Gemeente Middelburg – Beleidsregels ontheffingen berijden kernwinkelgebied Middelburg 2022

Geldend van 09-05-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeente Middelburg – Beleidsregels ontheffingen berijden kernwinkelgebied Middelburg 2022

Zaaknummer 262063

Het kernwinkelgebied van Middelburg is een bijzonder gebied in de binnenstad waar veel voetgangers komen om een bezoek te brengen aan de hier aanwezige winkels, horeca en dergelijke. Om de veiligheid van het verkeer te waarborgen en om te voorkomen dat het autoluwe karakter van het kernwinkelgebied wordt aangetast, is het kernwinkelgebied aangewezen als voetgangersgebied. Dit is aangegeven met voetgangerszoneborden (bord G7, zone). Met onderborden zijn de venstertijden aangegeven waarop ook bedienend verkeer en/of fietsers zijn toegestaan: bedienend verkeer is toegestaan op maandag tot en met zaterdag, dagelijks van 06.00 tot 11.00 uur, fietsers zijn dagelijks toegestaan tussen 18.00 uur en 11.00 uur.

Om het mogelijk te maken dat bepaalde doelgroepen ook buiten die venstertijden met een motorvoertuig het kernwinkelgebied mogen berijden, is een ontheffingsregeling opgesteld. Deze ontheffingsregeling bevat beleidsregels die bepalen welke categorieën van belanghebbenden in aanmerking kunnen komen voor een individuele ontheffing om met een motorvoertuig het kernwinkelgebied te mogen berijden, en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Op basis van artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) mogen bestuurders van een motorvoertuig niet het voetpad, fietspad en fiets/bromfietspad gebruiken, en op basis van artikel 62 RVV 1990 zijn weggebruikers verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Op basis van artikel 87 RVV 1990 kan het bevoegd gezag ontheffing verlenen van artikel 10. Volgens artikel 1 van het RVV 1990 wordt onder ‘bevoegd gezag’ verstaan: gezag als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Omdat de wegen binnen het kernwinkelgebied worden beheerd door Gemeente Middelburg zijn wij bevoegd deze ontheffingen te verlenen.

Op basis van artikel 91 van het RVV 1990 mogen bestuurders van een voorrangsvoertuig afwijken van de voorschriften van het RVV 1990 voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist. Op basis van artikel 1 van het RVV 1990 wordt onder voorrangsvoertuig verstaan: motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29 van het RVV 1990.

Op basis van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht zijn wij bevoegd beleidsregels vast te stellen met betrekking tot onze bevoegdheden.

Op basis van artikel 150 van de Wegenverkeerswet 1994 kan een ontheffing onder beperkingen worden verleend, kunnen voorschriften aan een ontheffing worden verbonden en is het verboden te handelen in strijd met de aan een ontheffing verbonden voorschriften.

Besluit

Burgemeester en wethouders van Middelburg besluiten vast te stellen de ‘Beleidsregels ontheffingen berijden kernwinkelgebied Middelburg 2022’, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Beleidsregels ontheffingen berijden kernwinkelgebied Middelburg’ van 9 maart 2021.

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanbieder: particulier die eigenaar, huurder of leaser is van een deelauto;

 • b.

  autodelen: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan één huishouden;

 • c.

  autoverhuurbedrijf: een organisatie die huurauto’s ter beschikking stelt door middel van een huurcontract, waarbij de auto ter beschikking wordt gesteld aan een huurder die daarvoor een (maandelijkse) vergoeding aan het autoverhuurbedrijf betaalt;

 • d.

  bedrijven: rechtspersonen, ondernemingen of daarmee gelijk te stellen beroepsactiviteiten, waaronder dienstverlening en vrijgevestigde beroepen;

 • e.

  bewoner: natuurlijk persoon, die in het kernwinkelgebied woonachtig is blijkens inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en als eigenaar of houder van een (of meerdere) voertuig(en) staat geregistreerd;

 • f.

  gebruiker: particulier die een deelauto van een aanbieder gebruikt;

 • g.

  eigen parkeergelegenheid: parkeergelegenheid in het kernwinkelgebied, die ter beschikking staat aan de houder van een motorvoertuig krachtens eigendom, huur, beperkt recht of persoonlijk recht;

 • h.

  huurauto: auto die beschikbaar is voor huur voor een bepaalde periode met een vastgesteld huurtarief die aan een autoverhuurbedrijf betaald moet worden;

 • i.

  houder van een motorvoertuig: degene die naar omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Verkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het kenteken was ingeschreven op het moment dat de ontheffing werd verleend;

 • j.

  kenteken: kenteken als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;

 • k.

  kernwinkelgebied: de Beddewijkstraat, het gedeelte van de Gravenstraat tussen de Zusterstraat en de Markt, het gedeelte van de Herenstraat tussen het ‘Herenpleintje’ ter hoogte van perceelnummer 6B en de Lange Delft, het gedeelte van de Koorkerkstraat tussen de Nieuwe Wal en de Lange Delft, de Korte Delft, de Korte Geere, de Kromme Weele, de Lammerensteeg, de Lange Delft, het gedeelte van de Lange Geere tussen de Papenstraat en de Langeviele, het gedeelte van de Lange Noordstraat tussen de Stadhuisstraat/ Bachtensteene en de Markt, de Langeviele, de Markt, de Nieuwe Burg, de Nieuwstraat, het Plein 1940, de Pottenmarkt, de Schuiffelstraat, het gedeelte van de Segeersstraat tussen de Sint Barbaragang en de Lange Delft, het gedeelte van de Sint Janstraat tussen de Zusterstraat en de Lange Delft, de Stroopoortgang en de Vlasmarkt;

 • l.

  leaseauto: een auto die beschikbaar is voor een leasenemer, waarvoor een leasevergoeding aan het leasebedrijf betaald moet worden;

 • m.

  leasebedrijf: een organisatie die leaseauto's ter beschikking stelt door middel van een leaseconstructie, waarbij de auto ter beschikking wordt gesteld aan een huurder die daarvoor een (maandelijkse) vergoeding aan het leasebedrijf betaalt;

 • n.

  ontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990.

Afdeling 2 Venstertijden en doelgroepen

Artikel 2:1 Jaarontheffing eigen parkeergelegenheid 00.00 tot 24.00 uur

 • 1.

  Een jaarontheffing ‘eigen parkeergelegenheid’ voor het berijden van het kernwinkelgebied kan worden verstrekt aan een eigenaar of huurder van eigen parkeergelegenheid in het kernwinkelgebied, als:

  • a.

   de parkeerplaats alleen bereikbaar is via het kernwinkelgebied;

  • b.

   het eigendoms- of huurbewijs bij de aanvraag wordt overgelegd.

 • 2.

  Per ontheffing worden maximaal drie kentekens vermeld.

Artikel 2:2Jaarontheffing functioneel 00.00 tot 24.00 uur

 • 1.

  Een jaarontheffing ‘functioneel’ voor het berijden van het kernwinkelgebied kan worden verstrekt aan:

  • a.

   bouw-, reparatie- en installatiebedrijven voor het verrichten van spoedeisende of geplande werkzaamheden;

  • b.

   artsen/hulpverleners ten behoeve van noodzakelijke medische hulpverlening;

  • c.

   gemeentelijke diensten voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist.

 • 2.

  Per ontheffing worden maximaal vijf kentekens vermeld.

Artikel 2:3 Jaarontheffing 18.00 tot 11.00 uur

 • 1.

  Een jaarontheffing voor het berijden van het kernwinkelgebied tussen 18.00 en 11.00 uur kan worden verstrekt aan:

  • a.

   bewoners van panden die uitsluitend via het kernwinkelgebied te bereiken zijn;

  • b.

   bedrijven gevestigd in panden die uitsluitend via het kernwinkelgebied te bereiken zijn, behalve als die bedrijven bedrijfsmatig drank en/of etenswaren bezorgen.

 • 2.

  Per ontheffing worden maximaal twee kentekens vermeld.

Artikel 2:4 Tijdelijke ontheffing

 • 1.

  Een tijdelijke ontheffing voor het berijden van het kernwinkelgebied kan worden verstrekt als de aanvrager aantoont dat het berijden van het kernwinkelgebied met een motorvoertuig noodzakelijk is.

 • 2.

  Per ontheffing wordt maximaal één kenteken vermeld.

Artikel 2:5 Ontheffing marktkooplieden

 • 1.

  Een ontheffing voor het berijden van het kernwinkelgebied kan worden verstrekt aan marktkooplieden voor het opbouwen, het afbreken en het uitvoeren van de warenmarkt en de zaterdagmarkt.

 • 2.

  Voor de aanvraag van de ontheffing worden geen leges in rekening gebracht.

Artikel 2:6 Ontheffing evenementen

 • 1.

  Een ontheffing voor het berijden van het kernwinkelgebied kan worden verstrekt aan de houders van een evenementenvergunning of standplaatsvergunning in het kernwinkelgebied, als de aanvrager aantoont dat het berijden van het kernwinkelgebied met een motorvoertuig noodzakelijk is.

 • 2.

  De ontheffing is alleen geldig voor het opbouwen, het afbreken en het houden van een evenement, of voor het innemen van een standplaats.

 • 3.

  Voor de aanvraag van de ontheffing worden geen leges in rekening gebracht.

Artikel 2:7 Ontheffing trouwerijen

 • 1.

  Voor trouwerijen kan ontheffing worden verleend om met de trouwauto en mogelijk enkele volgauto’s op de dag van de huwelijksvoltrekking het kernwinkelgebied te berijden.

 • 2.

  Het is toegestaan met deze ontheffing tijdens de huwelijksvoltrekking te parkeren op de Markt.

 • 3.

  Voor de aanvraag van de ontheffing worden geen leges in rekening gebracht.

Artikel 2:8 Vrijstellingen

 • 1.

  Voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist zijn bestuurders van de volgende voertuigen vrijgesteld van het verbod om het kernwinkelgebied te berijden:

  • a.

   voorrangsvoertuigen op grond van artikel 91 van het RVV;

  • b.

   waardetransporten op grond van de Regeling vrijstelling geld- en waardetransportbedrijven.

 • 2.

  De kentekens van de voertuigen moeten wel vooraf bekendgemaakt worden bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Gemeente Middelburg.

Afdeling 3 Voorwaarden

Artikel 3:1 Algemeen

 • 1.

  In het kernwinkelgebied wordt stapvoets gereden, waarbij het verkeersgedrag wordt aangepast aan voetgangers en fietsers.

 • 2.

  De ontheffing geldt alleen voor kortste route naar de bestemming in het kernwinkelgebied en terug, waarbij rekening wordt gehouden met de verplichte rijrichting in het gebied.

 • 3.

  Een ontheffing wordt alleen verleend:

  • a.

   voor het onmiddellijk, nadat het voertuig dicht bij de bezorgplaats of ophaalplaats tot stilstand is gebracht, bij voortduring in- of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht die bezwaarlijk anders dan per voertuig kunnen worden vervoerd, gedurende de tijd die daarvoor nodig is;

  • b.

   voor het onmiddellijk, nadat het voertuig dicht bij de brengplaats of ophaalplaats tot stilstand is gebracht, bij voortduring in- of uitstappen van een of meerdere personen, die bezwaarlijk anders dan per motorvoertuig kunnen worden vervoerd, gedurende de tijd die daarvoor nodig is;

  • c.

   als aannemelijk is dat het voertuig bij de betreffende bestemming in het voetgangersgebied moet zijn.

 • 4.

  Parkeren op openbaar terrein in het kernwinkelgebied is niet toegestaan met een ontheffing voor het berijden van het kernwinkelgebied, behalve als dit specifiek in de ontheffingsvoorwaarden is opgenomen zoals bij de ontheffing trouwerijen.

 • 5.

  De ontheffinghouder is verplicht de aan de ontheffing verbonden voorschriften na te komen en eventuele wijzigingen direct door te geven aan Gemeente Middelburg.

Artikel 3:2 Particulieren

Een ontheffing voor particulieren voor het berijden van het kernwinkelgebied wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  op de ontheffing worden de kentekens vermeld van de voertuigen waarvoor de ontheffing geldig is;

 • b.

  het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staan;

 • c.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, wordt een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager;

 • d.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van particulier autodelen, wordt een ‘Verklaring particulier autodelen’ overgelegd die door de aanbieder en gebruiker is ondertekend.

Artikel 3:3 Bedrijven

Een ontheffing voor bedrijven voor het berijden van het kernwinkelgebied wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  op de ontheffing worden de kentekens vermeld van de voertuigen waarvoor de ontheffing geldig is;

 • b.

  het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (= bedrijf) staan, of van de directeur zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, of van de bedrijfsleider blijkende uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf;

 • c.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (= bedrijf), de directeur of de bedrijfsleider staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, wordt een werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=bedrijf).

Afdeling 4 Overige bepalingen

Artikel 4:1 Aanvraag ontheffingen

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle vereiste stukken zijn ingediend, te weten:

 • a.

  een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  een kopie van het kentekenbewijs of een kopie van het huurcontract, leasecontract, werkgeversverklaring voor het gebruik van het voertuig, of een verklaring particulier autodelen;

 • c.

  voor zover van toepassing een kopie van het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • d.

  voor zover van toepassing een eigendoms- of huurbewijs ingeval sprake is van eigen parkeergelegenheid in het kernwinkelgebied.

Artikel 4:2 Geldigheidsduur ontheffingen

 • 1.

  De jaarontheffing heeft een looptijd van maximaal één kalenderjaar gerekend vanaf de ingangsdatum van de ontheffing.

 • 2.

  De dagen waarop een tijdelijke ontheffing geldig is, beginnen om 00.00 uur en eindigen om 24.00 uur.

Artikel 4:3 Intrekken ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de ontheffinghouder;

 • b.

  wanneer de ontheffinghouder niet (meer) voldoet aan de gestelde criteria;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de ontheffinghouder in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen;

 • f.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • g.

  om redenen van algemeen belang.

Artikel 4:4 Wijziging kentekens

Op verzoek van de aanvrager kunnen kentekens worden gewijzigd.

Afdeling 5 Slotbepalingen

Artikel 5:1 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 9 mei 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Middelburg

in hun vergadering van 19 april 2022.

de secretaris,                                   de burgemeester,

mr. A. van den Brink                       mr. H.M. Bergmann