Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Aalsmeer

Geldend van 27-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 19-04-2023

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z22-024993

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 35 van de Participatiewet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimavoorzieningen gemeente Aalsmeer;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Aalsmeer

Artikel 1 Definities

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • bijstandsnorm: de norm die op een alleenstaande of gehuwden van toepassing is als bedoeld in artikel 20 eerste lid of artikel 22 van de wet. Op een alleenstaande ouder is de norm als bedoeld in artikel 20 tweede lid onder b en 21 onder b van de wet van toepassing, verminderd met 10%;

 • peildatum: dit is de datum waarop het recht op de eenmalige energietoeslag voor het jaar 2022 ontstaat;

 • referteperiode: de maand voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor de eenmalige energietoeslag wordt ingediend. Bij een wisselend inkomen wordt de draagkracht berekend aan de hand van het gemiddelde inkomen, berekend over de drie maanden voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend;

 • wet: Participatiewet.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.800 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 125 % van de toepasselijke bijstandsnorm zoals omschreven in art. 1 onder c

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW , IOAZ en BBZ of

  • c.

   die gebruik ma(a)k(t)en van bijzondere bijstand en/of een minimavoorziening van de gemeente Aalsmeer op grond van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen, en waarvan het college over de benodigde betaalgegevens beschikt,

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve. Aan deze huishoudens wordt de eenmalige energietoeslag 2022 automatisch overgemaakt. Deze huishoudens hoeven geen aanvraag in te dienen.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft voor zover technisch mogelijk ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet. Aan deze huishoudens met een AIO uitkering wordt de eenmalige energietoeslag 2022 automatisch overgemaakt. Deze huishoudens hoeven indien een ambtshalve uitbetaling mogelijk is geen aanvraag in te dienen.

 • 3.

  De huishoudens zoals omschreven in art 1 a t/m c en in art 2 ontvangen een betaalspecificatie en een begeleidende brief.

 • 4.

  De ambtshalve uitbetaling van de eenmalige energietoeslag wordt in beginsel uitbetaald aan de hoofdbewoner in het huishouden.

 • 5.

  Voor huishoudens zoals genoemd in artikel 3 lid 1 onder a en b is de peildatum 1 januari 2022.

 • 6.

  Voor huishoudens zoals genoemd in artikel 3 lid 1 onder c is de peildatum 1 januari 2021.

 • 7.

  In artikel 3.5 van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen is vastgelegd dat de draagkrachtperiode berekend wordt voor een periode van maximaal 24 maanden. Bij huishoudens zoals genoemd in artikel 3 lid 1 onder c waarvan de draagkrachtperiode verlopen is, wordt gebruik gemaakt van de meest recente draagkrachtperiode die beschikbaar is, om ook deze groep ambtshalve de energietoeslag te kunnen toekennen.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De draagkracht wordt op nihil gesteld:

  • a.

   Als er sprake is van een minnelijke schuldenregeling waarbij de afloscapaciteit, berekend conform de ReCoFa-methode voor de schuldeisers reeds gereserveerd of afbetaald wordt; of

  • b.

   Gedurende een WSNP-traject.

 • 3.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Aalsmeer. Inwoners kunnen ook met een papieren aanvraagformulier een aanvraag indienen. Dit formulier is beschikbaar bij het Sociaal loket. De aanvraag kan per post worden opgestuurd of kan door de inwoner worden afgegeven bij het Sociaal loket.

 • 4.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 april 2023.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6 Maatwerk en individuele bijzondere bijstand

Als in de situatie van de aanvrager de hoogte van de eenmalige energietoeslag niet toereikend blijkt te zijn, en de aanvrager (bijvoorbeeld door schulden) aantoonbaar elke ruimte mist om de hogere energiekosten op te vangen, kan het college maatwerk leveren en individuele bijzondere bijstand verstrekken op basis van artikel 35 Participatiewet of – indien mogelijk- een afstemming van de uitkering op basis artikel 18 lid 1 Participatiewet.

Artikel 7 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 19 april 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 30 juni 2023.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte