Reglement Adviescommissie impulsgelden Noord-Brabant 2022

Geldend van 29-04-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement Adviescommissie impulsgelden Noord-Brabant 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en de artikelen 6.13, 7.13 en 8.13 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich in het kader van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant laten adviseren over het nemen van subsidiebesluiten en het wenselijk is hiertoe een commissie in te stellen en de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie vast te leggen;

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

commissie: Adviescommissie impulsgelden als bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet;

subsidieregeling: Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

Artikel 2 Instelling

Er is een Adviescommissie impulsgelden Noord-Brabant.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over de toepassing van:

 • a.

  artikel 6.6 van de subsidieregeling;

 • b.

  artikel 7.6 van de subsidieregeling;

 • c.

  artikel 8.6 van de subsidieregeling.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1. De commissie bestaat uit ten minste 15 en ten hoogste 25 leden, waaronder een voorzitter en twee plaatsvervangend voorzitters.

 • 2. Gedeputeerde Staten benoemen de leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters voor een periode van ten hoogste 2 jaar, waarna maximaal tweemaal herbenoeming kan plaatsvinden.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

 • a.

  het intrekken van de subsidieregeling;

 • b.

  het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  het overlijden van het lid;

 • d.

  een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten;

 • e.

  het verstrijken van de benoemingsperiode, bedoeld in artikel 4, tweede lid.

Artikel 6 Secretariaat

 • 1. Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie en wijzen daartoe een secretaris en plaatsvervangend secretaris aan.

 • 2. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

 • 3. De secretaris voert het contact met de subsidieaanvragers indien dit voor de advisering noodzakelijk is.

 • 4. De secretaris nodigt namens de voorzitter de leden van de commissie uit.

Artikel 7 Vergaderorde

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als noodzakelijk om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

 • 2. Ter vergadering zijn bij de behandeling van een subsidieaanvraag aanwezig:

  • a.

   minimaal 5 leden, waaronder de voorzitter, indien het een aanvraag betreft op grond van paragraaf 6;

  • b.

   minimaal 3 leden, waaronder de voorzitter, indien het een aanvraag betreft op grond van de paragrafen 7 en 8.

 • 3. De behandeling van een subsidieaanvraag vindt plaats door de voltallige commissie onder leiding van de voorzitter, behoudens in een situatie als bedoeld in artikel 8, vijfde lid.

 • 4. De commissie heeft bij de behandeling van subsidieaanvragen op grond van paragraaf 6, per aanvraagperiode dezelfde samenstelling.

 • 5. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 6. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

Artikel 8 Besluitvorming en advies

 • 1. De advisering over subsidieaanvragen op grond van paragraaf 6, wordt voorbereid door tenminste drie inhoudelijk deskundige commissieleden. Zij brengen met betrekking tot elke afzonderlijke aanvraag een preadvies uit ten behoeve van de vergadering van de voltallige commissie.

 • 2. De commissieleden, bedoeld in het eerste lid, kunnen besluiten aanvragers in de gelegenheid te stellen de subsidieaanvraag mondeling toe te lichten.

 • 3. De commissie komt tot een advies op basis van meerderheid van stemmen.

 • 4. Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 5. De leden dienen zich bij hun advies over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager bij de aanvraag verstrekte gegevens en documenten en onthouden zich, buiten de vergadering om, van contact met de aanvragers omtrent de aanvraag.

 • 6. Een lid onthoudt zich van deelname aan de besprekingen, advisering en stemming over subsidieaanvragen in geval van directe of indirecte betrokkenheid bij een van de ingediende aanvragen.

 • 7. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 8. De commissie brengt een gemotiveerd schriftelijk advies uit over de subsidieaanvragen aan Gedeputeerde Staten:

  • a.

   uiterlijk binnen 16 weken na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak genoemd in artikel 6.9, indien het een subsidieaanvraag op grond van paragraaf 6 betreft;

  • b.

   uiterlijk binnen 13 weken na indiening van de subsidieaanvraag indien het een aanvraag op grond van paragraaf 7 of 8 betreft.

 • 9. Indien het een subsidieaanvraag op grond van paragraaf 6 betreft, maakt het pre-advies deel uit van het advies.

 • 10. Het advies wordt opgesteld door de secretaris en namens de commissie ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. De leden adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2. Voor zover de leden bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over vertrouwelijke gegevens, zijn zij verplicht tot geheimhouding hiervan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

Artikel 11 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 12 Werkwijze

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie over de te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13 Vergoeding

 • 1. De leden en de voorzitter ontvangen een vergoeding overeenkomstig artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2. De leden en de voorzitter ontvangen een reiskostenvergoeding conform artikel 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 2.1 van de Regeling decentrale politieke ambtsdragers, waarbij de vergoeding plaatsvindt op basis van:

  • a.

   openbaar vervoer 2e klasse trein; of

  • b.

   € 0,19 per km inclusief parkeren.

Artikel 14 Intrekking

Het Reglement Adviescommissie impulsgelden Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie impulsgelden Noord-Brabant 2022.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 19 april 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA