Protocol cameratoezicht gemeentelijke gebouwen

Geldend van 27-04-2022 t/m heden

Intitulé

Protocol cameratoezicht gemeentelijke gebouwen

In het belang van de veiligheid van alle bezoekers (zoals inwoners, medewerkers, bestuurders en derden) en het bewaken van eigendommen, houdt de gemeente Peel en Maas toezicht op onderstaande locaties met het gebruik van camera’s:

 • 1.

  Huis van de Gemeente

  Wilhelminaplein 1 in Panningen

 • 2.

  Gemeentewerf / brandweerkazerne

  JF Kennedylaan 212 in Panningen

Het cameratoezicht op deze locaties vindt 24 uur per dag plaats op publiek toegankelijke plekken en heeft zowel een preventief (afschrikeffect door grotere pakkans) als repressief (ondersteuning bij opsporing naar aanleiding van calamiteiten of crimineel gedrag) effect. Om (dreigende) incidenten als diefstal, vandalisme, overval, fraude of ongewenst en agressief gedrag tegen te gaan en te registreren is de inzet van cameratoezicht noodzakelijk.

De inzet van cameratoezicht brengt mee dat persoonsgegevens van bezoekers worden verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving van toepassing. De verplichtingen uit deze wetgeving vormen de uitgangspunten van dit protocol. Met de vaststelling van dit protocol worden de zorgvuldige en integere inzet van cameratoezicht en de privacybescherming van bezoekers gewaarborgd.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.1

  Begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) die in dit protocol worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis.

 • 1.2

  In dit protocol wordt verder verstaan onder:

  • a.

   Betrokkene: als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder 1 AVG; zijnde een bezoeker, medewerker of bestuurder van de gemeentelijke locatie;

  • b.

   Camerabeelden: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde beelden.

  • c.

   Camerasysteem: het geheel van camera’s dat is geplaatst in – of zijn gericht op – voor publiek toegankelijke ruimten op de locaties.

  • d.

   Derde: als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder 10 AVG; zijnde een andere persoon of partij dan Betrokkene, (medewerkers of bestuurder van) de Gemeente en leverancier van het Camerasysteem;

  • e.

   Facilitair manager: degene die, onder verantwoordelijkheid van de gemeente Peel en Maas, belast is met de dagelijkse zorg voor het verwerken van de door cameratoezicht verkregen persoonsgegevens. Bij diens afwezigheid treedt een vervanger in diens plaats. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende de Facilitair manager zoals verwoord in de artikelen zijn in dat geval derhalve in gelijke mate van toepassing op diens vervanger

  • f.

   Gemeente: de gemeente Peel en Maas;

  • g.

   Incident: een strafbaar feit, ongeval of andere overlastgevende gedraging of gebeurtenis die (dreigend) gevaar vormt voor de gezondheid of veiligheid van natuurlijke personen of de bewaking van zaken in en op de locaties en vraagt om optreden door een verantwoordelijke;

  • h.

   Locatie: terrein en/of gebouw van de gemeente waar cameratoezicht plaatsvindt ten behoeve van de in artikel 2 genoemde doelen, te weten het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen, en de Gemeentewerf/Brandweerkazerne, JF Kennedylaan 212 in Panningen;

  • i.

   Protocol: Protocol Cameratoezicht gemeentelijke gebouwen van de gemeente Peel en Maas.

Artikel 2 Doel van cameratoezicht

 • 2.1 De Gemeente zet cameratoezicht en de daarbij behorende verwerking van persoonsgegevens door middel van camera’s alleen in voor de volgende doelen:

  • a.

   de bescherming van de veiligheid en gezondheid in en op de locaties;

  • b.

   de beveiliging van de toegang tot de locaties;

  • c.

   de bescherming van eigendommen van medewerkers en de organisatie tegen diefstal en vernieling; en

  • d.

   het vastleggen van Incidenten.

 • 2.2 Het cameratoezicht wordt niet gebruikt voor het volgen en/of controleren van medewerkers.

Artikel 3 Verwerking van persoonsgegevens

 • 3.1 Cameratoezicht is alleen toegepast in– en om de voor publiek toegankelijke gebieden op de locaties. Op de niet openbare werkgebieden op de locaties is er geen cameratoezicht aanwezig.

 • 3.2 Cameratoezicht vindt voortdurend plaats waardoor gedurende 24 uur per dag camerabeelden worden opgenomen.

 • 3.3 Camerabeelden worden opgeslagen en kunnen bij een Incident worden gebruikt om personen te identificeren.

 • 3.4 Er worden geen geluidsopnamen gemaakt en/of opgenomen.

 • 3.5 De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

  • a.

   camerabeelden van betrokkenen;

  • b.

   metadata met betrekking tot tijdstip, datum, locatie en de camera waarmee de camerabeelden zijn gemaakt.

Artikel 4 Kenbaarheid

 • 4.1 Voor bezoekers van locaties is het kenbaar dat er gebruik wordt gemaakt van camera’s door middel van borden of pictogrammen die zichtbaar zijn aangebracht bij alle toegangsdeuren. Alle camera’s zijn zichtbaar voor bezoekers.

 • 4.2 Alle medewerkers en bestuurders van de gemeente zijn voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit protocol hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 4.3 Dit protocol is schriftelijk op te vragen bij de Gemeente. De tekst van dit protocol is tevens te vinden op de website van de Gemeente.

Artikel 5 Taken en verantwoordelijkheden

 • 5.1 Het cameratoezicht valt onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.

 • 5.2 De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking en het toezicht en de controle op de goede werking van het camerasysteem.

 • 5.3 De Facilitair manager mag voor de doeleinden, zoals vermeld in artikel 2 van dit protocol, het camerasysteem bedienen en/of beelden live bekijken en terugkijken onder de voorwaarden zoals bepaald in dit protocol.

 • 5.4 Het technisch beheer en onderhoud van het camerasysteem worden uitgevoerd door de Facilitair manager. De Facilitair manager maakt daarvoor gebruik van een installateur en/of securityorganisatie waarmee afspraken zijn gemaakt rondom het beheer.

 • 5.5 Als zich een Incident voordoet en onderzoek van de beeldopnamen noodzakelijk is, is de Facilitair manager aangewezen om:

  • a.

   de beeldopnamen zo snel mogelijk te analyseren en evalueren, zodat deze niet langer dan noodzakelijk bewaard blijven;

  • b.

   als de beeldopnamen moeten worden bewaard voor onderzoek, de betreffende beeldopnamen te kopiëren of overschrijven naar een afzonderlijk nieuw opslagmedium. Hiervan wordt een registratie bijgehouden. Na afhandeling van het incident wordt opdracht gegeven tot het vernietigen van de beeldopnamen.

Artikel 6 Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

 • 6.1 Toegang tot de camerabeelden wordt zoveel mogelijk beperkt. In beginsel hebben alleen daartoe aangewezen personen die vanuit hun takenpakket bevoegd zijn, zoals omschreven in artikel 5, toegang tot het camerasysteem en de camerabeelden.

 • 6.2 Toegang tot het camerasysteem door de leverancier kan alleen op basis van een verzoek aan systeembeheer en met een beveiligde inlogprocedure.

 • 6.3 De camerabeelden worden alleen verstrekt aan derden als dit verenigbaar is met het doel van de verwerking van persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 2, of als er een wettelijke verplichting is.

 • 6.4 De camerabeelden kunnen in het geval van een onderzoek, op aangeven van de Facilitair manager, worden overgedragen aan de politie en/of justitie, nadat de burgermeester hierover heeft beslist.

 • 6.5 Als er sprake is van een incident waarbij mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd, kunnen de camerabeelden door de politie op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) worden gevorderd.

 • 6.6 De Facilitair manager beoordeelt of de camerabeelden geschikt zijn om ter beschikking te worden gesteld aan derden met inachtneming van geldende wet- en regelgeving.

 • 6.7 Als de Facilitair manager heeft beoordeeld dat de camerabeelden geschikt zijn, wordt een kopie van de betreffende camerabeelden gemaakt door deze op een nieuw opslagmedium over te brengen.

 • 6.8 Voordat tot verstrekking van een kopie van de camerabeelden wordt overgegaan, legitimeert de ontvanger van de camerabeelden zich. Deze ontvanger tekent voor ontvangst alsmede voor het zorgvuldig en integer gebruik van de camerabeelden. De ontvanger is gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in artikel 7 van dit protocol.

 • 6.9 Verstrekkingen worden opgenomen in een logboek. Hierbij wordt vermeld: datum, naam ontvanger, doel, wettelijke grondslag en wijze van legitimeren.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

Iedereen die bevoegd is camerabeelden in te zien, gaat vertrouwelijk en integer om met de camerabeelden. De camerabeelden worden door hen niet anders gebruikt dan noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taken de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 8 Beveiliging

 • 8.1 Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang tot en verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de camerabeelden te voorkomen conform het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Peel en Maas.

 • 8.2 Medewerkers van de leverancier van het camerasysteem zijn alleen gerechtigd benodigde software te installeren en te controleren op het functioneren van het camerasysteem. Bekijken van beelden is niet toegestaan, tenzij wordt voldaan aan artikel 6 van dit Protocol.

Artikel 9 Bewaartermijn en wissen

 • 9.1 Het camerabeelden wordt maximaal 28 dagen bewaard.

 • 9.2 Na verstrijken van deze termijn worden de camerabeelden onomkeerbaar gewist, tenzij:

  • a.

   op de camerabeelden een incident zichtbaar is. In dat geval is het noodzakelijk de camerabeelden langer te bewaren en wel totdat het incident is opgelost of totdat de camerabeelden voor de oplossing van het incident niet meer nodig zijn;

  • b.

   een inzageverzoek conform artikel 10 van dit protocol is ingediend. In dat geval worden de camerabeelden bewaard totdat is beslist op het inzageverzoek en –voor zover het verzoek wordt toegekend- de betrokkene inzage in de camerabeelden heeft gehad.

Artikel 10 Rechten van betrokkenen

 • 10.1 Betrokkene heeft onder andere het recht

  • a.

   om camerabeelden in te zien;

  • b.

   om vergeten te worden;

  • c.

   op beperking van de verwerking;

  • d.

   om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

 • 10.2 Voor de uitvoering van de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar het bepaalde in hoofdstuk III van de AVG en de privacyverklaring van de gemeente Peel en Maas.

Artikel 11 Klachten

Klachten over de camerabewaking in en op de Locaties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 12 Verborgen camera’s

Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s, tenzij er sprake is van een ernstige situatie (zoals diefstal met regelmaat) en gebruikelijke middelen geen uitkomst bieden. Alvorens verborgen camera’s worden ingezet, moet advies bij de Functionaris Gegevensbescherming of de Privacy Officer worden ingewonnen. Hij toetst de situatie aan de wettelijke voorwaarden voor het inzetten van verborgen camera’s, zodat op grond daarvan randvoorwaarden kunnen worden bepaald voor de specifieke situatie.

Artikel 13 Evaluatie cameratoezicht

Het bestaan van een gerechtvaardigd belang en de noodzaak van het cameratoezicht worden jaarlijks opnieuw beoordeeld. De gemeente Peel en Maas evalueert of het beoogde doel, zoals beschreven in artikel 2, wordt behaald en of eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn.

Artikel 14 Ondernemingsraad

Een camerasysteem dat meekijkt of opnames maakt, is te beschouwen als een personeelsvolgsysteem. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de Ondernemingsraad instemmingsrecht bij het besluit om een personeelsvolgsysteem te gebruiken. Voor de vaststelling, wijziging en intrekking van dit protocol is daarom instemming vereist door de Ondernemingsraad.

Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden

In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist de gemeentesecretaris in overeenstemming met de Functionaris Gegevensbescherming of de daaraan gelijkgestelde functionaris.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 16.1 Dit protocol wordt aangehaald als ‘Protocol cameratoezicht gemeentelijke gebouwen van de gemeente Peel en Maas’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Peel en Maas op 4 april 2022

De burgemeester, De gemeentesecretaris,