Derde Openstellingsbesluit Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân

Geldend van 13-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-05-2022

Intitulé

Derde Openstellingsbesluit Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

Gelet op artikel 5 van de Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân;

Besluiten vast te stellen het:

Derde Openstellingsbesluit Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân, met de volgende daarin opgenomen bepalingen:

Artikel 1 Aanvraag

  • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 3 mei 2022 9:00 uur tot en met 31 december 2024 23:59 uur.

  • 2. Aanvragen dienen elektronisch te worden ingediend bij het subsidieloket van het SNN. Zie hiervoor op www.snn.nl.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze aanvraagperiode is € 166.500,-.

Artikel 3 Verdeling middelen

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, vierde lid, van de Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân.

Artikel 4 Slotbepalingen

Dit besluit wordt aangehaald als Derde Openstellingsbesluit Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân 2022 en treedt in werking op 3 mei 2022.

Nadere details over de Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân zijn te vinden via www.snn.nl.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 12 april 2022.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM