Aanwijzen hotspots archiefbescheiden

Geldend van 23-04-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzen hotspots archiefbescheiden

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 5, eerste lid, onder e, van het Archiefbesluit 1995;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 5 van de Archiefwet 1995 verplicht zijn tot het ontwerpen van een selectielijst waarop ten minste wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen;

Overwegende dat op grond van artikel 5, eerste lid, onder e, van het Archiefbesluit 1995 in bijzondere gevallen archiefstukken die in een vastgestelde selectielijst zijn gewaardeerd als te vernietigen, alsnog kunnen worden gewaardeerd als te bewaren;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van deze uitzonderingsmogelijkheid gebruik willen maken voor opvallende of intensieve gebeurtenissen of kwesties, waardoor ‘interactie’ ontstaat tussen overheden, tussen overheid en samenleving of tussen burgers, bedrijven en instellingen onderling; de zogenoemde hotspots;

Maken bekend:

Dat zij op 5 april 2022 op basis van een periodieke uitvoering van de hotspotmonitor conform het ‘Protocol Vaststelling Provinciale Hotspots’ hebben besloten de archiefbescheiden van de provinciale organen Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de commissaris van de Koning als provinciaal orgaan welke zijn beschreven in het onderstaande overzicht uit te zonderen van vernietiging en daarmee te waarderen als blijvend te bewaren.

NR.

Archiefonderwerp

Criteria

Looptijd van het dossier

1.

AVI (Autoverschrotingsindustrie) ‘s-Hertogenbosch

Maatschappelijke beroering en media-aandacht

 

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 5 april 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.