Beleidsregel Niet UitkeringsGerechtigden (NUG)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Niet UitkeringsGerechtigden (NUG)

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

gelet op het bepaalde in Verordening Re-integratie Participatiewet 2017;

b e s l u i t

vast te stellen de Beleidsregel Niet UitkeringsGerechtigden (NUG).

Voor wie is de hulp bedoeld?

De gemeente wil Niet UitkeringsGerechtigden (NUG-ers) ondersteunen bij het vinden van werk.

Dit gaat om inwoners die:

 • geen uitkering ontvangen;

 • én niet of minder dan 12 uur per week werken;

 • én wel meer dan 12 uur per week willen werken.

Dit moet

 • 1.

  Inwoners zonder uitkering hebben recht op ondersteuning van de gemeente bij het vinden van werk. Dat staat in de Participatiewet. De gemeente mag zelf bepalen hoe die ondersteuning plaatsvindt.

 • 2.

  De voorziening wordt ingezet voor inwoners zonder uitkering of inkomen, in een kwetsbare positie, die in een uitkeringssituatie dreigen te geraken.

Dit is wenselijk

 • 3.

  Elke inwoner kan gebruik maken van Werk.nl en de algemene informatie die de gemeente geeft.

 • 4.

  De hulpvraag van de inwoner wordt vanuit een integrale benadering in kaart gebracht.

 • 5.

  In een gesprek stellen de gemeente en inwoner de meest geschikte stappen naar werk vast.

 • 6.

  Specifieke voorwaarden van voorzieningen gelden ook bij deze NUG-ondersteuning (bijv. voor loonkostensubsidie).

 • 7.

  “Wat doet u terug voor de samenleving?” Deze vraag moet de inwoner die steun ontvangt beantwoorden.

Dit verschilt per geval

 • 8.

  In dringende gevallen en situaties waar het vanwege redelijkheid en billijkheid moet, is afwijking van deze kaders altijd mogelijk.

 • 9.

  Het kan blijken dat de inwoner eigenlijk ergens anders hulp bij nodig heeft dan bij het vinden van werk. In dat geval kan de vraag beter vanuit een integrale zorgbenadering opgepakt worden.

 • 10.

  Mensen waarvoor de ondersteuning bedoeld is hebben geen uitkering. Dat betekent niet dat ze dus zelfredzaam zijn. In het besluit over de ondersteuning moet worden aangegeven hoe deze ondersteuning de inwoner helpt om meer zelfredzaam te worden.

Welke vragen stellen we?

 • In hoeverre zijn gratis of algemeen toegankelijke voorzieningen onderzocht of uitgeprobeerd voordat er steun van de gemeente wordt gevraagd?

 • In welke mate helpt de ondersteuning bij het voorkomen of verminderen van de uitkeringslast?

 • In hoeverre is er binnen het budget nog ruimte om de gevraagde hulp (structureel) te bieden?

 • Welke financiële verantwoordelijkheid draagt de inwoner die om steun vraagt zelf? Voorbeelden:

  • een eigen bijdrage leveren, als het inkomen meer is dan 120% van de bijstandsnorm;

  • borg van € 150,- voorafgaand aan inzet voorziening.

 • Zijn de hulpvrager en/of -aanbieder van plan op korte termijn te verhuizen naar een andere plaats?

Wat leggen we vast

 • De inzet van voorzieningen legt de gemeente vast in overeenkomst(en). Daarbij gaan we geen langdurige verplichtingen van meer dan drie jaar aan.

Uitgangspunt: ondersteuning op maat

 • Gemeenten krijgen een kleine bijdrage van het Rijk voor ondersteuning van NUG-er. Daarom is een gedegen afweging over aard en inzet van voorzieningen nodig. Deze beleidsregel geeft de kaders weer waarbinnen gemeenten in Noord-Limburg die ondersteuning bieden.

 • De regels zijn niet tot in detail uitgewerkt, zodat er ruimte is om het besluit af te stemmen op individuele bijzonderheden. Het stuk nodigt uit tot ondersteuning op maat, in plaats van algemene ondersteuning gericht op een groep.

 • Van de professional die de hulpvraag afhandelt, wordt verwacht dat deze zijn beslissing in het licht van deze beleidsregel toe kan lichten.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 30 oktober 2017.