Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld houdende regels omtrent uitvoeringsregel frisse doorstart na corona 2022

Geldend van 28-04-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld houdende regels omtrent uitvoeringsregel frisse doorstart na corona 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld,

Gelet op artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Westerveld 2018

Gelet op de criteria zoals die door de Provincie zijn opgenomen in de Provinciale subsidieregeling, overwegende dat: de Provincie Drenthe subsidie verstrekt aan de gemeente Westerveld met als doel de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in de gemeente Westerveld te versterken;

Besluit vast te stellen de uitvoeringsregel frisse doorstart na corona 2022 in de gemeente Westerveld

Doel

De uitvoeringsregel heeft tot doel eenmalige financiële steun te verlenen aan de vrijwilligersorganisaties voor initiatieven die de organisatie toekomstbestendiger maken, zodat zij een frisse doorstart kunnen.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze uitvoeringsregel wordt verstaan onder:

 • Organisaties: vrijwilligersorganisaties gevestigd en actief in de gemeente Westerveld, zonder winstoogmerk, zoals verenigingen en stichtingen.

 • Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 2. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door iedere vrijwilligersorganisatie die voldoet aan onderstaande kenmerken en voorwaarden:

 • 1.

  De organisatie is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging en gevestigd in de gemeente Westerveld.

 • 2.

  De organisatie voert een initiatief uit die de organisatie toekomstbestendiger maakt.

Artikel 3. Subsidieplafond

Het college verleent de subsidie tot maximaal het subsidieplafond van € 68.000,00 is bereikt.

Artikel 4. Verdeling subsidie

 • 1.

  Subsidie (steuntje in de rug) kan worden aangevraagd via het formulier in het ingerichte portal op de website van de gemeente.

 • 2.

  Bij het overschrijden van het subsidieplafond wordt de subsidie naar rato verdeeld.

Artikel 5. Eisen aan de subsidieaanvraag, aanvragen en aanvraagtermijn

Aan de subsidieaanvraag worden de volgende eisen gesteld:

 • 1.

  De aanvraag dient te worden ingediend door vrijwilligersorganisaties gevestigd en actief in de gemeente Westerveld, zonder winstoogmerk, zoals verenigingen en stichtingen, die een initiatief uitvoeren om hun organisatie toekomstbestendiger te maken, zoals:

  • a.

   Marketingactiviteiten om nieuwe leden, vrijwilligers en/of bezoekers te werven;

  • b.

   Sociaal-culturele activiteit voor vrijwilligers en/of leden als waardering;

  • c.

   Digitaliseren van systemen of aanbod.

 • 2.

  Het aan te vragen subsidiebedrag bedraagt minimaal €250,00 en maximaal € 2.000,00.

 • 3.

  De aanvraag bevat onder meer de contactgegevens, KvK-nummer, het IBAN-nummer, activiteitenomschrijving en een bijpassende begroting (zie E-formulier op de website).

 • 4.

  Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend tot en met 6 juni 2022. De bijdrage moet in kalenderjaar 2022 worden besteed.

 • 5.

  Het is een provinciale wens een bijzondere activiteit via de media bekend te maken met artikel, foto en/of video. Via de sociale media kunnen foto’s worden gedeeld met hashtags #provinciedrenthe en #frissedoorstart.

 • 6.

  Per organisatie kan één aanvraag worden ingediend.

Artikel 6. Bijdrage

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal €250,00 en maximaal € 2.000,00 voor een initiatief die de organisatie toekomstbestendiger maakt.

 • 2. De besteding van de bijdrage geldt voor het kalenderjaar 2022.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen als aannemelijk is, dat de organisatie niet behoort tot de doelgroep omschreven in artikel 2 van deze uitvoeringsregeling.

 • 2.

  Het college kan een besluit tot toekenning van een bijdrage intrekken indien:

  • a.

   de aanvrager aan wie een bijdrage is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een bijdrage ten onrechte is toegekend;

  • b.

   het besluit tot een bijdrage anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist, dan wel behoorde te weten.

 • 3.

  De subsidie wordt afgewezen, indien de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, reeds bij aanvragen zijn gemaakt.

 • 4.

  Het geld is niet bedoeld om structurele tekorten op te vangen.

 • 5.

  Het college vordert een bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 6 ten onrechte is uitbetaald, terug van degene aan wie is uitbetaald.

Artikel 8. Termijnen

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

 • 2. De termijn voor afhandeling van een aanvraag kan maximaal één keer met 8 weken verlengd worden.

Artikel 9. besluitvorming

De subsidie wordt bij beschikking direct vastgesteld. Aanvrager hoeft geen aanvraag tot vaststelling in te dienen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregel treedt in werking na vaststelling door het college, op de dag dat het college deze bekend heeft gemaakt op overheid.nl, het digitale gemeenteblad.

De aanvraagperiode loopt tot en met 6 juni 2022, en is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Westerveld 2018. De looptijd van de regeling is tot en met 31 december 2022.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan gemotiveerd afwijken van artikelen van de uitvoeringsregel.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeesters en wethouders van de gemeente Westerveld op 19 april 2022.

Ondertekening