Aanwijzingsbesluit artikel 3.4.4.9, lid 2 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meppel

Geldend van 27-04-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 3.4.4.9, lid 2 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meppel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

gelet op artikel 3.4.4.9, lid 2 van de Verordening fysieke leefomgeving (VFL) gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 28 oktober 2021 door de gemeenteraad;

overwegende:

dat het aantal wees(brom)fietsen binnen de gemeentelijke grenzen toeneemt;

dat deze ontwikkeling de parkeergelegenheid in de gemeente onder druk zet en overlast tot gevolg heeft;

dat verwijdering van wees(brom)fietsen een adequaat gebruik van de parkeergelegenheid in de gemeente beter waarborgt en overlast tegen gaat;

dat thans alleen het stationsgebied is aangewezen waar het verboden is wees(brom)fietsen langer dan 28 dagen onafgebroken te laten staan;

dat ook buiten het stationsgebied steeds meer wees(brom)fietsen onafgebroken voor langere tijd blijven staan;

dat ten behoeve van een adequatere aanpak van wees(brom)fietsen, op grond van artikel 3.4.4.9, lid 2 van de VFL, het gebied binnen de grenzen van de gemeente Meppel dient te worden aangewezen waar het verbod geldt wees(brom)fietsen langer dan 72 uur te laten staan;

besluiten:

vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit artikel 3.4.4.9, lid 2 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meppel

Artikel 1

Het langer dan 72 uur onafgebroken plaatsen van (brom)fietsen te verbieden binnen de grenzen van de gemeente Meppel.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit voorheen artikel 5:9, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Meppel d.d. 19 december 2014 voor het stationsgebied in te trekken

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Meppel, 12 april 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

De burgemeester

Wilt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de datum van deze brief uw bezwaarschrift te sturen naar:

Gemeente Meppel

College van burgemeester en wethouders

Postbus 501

7940 AM MEPPEL

Voorkom dat uw bezwaar vertraging oploopt door de volgende gegevens op te nemen in uw bezwaarschrift:

uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u uw bezwaarschrift indient;

 • -

  een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • -

  een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • -

  een ondertekening.

Aanvragen voorlopige voorziening

U kunt in spoedeisende gevallen ook een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

U kunt een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening ook digitaal indienen via: mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

De rechtbank brengt voor een verzoek om een voorlopige voorziening kosten bij u in rekening.