Besluit collecte- en wervingsrooster gemeente Meppel 2022-2027

Geldend van 27-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Besluit collecte- en wervingsrooster gemeente Meppel 2022-2027

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

overwegende dat;

op grond van artikel 5:10 derde lid onder b van de Algemene plaatselijke verordening (APV) het college de bevoegdheid heeft om af te zien van de vergunningplicht voor collecteren en werven indien een instelling is ingedeeld in het door het college vastgestelde collecte- en wervingsrooster.

dat het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een collecte- en wervingsrooster heeft opgesteld;

dat gezien de jaarlijks terugkerende plaatselijke collectes en vanwege terugdringing van administratieve lasten het wenselijk is dat de plaatselijke instellingen worden vrijgesteld van de vergunningplicht;

dat diverse instanties en verenigingen op het rooster jaarlijks hun vaste weken op de kalender hebben;

dat het wenselijk is het rooster voor een periode van vijf jaren vast te stellen;

Gelet op artikel 5:10 van de APV;

Besluit:

  • I. Het collecte- en wervingsrooster gemeente Meppel 2022-2027 vast te stellen conform het jaarlijks vastgestelde rooster van het CBF.

  • II. Plaatselijke instellingen, die een collecte houden of producten verkopen waarbij de opbrengst voor dezelfde instelling is en deze collecte wordt gehouden in de vrije periode die is vastgesteld door het CBF, vrijstelling te verlenen van de vergunningplicht, bedoeld in artikel 5:10, derde lid onder b van de APV gedurende de in het rooster opgenomen periode.

  • III. De onder II bedoelde instellingen krijgen vrijstelling mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan: de vereniging moet de collecte twee weken van tevoren aanmelden bij de gemeente; de vereniging moet een financiële verantwoording afleggen van de gevoerde actie; de collecteurs moeten zich kunnen legitimeren door middel van een vanwege het gemeentebestuur uitgereikte legitimatiekaart; de collecte moet worden gehouden met gesloten collectebussen; de collecte moet in het collecte- en wervingsrooster passen.

  • IV. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2022.

  • V. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling collecte- en wervingsrooster gemeente Meppel 2022-2027.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 12 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris

de burgemeester

Toelichting

Voorheen was de vrijstelling voor collecteren van toepassing voor alle instellingen die waren geplaatst op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Omdat het CBF geen wetgevende bevoegdheid heeft moet het college zelf het collecte- en wervingsrooster vaststellen. Het rooster van het CBF vormt hiervoor nog wel steeds de basis. Voor in het rooster opgenomen instanties geldt de vergunningplicht niet. Het rooster gaat uit van een gelijkmatige verdeling van betrouwbare instanties die mogen inzamelen zonder dat hiervoor een vergunning noodzakelijk is. De instanties op het rooster hebben jaarlijks hun vaste weken op de kalender. Daarom is er voor gekozen het rooster voortaan voor een periode van vijf jaren vast te stellen. Zo hoeft hiervoor niet jaarlijks een nieuw rooster te worden opgesteld.