Mandaatbesluit bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier

Geldend van 22-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2022

Intitulé

Mandaatbesluit bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier

Gelet op de titel 10.1 Mandaat en delegatie/afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

het volgende vast te stellen

Mandaatbesluit bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier

Artikel 1

 • 1. De werkgeverscommissie mandateert haar bevoegdheden tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, aan de griffier.

 • 2. Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden en het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 2

 • 1. De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding;

 • 2. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de gemandateerde, naar voren te brengen;

 • 3. Voorafgaand aan de formele gesprekken wint de griffier advies in bij de werkgeverscommissie;

 • 4. De griffier informeert de werkgeverscommissie ten minste één keer per jaar over de werkzaamheden en bevindingen van de griffie (medewerkers).

Artikel 3

Bij afwezigheid van de griffier oefent de werkgeverscommissie haar bevoegdheden uit.

Artikel 4.

 • 1. Alle stukken verband houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt ondertekend:

 • De werkgeverscommissie van de gemeente

 • Namens deze,

 • (handtekening)

 • Griffier

 • 2. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2022

 • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier’.

Ondertekening

Aldus besloten door de werkgeverscommissie in zijn vergadering van 28 februari 2022.

De werkgeverscommissie,

Voorzitter, de heer M. Hoogerkamp