Besluit van de burgemeester van de gemeente Heemstede tot het verlenen van mandaat aan domeinmanager samenleving en teammanager Intergemeentelijke afdeling sociale zaken voor de uitvoering van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Geldend van 27-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Heemstede tot het verlenen van mandaat aan domeinmanager samenleving en teammanager Intergemeentelijke afdeling sociale zaken voor de uitvoering van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne

De burgemeester van de gemeente Heemstede,

gelet op:

 • -

  artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb),

 • -

  artikel 2c en 4, tweede lid, van de Wet verplaatsing bevolking,

 • -

  de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

overwegende dat:

 • -

  het gelet op het spoedeisende belang van een opvangvoorziening en verstrekkingen aan ontheemden op wie het Uitvoeringsbesluit van 4 maart 2022 van de richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 van toepassing is, noodzakelijk is om direct tot besluiten te kunnen overgaan;

 • -

  de burgemeester is aangewezen voor de uitvoering van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne,

besluit

 • 1.

  de persoon die als gemeentelijk ambtenaar is aangesteld in de functie van Domeinmanager Samenleving gemeente Heemstede het mandaat te verlenen besluiten te nemen over de verstrekkingen zoals genoemd in artikel 4 tot en met 9 en artikel 15 en 16 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne aangaande de opvang en kwetsbare personen.

 • 2.

  de persoon die als gemeentelijk ambtenaar is aangesteld in de functie van Domeinmanager Samenleving gemeente Heemstede het mandaat te verlenen besluiten te nemen, na overleg met openbare orde en veiligheid, over de plaatsing en/of overplaatsing van ontheemden in een opvangvoorziening zoals genoemd in artikel 9 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

 • 3.

  de persoon die als gemeentelijk ambtenaar is aangesteld in de functie van teammanager Intergemeentelijke afdeling sociale zaken het mandaat te verlenen besluiten te nemen over de verstrekkingen genoemd in artikel 10 tot en met 14 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne aangaande de verstrekkingen van financiële toelagen en bijzondere uitgaven.

Dit besluit treedt met terugwerkende in werking vanaf 1 april 2022.

Ondertekening

Heemstede, 12 april 2022

De burgemeester van de gemeente Heemstede,

mevrouw mr. A.C. Nienhuis