Subsidieregeling voor projectsubsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem

Geldend van 16-05-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling voor projectsubsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 en het door de gemeenteraad vastgestelde Cultuurplan 2022-2028 (2021/581363);

BESLUIT:

 • 1.

  de Subsidieregeling voor projectsubsidie Cultuurstimuleringsfonds Haarlem vast te stellen;

 • 2.

  de Subsidieregeling voor subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, vastgesteld 19 december 2017, in te trekken.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviescommissie Cultuurstimuleringsfonds: adviescommissie op het gebied van cultuur ingesteld door het college op grond van artikel 84 van de Gemeentewet;

 • b.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021;

 • c.

  Beroepspraktijk: artistieke werkpraktijk;

 • d.

  Code Fair Practice: instrument voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie;

 • e.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;

 • f.

  Cultuur: al hetgeen valt onder de reikwijdte van beeldende kunsten , muziek, theater, letteren, erfgoed en bibliotheken;

 • g.

  Cultuurplan: het cultuurplan 2022-2028 ‘Cultuur maakt Haarlem’ zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlem op 23 december 2021 (kenmerk 2021/581363);

 • h.

  Cultureel project: een artistiek-inhoudelijke activiteit op het gebied van cultuur of een samenhangend geheel van artistiek-inhoudelijke activiteiten met een duidelijk begin en een eind;

 • i.

  Professionele cultuurmaker: iemand wiens primaire bezigheid het is om kunst in uiteenlopende kunstdisciplines of crossovers daarvan te produceren, woonachtig in Haarlem, waaronder ook begrepen acteurs, auteurs, beeldend kunstenaars, choreografen, componisten, dansers, dichters, film/documentaire- en theatermakers, fotografen, musici en spoken word-artists.

Artikel 2. Afstemming Algemene subsidieverordening Haarlem

Voor zover in deze Subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Haarlem van toepassing.

Artikel 3. Doelstelling

Met deze regeling wordt beoogd bijzondere culturele projecten te stimuleren die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat van Haarlem en de ambities en doelstellingen uit het Cultuurplan.

Artikel 4. Subsidieontvanger

Subsidie kan worden verstrekt aan

 • a.

  Rechtspersonen;

 • b.

  Natuurlijke personen;

 • c.

  Professionele cultuurmakers zoals bedoeld in artikel 1, lid i.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het college verleent subsidie voor activiteiten die primair artistiek-cultureel van aard zijn en bijdragen aan één of meer van de volgende ambities uit het Cultuurplan:

  • a.

   Kunst en cultuur voor iedereen;

  • b.

   Ruimte voor cultuurmakers en creativiteit zichtbaar in de stad;

  • c.

   Verstevigen van dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur;

  • d.

   Versterken van cultuureducatie;

  • e.

   Vergroten van het belang van culturele voorzieningen en erfgoed voor Haarlem als cultuurstad.

 • 2. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten van amateurs of professionals in alle kunstdisciplines en mengvormen daartussen.

 • 3. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten ter ondersteuning van de beroepspraktijk van individuele professionele cultuurmakers (alle kunstdisciplines), die woonachtig zijn in Haarlem, als bijdrage in o.a. de kosten van materiaal of huur, inrichting en representatiekosten, het maken van werk (productiekosten), onderzoek, experiment, studie of de aanschaf van materiaal en apparatuur.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het tijdvak 2022 bedraagt € 325.327,-. Dit budget wordt jaarlijks geïndexeerd met het door de gemeenteraad bij de begroting vastgestelde indexeringspercentage voor subsidies.

Artikel 7. Aanvraagprocedure

 • 1. Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend gedurende 3 tranches, te weten: vóór 15 januari, vóór 15 mei en vóór 15 september van enig jaar.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met een door het college vastgestelde digitaal aanvraagformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld.

 • 3. Bij de aanvraag wordt meegestuurd:

  • a.

   Een artistiek-inhoudelijk plan;

  • b.

   Een sluitende begroting en dekkingsplan en bijbehorende toelichting waaruit blijkt dat het aangevraagde bedrag realistisch en noodzakelijk is voor de uitvoering van het project;

  • c.

   In het geval van een subsidieaanvraag ter ondersteuning van de beroepspraktijk, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3, een recent curriculum vitae;

  • d.

   Als men voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij gemeente Haarlem, een exemplaar van de oprichtingsakte of statuten.

 • 4. Aanvragen die worden ingediend voor projecten met een maximaal aangevraagde subsidie van € 1.000,- worden ambtelijk beoordeeld. Bij een maximaal aangevraagde subsidie van € 1.000,- euro krijgt de aanvrager de mogelijkheid om een vereenvoudigde versie van de subsidieaanvraag in te dienen en deze mondeling toe te lichten. De aanvrager geeft dit bij indiening van de subsidieaanvraag zelf aan. Dit kan uiterlijk tot de deadline van de betreffende subsidieronde.

 • 5. Voor projecten die bij een eerdere subsidieronde zijn afgewezen, kan éénmaal een herziene aanvraag worden ingediend in een volgende ronde. Bij een herziene aanvraag legt de aanvrager in een aparte bijlage uit wat er veranderd is ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag (maximaal 1 A4).

 • 6. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een hersteltermijn geboden van maximaal 7 kalenderdagen om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Artikel 8. Beoordelingscriteria, verdeelregels en beslistermijn

 • 1. De subsidieaanvragen worden met uitzondering van de aanvragen genoemd in artikel 7 lid 4 beoordeeld door de Adviescommissie Cultuurstimuleringsfonds.

 • 2. De adviescommissie toetst de aanvragen op basis van de onderstaande beoordelingscriteria:

  • a.

   Artistiek inhoudelijke kwaliteit, waarbij als kermbegrippen vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid worden gehanteerd waaronder wordt begrepen:

   • i.

    vakmanschap: de vaardigheden van de cultuurmakers;

   • ii.

    zeggingskracht: de impact van de activiteiten op het publiek;

   • iii.

    oorspronkelijkheid: de herkenbare (artistieke) karakter van de instelling of cultuurmaker.

  • b.

   Zakelijke kwaliteit: waarbij centraal staat of en hoe de organisatie in staat is om het programma op professionele wijze te realiseren waarbij wordt beoordeeld op:

   • i.

    een sluitende begroting;

   • ii.

    een realistische raming van kosten en inkomsten;

   • iii.

    een opgave van de overige benaderde fondsen en/of sponsoren (de programma’s dienen mede door andere fondsen/sponsors te worden gefinancierd);

   • iv.

    de marketing- en communicatiestrategie;

   • v.

    de toepassing van de Fair Practice Code (pas toe en leg uit).

  • c.

   Meerwaarde voor het culturele klimaat in Haarlem waarbij wordt beoordeeld op:

   • i.

    het project is aanvullend op het bestaande cultuurlandschap van Haarlem;

   • ii.

    de aanvrager vormt vanwege de aard van de organisatie, haar samenwerkingspartners, de activiteiten die zij ontplooit, dan wel het publiek en/of de deelnemers die zij daarmee bereikt een meerwaarde voor een inclusieve cultuursector.

 • 3. De adviescommissie adviseert over de hoogte van de toe te kennen subsidie, met uitzondering van projecten met een maximaal aangevraagde subsidie van € 1.000,-, en met inachtneming van het maximum van € 10.000 dat per tranche wordt toegekend aan individuele professionele cultuurmakers.

 • 4. De adviezen worden aan het college uitgebracht, dat daar vervolgens binnen 13 weken na afloop van de uiterste indieningstermijn van de betreffende tranche een besluit over neemt.

 • 5. De subsidies bedoeld in artikel 7 lid 4 worden ambtelijk beoordeeld op grond van de criteria in lid 2.

Artikel 9. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie voor:

 • 1.

  Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden die in deze regeling zijn gesteld om in aanmerking te komen voor subsidie;

 • 2.

  Activiteiten die beginnen binnen 1 maand na de uiterste indieningsdatum van de betreffende tranche;

 • 3.

  Activiteiten met een winstoogmerk of met een religieuze doelstelling;

 • 4.

  Exploitatielasten van een organisatie die niet kunnen worden toegerekend aan het project;

 • 5.

  De productie van boeken;

 • 6.

  Activiteiten die vast onderdeel zijn van het reguliere onderwijs;

 • 7.

  Projecten van instellingen die een meerjarige cultuursubsidie van de gemeente Haarlem ontvangen, die niet uitzonderlijk en additioneel zijn aan het reguliere aanbod;

 • 8.

  Projecten Kunst in openbare ruimte die niet in lijn zijn met het gemeentelijke kunstbeleid;

 • 9.

  Activiteiten waarvan de adviescommissie van oordeel is dat er reeds op een andere wijze voldoende aan wordt bijgedragen door het college

 • 10.

  Kosten die naar het oordeel van het adviescommissie als niet redelijk worden beoordeeld.

Artikel 10. Hoogte subsidiebedrag

 • 1. De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per project.

 • 2. De subsidie voor de beroepspraktijk van een professionele cultuurmaker als bedoeld in artikel 5 lid 3 bedraagt maximaal € 2.000,- per aanvrager.

Artikel 11. Verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 is de ontvanger van een subsidie verplicht:

 • 1.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd binnen uiterlijk twaalf maanden na de uiterste indieningsdatum van de betreffende tranche uit te voeren. Hiervoor kan maximaal eenmaal uitstel worden verleend met maximaal twaalf maanden.

 • 2.

  Om uiterlijk binnen 13 weken na afloop van het project waarvoor subsidie is verleend een inhoudelijk en financieel verslag in te dienen.

 • 3.

  Iedere relevante wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overlegd onmiddellijk te melden.

Artikel 12. Intrekking

De Subsidieregeling voor subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, vastgesteld 19 december 2017, wordt ingetrokken.

Artikel 13. Overgangsbepaling

 • 1. Aanvragen tot verstrekking van subsidie die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze Subsidieregeling worden afgedaan volgens de bepalingen van de Subsidieregeling voor subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem ingaande 19 december 2017.

 • 2. Aanvragen tot vaststelling van subsidies die zijn verstrekt voor inwerkingtreding van deze subsidieregeling worden afgedaan volgende de bepalingen van de Subsidieregeling voor subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem ingaande 19 december 2017.

 • 3. Bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag krachtens de Subsidieregeling voor subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem ingaande 19 december 2017 worden afgedaan met toepassing van de Subsidieregeling voor subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem ingaande 19 december 2017.

Artikel 14. Publicatie

Deze Subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze Subsidieregeling treedt in werking op 16 mei 2022 en loopt voor onbepaalde tijd.

Artikel 16. Citeertitel

Deze Subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor projectsubsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem.

Ondertekening