 • 1. De beschikking bevat een omschrijving van de activiteiten en/of prestatie waarvoor subsidie wordt verleend.

 • 2. De beschikking vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel de wijze waarop dit wordt bepaald.

 • 3. De beschikking vermeldt de periode waarvoor de subsidie wordt afgegeven.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregels treden in werking per 1 januari 2022. De subsidieregels zijn voor het eerst toepasbaar op subsidieaanvragen- en verstrekkingen die betrekking hebben op kalenderjaar 2022.

Artikel 9 Citeertitel

De nadere regels worden aangehaald als “Subsidieregels Toerisme & Recreatie 2022”.

Ondertekening

Made, 15 februari 2022

burgemeester en wethouders van Drimmelen

mr. A.J.M.Martens

secretaris

burgemeester

drs. G.L.C.M. de Kok

Toelichting subsidieregels, bijlage 1

Artikel 4

1: Innovatie van het toeristisch recreatief aanbod

 • a.

  Het initiatief sluit goed aan op het toeristisch profiel van Drimmelen. Hierbij wordt een keuze gemaakt in die kenmerken (het DNA) van de gemeente die het meest onderscheidend zijn. Daarbij onderscheiden we 3 verhaallijnen ‘Natuurlijk Drimmelen’, ‘Watersport en waterrecreatie’, ‘Cultuurrijk landschap’, zoals vastgesteld in de visie Vrijetijdseconomie.

 • b.

  Het DNA van Drimmelen moet beleefbaar worden. Daarbij is het initiatief qua schaal passend; zij past aantoonbaar binnen de draagkracht van natuur, landschap en de leefbaarheid in de dorpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van thematische fiets- en wandelroutes.

 • c.

  Het initiatief is (ver)nieuw(end) en sluit aan bij de tijdsgeest en wensen van de doelgroepen.

 • d.

  Een toeristisch initiatief draagt bij aan andere doelen, zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheid zoals opgenomen in de Omgevingsvisie.

2: Sturen op evenwicht door middel van spreiding bezoekers

De Biesbosch wordt door velen als de sterkste troef van Drimmelen gezien op toeristisch-recreatief vlak. Deze troef kan aan het eigen succes ten onder gaan als niet gestuurd wordt op een goede balans tussen recreatief gebruik en natuur.

 • a.

  Belangrijk is daarbij het spreiden van de bezoekersstromen over de gehele gemeente.

 • b.

  De gemeente zou graag zien dat de dorpen en het buitengebied meer toerisme aantrekken en herbergen, waarbij we ons kenmerkende buitengebied behouden met (voldoende) ruimte voor vernieuwing (Economische Nota Drimmelen 2021).

 • c.

  Daarbij wordt jaarrond aanbod gestimuleerd

3: Verbreden Biesboschbeleving

De beleving van de Biesbosch zou in de gehele gemeente voelbaar moeten worden.

 • a.

  Bijvoorbeeld door meer storytelling of

 • b.

  Door producten te ontwikkelen die goed passen bij het profiel van de Biesboschbezoeker, zoals suppen, kanoën, zwemmen, blote voeten paden, struinroutes, op pad met natuurkenners, sporen zoeken en herkennen etc.

 • c.

  Bijvoorbeeld koppelen van de polderbeleving en Biesboschbeleving.

 • d.

  Daarnaast het bevorderen van inclusiviteit binnen de toeristisch recreatieve activiteit.

4: Versterken van kansrijke samenwerkingen

Samenwerking zoeken met andere partijen, organisaties of ondernemers teneinde een gezamenlijk toeristisch/recreatief aanbod en gezamenlijke vermarkting te creëren.