Regelement werkgeverscommissie gemeenteraad 2022

Geldend van 22-04-2022 t/m heden

Intitulé

Regelement werkgeverscommissie gemeenteraad 2022

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn het regelement werkgeverscommissie vastgesteld.

 • Gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie (6692-2022:431822)

 • Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, 147 en 156 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.11 van de Cao gemeenten 2021;

 • Overwegende dat het gewenst is de werkgeverstaken van de gemeenteraad zorgvuldig te regelen.

BESLUIT:

Een werkgeverscommissie in te stellen;

Aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te mandateren die rechtstreeks voortvloeien uit de Wnra, de op deze wet gebaseerde en de door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikel 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden zoals genoemd in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e eerste lid Gemeentewet;

Vast te stellen het volgende Reglement:

REGELEMENT WERKGEVERSCOMMISSIE GEMEENTERAAD BORGER-ODOORN 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

 • b. griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad en bestaat uit de griffier en de griffiemedewerkers

 • c. de werkgeverscommissie: een commissie ex.art. 83 Gemeentewet. De werkgeverscommissie is er voor de ondersteuning en ontwikkeling van de griffier en oefent de taken uit behorend bij het werkgeverschap. De werkgeverscommissie is het aanspreekpunt voor de griffier. De werkgeverscommissie heeft geen rol in de dagelijkse aansturing van de griffie.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De raad heeft een werkgeverscommissie.

 • 2. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, voor zover dit door de raad aan haar is gemandateerd volgens de bijlage behorend bij dit besluit.

 • 3. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel laten uitvoeren door de griffier.

Artikel 3 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de raad. Voorzitter en leden vertegenwoordigen zowel coalitie als oppositie.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd

  • b.

   bij beëindiging van het raadlidmaatschap;

  • c.

   als de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4. De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn als informant.

Artikel 4 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b. het leiden van de vergaderingen;

 • c. het doen naleven van dit Reglement;

 • d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerst verantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 5 Ondersteuning van de commissie

De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over eventueel noodzakelijke ondersteuning.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden, zoals bedoeld in artikel 2. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 7 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 8 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden;

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd;

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Vergaderfrequentie en gesprekscyclus

 • 1. De werkgeverscommissie vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 • 2. Minimaal 1 keer per jaar wordt er gesproken met de griffier over het functionering en ontwikkeling van de griffier (ontwikkelgesprek).

 • 3. In het kader van dit ontwikkelgesprek zal de werkgeverscommissie feedback ophalen bij de volgende personen/gremia, waarbij elk jaar een selectie uit de onderstaande personen/gremia gedaan wordt, waarbij wel jaarlijks de burgemeester en de griffie om feedback wordt gevraagd:

  • a.

   Gemeentesecretaris

  • b.

   Agendacommissie

  • c.

   Aantal (4) fractievoorzitters en/of raadsleden

Artikel 10 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12 Intrekken oude verordening

De Verordening Werkgeverscommissie 2020, vastgesteld door de raad op d.d. 16 januari 20220, wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking (1 februari 2022)

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Reglement werkgeverscommissie 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 januari 2022

Griffier, Voorzitter,

F. Koekoek MA mr. J. Seton

Toelichting Reglement Werkgeverscommissie Borger-Odoorn 2022

Artikelsgewijze toelichting Reglement werkgeverscommissie griffie

Artikel 2 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In dit artikel wordt de werkgeverscommissie formeel in het leven geroepen en wordt beschreven welke taken en bevoegdheden aan de werkgeverscommissie worden opgedragen resp. gedelegeerd. De exacte omschrijving van de bevoegdheden die door de raad aan de werkgeverscommissie worden gemandateerd staan in de bijlage bij deze verordening (lid 2).

Lid 3 bepaalt, dat besluiten van de raad over niet gemandeerde werkgeverszaken, wel door de werkgeverscommissie ten behoeve van de raad moeten worden voorbereid en uitgevoerd.

Lid 4 bepaalt, dat indien voor het gehele gemeentepersoneel wijzigingen in de rechtspositie optreden (die voor alle ambtenaren behalve de griffie door het college worden vastgesteld), de werkgeverscommissie die parallel voor de griffie dient vast te stellen, zodat er geen verschillen in rechtspositie gaan ontstaan binnen de ambtelijke organisatie.

Lid 5 vormt de basis voor het mandaatbesluit, waarin de dagelijkse personele bevoegdheden met betrekking tot het overige griffiepersoneel aan de griffier als leidinggevende worden overgedragen

Artikel 3 Samenstelling werkgeverscommissie

Dit artikel regelt de samenstelling van de werkgeverscommissie, de duur van het lidmaatschap en redenen voor beëindiging daarvan.

Lid 2 bepaalt, dat de werkgeverscommissie na de gemeenteraadsverkiezingen weer opnieuw door de raad wordt benoemd. Het is van belang om deze benoeming kort na installatie van de raad in nieuwe samenstelling plaats te laten vinden. Indien juist in die periode personele kwesties spelen waarbij de werkgeverscommissie een rol te spelen heeft, dan is een snelle opvolging gewenst, evenals zo mogelijk enige continuïteit in de bemensing.

Artikel 5 Ondersteuning van de commissie

De griffier is secretaris van de werkgeverscommissie, maar zorgt in overleg met de gemeentesecretaris voor specifieke ambtelijke deskundigheid in de advisering aan de werkgeverscommissie. Dit zal in de praktijk meestal de personeelsadviseur betreffen en in sommige gevallen een juridisch adviseur.

Artikel 8 Beslotenheid van vergaderingen

De vergaderingen van de werkgeverscommissie zijn niet openbaar, omdat er regelmatig personeelsvertrouwelijke zaken aan de orde kunnen komen. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn wel openbaar, behalve de onderdelen daarvan die

personeelsvertrouwelijke informatie bevatten. Raadsleden kunnen met toestemming van de voorzitter van de werkgeverscommissie die vertrouwelijke stukken inzien, maar dienen dan wel geheimhouding te betrachten.

Artikel 10 Verantwoording

Dit artikel regelt de wijze waarop de werkgeverscommissie verantwoording aflegt aan de raad over de uitoefening van de aan haar gedelegeerde bevoegdheden. Daarnaast zal de werkgeverscommissie ad hoc de raad van informatie voorzien, wanneer zij dat aangewezen acht.