Nadere subsidieregels erfgoed 2022-2023

Geldend van 03-05-2022 t/m 29-02-2024

Intitulé

Nadere subsidieregels erfgoed 2022-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 12 april 2022 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS ERFGOED 2022-2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. LimburgCollectie: een rijke, veelomvattende verzameling van publicaties in of over Limburg en objecten die de geschiedenis van Limburg in zich dragen en zo een spiegel van de Limburgse samenleving vormen. Deze zijn vastgelegd in de collecties van musea, archieven, bibliotheken en verenigingen.

 • 2. Linked Open Limburg: een representatie van de LimburgCollectie in de vorm van Linked Open Data en de infrastructuur die nodig is om deze representatie tot stand te brengen. Het is het geheel van de technologische infrastructuur en datalaag die nodig is.

 • 3. Samenwerkende organisaties op het gebied van Limburgse taal: entiteiten die zich inzetten om gezamenlijk (de ondersteuning inzake) Limburgse taal te versterken, met name Huis voor de Kunsten Limburg, Veldeke Limburg, Levende Talen Limburgs, Raod veur ’t Limburgs en Cubiss Limburg.

 • 4. Structureel door de Provincie Limburg gesubsidieerde organisatie: organisatie die meerjarig een subsidie van de Provincie Limburg ontvangt voor haar activiteiten. Op het gebied van erfgoed betreft dit met name Huis voor de Kunsten Limburg, Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Limburgs Museum, Monumentenwacht Limburg, Stichting Restauratieatelier Limburg en Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

 • 5. Vernieuwende activiteit: activiteit die beoogt een resultaat te bereiken middels een voor de doelstelling en/of doelgroep nieuwe, verrassende en/of originele werkwijze.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Stimuleren van projecten passend binnen onderstaande speerpunten die bijdragen aan de uitvoering van het beleid zoals beschreven in de Beleidsbrief Erfgoed 2022-2023 ‘De kracht van erfgoed’ (zie https://www.limburg.nl/onderwerpen/cultuur/erfgoed-0/):

 • 1.

  Coöperatieve projecten (Bijlage 1 bij deze regeling);

 • 2.

  Schutterijen (Bijlage 2 bij deze regeling);

 • 3.

  Limburgse taal (Bijlage 3 bij deze regeling);

 • 4.

  Digitalisering (Bijlage 4 bij deze regeling);

 • 5.

  Verenigingen en vrijwilligers (Bijlage 5 bij deze regeling);

 • 6.

  Verwondering door verhalen (Bijlage 6 bij deze regeling).

Artikel 3 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan slechts betrekking hebben op één van de bij deze regeling behorende Bijlagen en dient te voldoen aan de daarin opgenomen specifieke criteria en voorwaarden;

 • 2.

  Een project dat gericht is op digitalisering van erfgoed(collectie(s)) dient aantoonbaar aan te sluiten bij de principes en aanbevelingen en/of adviezen van de Adviescommissie digitalisering Limburgs erfgoed (zie https://www.limburg.nl/onderwerpen/cultuur/erfgoed-0/), en, indien aan de orde, bij nadere afspraken die dienaangaande met de Provincie Limburg zijn gemaakt.

 • 3.

  Het project moet starten in het jaar 2022 of 2023;

 • 4.

  Subsidieaanvrager (in geval van een rechtspersoon) voert een gezonde bedrijfsvoering.

Artikel 4 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • 2.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in de betreffende Bijlage waarbinnen subsidie wordt aangevraagd;

 • 3.

  niet wordt voldaan aan (één van) de algemene subsidiecriteria in artikel 3 en/of het gestelde in de betreffende Bijlage waarbinnen subsidie wordt aangevraagd;

 • 4.

  hetzelfde project al op een andere wijze door de Provincie Limburg wordt gesubsidieerd en/of gefinancierd. Indien voor het project een bijdrage wordt ontvangen van een organisatie die van de Provincie Limburg subsidie/financiering ontvangt om een bijdrage ten behoeve van projecten te verstrekken, wordt die bijdrage ook beschouwd als subsidiëring/financiering van de Provincie Limburg. Uitzondering zijn bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. Uitzondering zijn tevens projecten in het kader van Bijlage 1 of Bijlage 4;

 • 5.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling;

 • 6.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 7.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen de (deel)subsidieplafonds per bijlage van deze nadere subsidieregels jaarlijks vast.

 • 2. De wijze van verdeling van de subsidieplafonds kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 6 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van de in het aanvraagformulier genoemde bijlage(n) en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht) dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) of DigiD (aanvragen van particulieren) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 7 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag kan vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient vóór aanvang van het project en uiterlijk 18 december 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten;

 • 2. Projecten die starten in januari, februari, maart, april of mei 2022 mogen al begonnen zijn vóór indienen van de subsidieaanvraag, met dien verstande dat een aanvraag voor deze projecten uiterlijk 1 juli 2022 moet zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten;

 • 3. Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 9 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 3 mei 2022.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Erfgoed 2022-2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 12 april 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. E.G.M. Roemer

secretaris,

dhr. drs. G.H.E. Derks M.P.A.

Bijlage 1 Projectsubsidie Coöperatieve projecten

Aanvrager

(Leden of partners van de) Coöperatie Erfgoed Limburg.

Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in deze Bijlage in aanmerking te komen, dient aan alle volgende specifieke criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Het project richt zich op het realiseren van een aantoonbare meeropbrengst inzake publieksbereik, behoud en/of beheer van Limburgs erfgoed, nader bepaald:

  • a.

   projecten die zich primair richten op publieksbereik dienen gedurende de projectperiode tenminste 250 personen fysiek en/of 5.000 personen digitaal en/of via media te bereiken. In de aanvraag dient aannemelijk te worden gemaakt dat het grotendeels personen betreft die niet vanzelfsprekend met Limburgs erfgoed in aanraking komen.

  • b.

   bij projecten die zich primair richten op beheer en/of behoud dient concreet te worden aangegeven welke activiteit(en) gericht op publieksbereik door het project mogelijk worden gemaakt.

 • 2.

  Het project wordt uitgevoerd door tenminste twee leden en/of partners van de Coöperatie Erfgoed Limburg, waarvan tenminste één een niet-structureel door de Provincie Limburg gesubsidieerde organisatie. Deze samenwerking maakt de meeropbrengst zoals benoemd onder 1. (mede) mogelijk.

 • 3.

  De meeropbrengst wordt door de Coöperatie Erfgoed Limburg onderschreven en het project is opgenomen in het geheel aan projecten dat de Coöperatie Erfgoed Limburg met haar leden is overeengekomen voor de periode waarin het project start.

Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten van het project;

 • 2.

  Naast de in artikel 15, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:

  • -

   drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties (behoudens ten behoeve van de communicatie/PR over de activiteiten);

  • -

   onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

  • -

   reis- en verblijfkosten;

  • -

   consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke);

 • 3.

  Subsidies onder de € 2.500,- worden niet verstrekt.

Bijlage 2 Schutterijen

Aanvrager

Schutterijen en organisaties verwant aan het schutterswezen (nadere specificatie zie hieronder).

Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in deze Bijlage in aanmerking te komen, dient aan alle volgende specifieke criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Het project richt zich op het toekomstbestendig maken en houden van het lokale schutterswezen. Het betreft vernieuwende activiteit(en) die de actieve betrokkenheid bij het schutterswezen in tenminste één gemeente, stad, wijk en/of kern in de Nederlandse Provincie Limburg bevorderen. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door schutterijen, schuttersbonden of -federaties of het Limburgs Schutterijmuseum.

 • 2.

  Per aanvrager is per kalenderjaar éénmaal subsidie mogelijk.

Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan € 5.000,-. Voor aanvragen van de OLS-federatie geldt afwijkend een maximum van € 20.000,-.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan 75% van de totale subsidiabele kosten van het project.

 • 3.

  Naast de in artikel 15, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:

  • a.

   op zichzelf staande evenementen;

  • b.

   activiteiten die zijn aan te merken aan reguliere activiteiten van de aanvrager en/of bij het project betrokken partij(en);

  • c.

   nieuw- of verbouw van accommodaties, aanschaf van schuttersbomen of kogelvangers;

  • d.

   drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties (behoudens ten behoeve van de communicatie/PR over de activiteiten);

  • e.

   onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

  • f.

   reis- en verblijfkosten;

  • g.

   consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke).

 • 4.

  Subsidies onder de € 1.000,- worden niet verstrekt.

Bijlage 3 Limburgse taal

Aanvrager

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen, scholen of kinderopvangorganisaties.

Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in deze Bijlage in aanmerking te komen, dient aan alle volgende specifieke criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Het project richt zich op het bestendigen en/of uitbreiden van het gebruik van Limburgse taal, ten minste onder jonge Limburgers van 0 t/m 18 jaar. De subsidie wordt ingezet om te komen van idee tot een concreet projectresultaat. Het project mag zich richten op een afgebakende groep (bijv. alleen een bepaalde plaats of regio, of specifieke groep mensen), of op heel Limburg.

 • 2.

  Al gedurende de projectperiode wordt de beoogde doelgroep daadwerkelijk bereikt.

 • 3.

  Het projectresultaat wordt ook na de projectperiode ingezet en/of voortgezet, zonder dat dit subsidie van de Provincie Limburg vergt.

 • 4.

  De aanvraag is voorzien van een advies van het Huis voor de Kunsten Limburg namens de samenwerkende organisaties op het gebied van Limburgse taal, welk advies de aanvraag beziet op de onderdelen 1 tot en met 3.

 • 5.

  Het project betreft niet alleen het aanschaffen en/of inzetten van reeds ontwikkelde methode(s), materiaal, applicatie(s) et cetera.

 • 6.

  Voor projecten die starten in het jaar 2023 is een financiële bijdrage van tenminste één gemeente verplicht.

  Verplichtingen

Gedeputeerde Staten kunnen in voorkomende gevallen naar aanleiding van het advies van het Huis voor de Kunsten Limburg resultaat- en/of inspanningsverplichtingen opleggen.

Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan € 12.500,-.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan 75% van de subsidiabele kosten.

 • 3.

  Naast de in artikel 15, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:

  • a.

   onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

  • b.

   reis- en verblijfkosten;

  • c.

   consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke).

 • 4.

  Subsidies onder € 500,- worden niet verstrekt.

Bijlage 4 Digitalisering

Aanvrager

Organisaties actief op het gebied van erfgoed, Huis voor de Kunsten Limburg (nadere specificatie hieronder).

Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in deze Bijlage in aanmerking te komen, dient aan alle volgende specifieke criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Het project richt zich op één van de volgende onderdelen:

  • a.

   de realisatie van een centrale voorziening binnen de beoogde Linked Open Limburg Infrastructuur voor de Limburg Collectie. Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een penvoerder van Linked Open Limburg.

  • b.

   het realiseren van publieksprojecten die aansluiten op de centrale voorzieningen die gerealiseerd worden binnen de Linked Open Limburg infrastructuur. Een aanvraag dient aannemelijk te maken dat een breder publiek wordt bereikt dan het publiek dat door aanvrager al bereikt wordt. Een aanvraag kan alleen worden ingediend door het Limburgs Museum voor het Online Limburgs Museum en door het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap voor de Canon van Limburg.

  • c.

   het aanstellen van de erfgoedcoach, voor diens werkzaamheden en eventueel uitvoeringsbudget in 2022 of 2023. Een aanvraag kan alleen worden ingediend door het Huis voor de Kunsten Limburg.

 • 2.

  Een aanvraag dient aannemelijk te maken dat de activiteit(en) ook na afloop van de projectperiode gecontinueerd worden zonder Provinciale subsidie en/of er structureel gebruik kan worden gemaakt van de resultaten van het project zonder Provinciale subsidie.

 • 3.

  Per aanvrager is per kalenderjaar éénmaal subsidie mogelijk.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt:

 • -

  voor een aanvraag in het kader van onderdeel 1a. niet méér dan € 60.000,- en niet méér dan 75% van de subsidiabele kosten.

 • -

  voor een aanvraag in het kader van onderdeel 1b. niet méér dan € 24.000,- en niet méér dan 75% van de subsidiabele kosten.

 • -

  voor een aanvraag in het kader van onderdeel 1c. niet méér dan de daadwerkelijke directe en indirecte loonkosten van minimaal 0,4 fte/jaar in 2022 of 2023, plus uitvoeringsbudget, tot maximaal € 42.000,-.

Bijlage 5 Verenigingen en vrijwilligers

Aanvrager

Limburgse vrijwilligersorganisaties actief op het gebied van erfgoed (zoals verenigingen of stichtingen). Structureel door de Provincie Limburg gesubsidieerde organisaties komen niet voor subsidie in aanmerking.

Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in deze Bijlage in aanmerking te komen, dient aan alle volgende specifieke criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Het project richt zich op werving, behoud en/of deskundigheidsbevordering van erfgoedvrijwilligers, bijvoorbeeld door crowdsourcing of citizen science.

 • 2.

  De aanvraag maakt aannemelijk dat door het initiatief erfgoedbetrokkenheid ontstaat en/of niet verloren gaat.

 • 3.

  De aanvraag betreft géén:

  • -

   op zichzelf staand evenement;

  • -

   restauratie, nieuwbouw, verbouw, onderhoud en/of herbestemming;

  • -

   project gericht op het vergroten van actieve betrokkenheid bij het schutterswezen;

  • -

   project gericht op digitalisering van erfgoed;

  • -

   project gericht op directe bevordering van het gebruik van Limburgse taal.

 • 4.

  Tenminste één gemeente draagt financieel bij aan het project.

 • 5.

  Per aanvrager is gedurende de looptijd van de regeling éénmaal subsidie mogelijk.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag betreft maximaal € 2.500,-.

Bijlage 6 Verwondering door verhalen

Aanvrager

Limburgse vrijwilligersorganisaties actief op het gebied van erfgoed (zoals verenigingen of stichtingen). Structureel door de Provincie Limburg gesubsidieerde organisaties komen niet voor subsidie in aanmerking.

Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in deze Bijlage in aanmerking te komen, dient aan alle volgende specifieke criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Het project realiseert ‘verwondering door verhalen’. Nader bepaald betreft het (het opstarten van) een nieuw initiatief gericht op het op een vernieuwende/verrassende wijze onder de aandacht brengen van een onbekend, onderbelicht of verdwijnend aspect van Limburgs erfgoed, aan een voor het onderwerp in kwestie niet vanzelfsprekend publiek.

 • 2.

  De aanvraag maakt aannemelijk dat door het initiatief erfgoedbetrokkenheid ontstaat en/of niet verloren gaat.

 • 3.

  De uitvoering van het project dient plaats te vinden (mede) met inzet van vrijwilligers.

 • 4.

  De eventuele eigena(a)ren van het erfgoed in kwestie (zoals in het geval van gebouwd erfgoed, monumenten) heeft/hebben toestemming verleend voor de in de aanvraag benoemde activiteiten.

 • 5.

  De aanvraag betreft géén:

  • -

   op zichzelf staand evenement;

  • -

   restauratie, nieuwbouw, verbouw, onderhoud en/of herbestemming;

  • -

   project gericht op het vergroten van actieve betrokkenheid bij het schutterswezen;

  • -

   project gericht op digitalisering van erfgoed;

  • -

   project gericht op directe bevordering van het gebruik van Limburgse taal.

 • 6.

  Tenminste één gemeente draagt financieel bij aan het project.

 • 7.

  Per aanvrager is gedurende de looptijd van de regeling éénmaal subsidie mogelijk.

Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan € 12.500,-.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan 75% van de subsidiabele kosten.

 • 3.

  Naast de in artikel 15, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:

  • a.

   onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

  • b.

   reis- en verblijfkosten;

  • c.

   consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke).

 • 4.

  Subsidies onder € 1.000,- worden niet verstrekt.