Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van tijdelijke subsidieregels die bijdragen aan de ondersteuning en het bevorderen van de naleving van de verplichtingen tijdens de coronapandemie (Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Edam-Volendam 2022)

Geldend van 22-04-2022 t/m 29-06-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van tijdelijke subsidieregels die bijdragen aan de ondersteuning en het bevorderen van de naleving van de verplichtingen tijdens de coronapandemie (Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Edam-Volendam 2022)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 van de Minister van Justitie en Veiligheid van 26 januari 2022, nr. 3774522;

gelet op artikel 3, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een wettelijk voorschrift vereist dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt,

dat vanwege de situatie in Nederland als gevolg van de coronapandemie de controle van een coronatoegangsbewijs op grond van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (hierna: Tijdelijke regeling) essentieel wordt geacht.

dat deze controle wordt uitgevoerd door beheerders van voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.

dat daarvoor de inzet van ondersteunend personeel en materiaal nodig is;.

dat het gewenst is om organisaties die belast zijn met de controle coronatoegangsbewijzen een compensatie aan te bieden voor de kosten die worden gemaakt in de periode van 1 januari 2022  tot en met 25 februari 2022, respectievelijk 22 maart 2022 ter uitvoering van de tijdelijke regeling;

B E S L U I T:

vast te stellen de Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijs Edam-Volendam 2022.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • college: het college van burgemeester en wethouders;

 • gemeente: de gemeente Edam-Volendam;

 • verordening: Algemene subsidieverordening Edam-Volendam;

 • controle coronatoegangsbewijzen: door het Rijk genomen tijdelijke maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus op grond van de Wet publieke gezondheid;

 • projectperiode: het tijdvak 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022, respectievelijk 22 maart 2022;

 • voorzieningen: locaties waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven;

 • groot evenement en /of activiteit: een locatie waar meer dan 500 mensen bij elkaar zijn; dat binnen plaatsvindt en waar mensen geen zitplaats hebben. Hieronder vallen ook evenementen /activiteiten in een tent dat niet aan minimaal drie zijden open is.

 • CTB: coronatoegangsbewijs;

 • coronatoegangsbewijs: bewijs van een testuitslag, een bewijs van vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 of een bewijs van herstel van een infectie met het virus SARS-CoV-2;

 • identiteitsdocument: een geldig identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES;

 • kostenrekentool ondernemers: de rekentool voor berekening van gemaakte kosten voor ondernemers en professionele organisaties, bijlage I bij deze regeling;

 • kostenrekentool vrijwilligers: de rekentool voor berekening van gemaakte kosten voor vrijwilligersorganisaties, bijlage II bij deze regeling;

 • tijdelijke regeling: Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Een subsidie op basis van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt voor de activiteit “controle coronatoegangsbewijzen”, zoals deze volgens de Tijdelijke regeling in de periode 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022, respectievelijk 22 maart 2022 verplicht moest worden uitgevoerd door de doelgroep onder artikel 3.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemingen, verenigingen, stichtingen en andere partijen die:

 • a.

  een locatie hebben die gelegen is in de gemeente Edam-Volendam; en

 • b.

  die beschouwd wordt als een voorziening waar zij op grond van de Tijdelijke regeling in de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022, respectievelijk 22 maart 2022 verplicht waren de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten van hun bezoekers en het publiek te controleren en de personen die geen geldig coronatoegangsbewijs of geen geldig identiteitsdocument tonen de toegang te ontzeggen; en

 • c.

  die (extra) kosten moesten maken voor deze onder b genoemde controle-activiteiten.

Artikel 4 Aard en aanvraag subsidie

 • 1. Een aanvrager kan eenmaal een subsidieaanvraag indienen op grond van deze regeling.

 • 2. In afwijking van artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam kan de subsidie alleen worden aangevraagd in de periode vanaf 22 april 2022 tot en met 13 mei 2022.

 • 3. Aanvragen ingediend buiten bovengenoemde termijn worden niet in behandeling genomen.

 • 4. In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam, hoeft de aanvrager alleen de volgende gegevens over te leggen:

  • a.

   een volledig ingevuld aanvraagformulier;

  • b.

   een volledig ingevuld kostenrekentoolformulier.

 • 5. Het college kan bepalen dat naast de in het vierde lid genoemde documenten nog andere stukken moeten worden overgelegd indien deze voor de beoordeling noodzakelijk blijken.

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en om, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

 • 2. Voor een berekening hiervan wordt de van toepassing zijnde rekentool gebruikt worden, zoals opgenomen in bijlage I en bijlage II bij deze regeling.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Als subsidiabele kosten worden die kosten beschouwd die door de aanvrager gemaakt moesten worden voor de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022, respectievelijk 22 maart 2022.

 • De volgende kosten komen in aanmerking:

 • a.

  verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

 • b.

  in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;

 • c.

  verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;

 • d.

  in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

 • e.

  materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

 • f.

  verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a. tot en met e.

 • 1. Niet in aanmerking voor subsidie komen de volgende kosten:

 • a.

  kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten) en na 25 februari 2022, respectievelijk 22 maart 2022;

 • b.

  kosten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

 • c.

  kosten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 7 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een volledige aanvraag om subsidie uiterlijk op 10 juni 2022. Dat is vier weken na het uiterlijke indieningsdatum van 13 mei 2022.

 • 2. Het college kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 8 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1. In aanvulling op de verplichtingen op grond van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam is de subsidieontvanger verplicht de verkregen subsidie ook daadwerkelijk in te zetten voor de uitvoering van de activiteit.

 • 2. De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan een door het college uit te voeren steekproef die ten doel heeft te controleren of de subsidie is besteed aan de kosten genoemd in artikel 3.

 • 3. Bij de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in het vorige lid vermelde verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 9 Vaststelling subsidie

Subsidies op grond van deze regeling worden direct vastgesteld.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1. De hoogte van het voor deze subsidieregeling beschikbare bedrag is € 130.000,--.

 • 2. Dit bedrag geldt als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht, voor de gehele looptijd van deze subsidieregeling.

 • 3. Na afloop van de aanvraagperiode wordt het totaal beschikbare subsidiebedrag verdeeld over de complete en volledige aanvragen.

 • 4. Indien een aanvraag onvolledig is of anderszins niet voldoet aan de vereisten ten tijde van het sluiten van de indieningstermijn, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 10 dagen te completeren. Indien de aanvraag niet binnen deze periode wordt aangevuld wordt deze niet meegenomen in de wijze van verdelen.

 • 5. Indien met toekenning van alle subsidieaanvragen het subsidieplafond wordt overschreden wordt de subsidie naar rato verdeeld onder compleet ingediende aanvragen een krijgt eenieder hetzelfde percentage van het berekende subsidiebedrag op basis van de subsidiabele kosten.

 • 6. Als moment van binnenkomst van de subsidieaanvraag geldt het moment dat de aanvraag volledig is.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing, gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding, uitwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 30 juni 2022.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijs Edam-Volendam 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 april 2022,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Bijlage I Rekentool Ondernemers

Bijlage II Rekentool Vrijwilligersorganisaties

Toelichting

Algemeen

In het kader van de bestrijding va de coronapandemie heeft het rijk besloten tot de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen en identiteitscontroles op diverse locaties. In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is momenteel uitputtend opgesomd in welke sectoren een coronatoegangsbewijs als voorwaarde kan worden gesteld voor deelname aan resp. toegang tot voorzieningen. Dat betreft de zgn. ctb-plichtige sectoren. Om toegang te krijgen tot deze sectoren dienen de aangewezen partijen coronatoegangsbewijs te scannen en het identiteitsbewijs van de bezoeker te vergelijken met de gegevens van de scan.

Zij moeten de bezoekers/deelnemers de gelegenheid bieden om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- en contactonderzoek. Daarnaast moet vooraf de gezondheidscheck uitgevoerd worden. Aan een persoon mag toegang verleend worden als:

 • de scanner groen kleurt;

 • het identiteitsbewijs overeenkomt; en

 • de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.

Bij elk bezoek moet deze controle opnieuw worden uitgevoerd.

De verplichte controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) vraagt daarom om extra inzet van ondernemers en vrijwilligersorganisaties in de sectoren sport, horeca, evenementen en cultuur. Als gemeente erkennen we deze aanvullende belasting. Bovendien zijn juist deze sectoren in de afgelopen periode al hard getroffen. Deze organisaties bieden we daarom een eenmalige financiële tegemoetkoming voor de extra inzet vanwege de verplichte controles in de periode van 1 januari 2022 tot en 25 februari 2022, respectievelijk 22 maart 2022.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Definities

Dit artikel bevat de begripsbepalingen.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

De subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten die zijn gemaakt voor de verplichte controle op de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten. Met ‘tegemoetkoming’ wordt bedoeld dat de gemeente een deel van de gemaakte kosten kan subsidiëren, maar dat het zeer waarschijnlijk is dat dit bedrag eventueel niet alle gemaakte kosten dekt. Degenen die verplicht waren de controle uit te voeren, zullen hier zelf ook een bijdrage aan moeten leveren. Afhankelijk van de gelegenheid is de verplichting op het controleren van de coronatoegangsbewijzen in gegaan op 22 september 2021 of 6 november 2021. Op 25 februari 2022 eindigde behalve voor grote evenementen deze verplichting. De verplichting tot deze toegangscontrole eindigde voor de organisatoren van grote evenementen met ingang van 23 maart 2022.

Met ingang van 22 september 2021 is het verplicht om het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocumenten te controleren bij:

 • horeca (en andere eet- en drinkgelegenheden binnen);

 • evenementen;

 • festivals;

 • concerten;

 • professionele sportwedstrijden;

 • een bezoek aan kunst- en cultuurinstellingen, zoals bioscopen en theaters.

Met ingang van 6 november 2021 is het tevens verplicht om het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocumenten te controleren bij:

 • buitenterrassen in de horeca;

 • doorstroomlocaties zoals musea, kermissen en pretparken (de bibliotheek is uitgezonderd);

 • georganiseerde sportbeoefening voor volwassenen zoals sportscholen, maar ook sportkantines en in de sporthal;

 • georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening, zoals bij muziek- en schilderles.

Met ingang van 25 februari 2022 was het met uitzondering van grote evenementen en/of activiteiten niet meer verplicht om het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocumenten te controleren. Voor de organisatoren van grote evenementen en/of activiteiten eindigde deze verplichting pas met ingang van 23 maart 2022.

Let op: de kosten worden vergoed inclusief de betaalde BTW. Als u als subsidieontvanger ondernemer bent en u btw aangifte doet, dan dient u deze subsidie mee te nemen als omzet en de btw die in deze subsidie zit af te dragen.

Artikel 3 Doelgroep

Alleen die partijen voor wie het sinds 22 september of 6 november 2021 verplicht is (op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19) om de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument, kunnen een aanvraag om subsidie indienen. Deze partijen moeten dan wel een locatie in de gemeente Edam-Volendam hebben en (extra) kosten hebben gemaakt voor de genoemde activiteiten.

Artikel 4 Aard en aanvraag subsidie

In artikel 6 van de ASV staat beschreven welke gegevens moeten worden ingediend bij een aanvraag om subsidie. In deze subsidieregeling wordt afgeweken van deze bepaling, waardoor de aanvrager minder gegevens hoeft over te leggen, wat in diens voordeel is.

Een subsidie onder deze subsidieregeling kan worden aangevraagd vanaf 22 april 2022 tot en met 13 mei 2022. Maar de subsidie is bedoeld voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022, respectievelijk 26 maart 2022. De aanvraag is dus altijd bedoeld voor kosten die al gemaakt zijn gedurende deze periode.

Artikel 5 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de opgegeven kosten die volgens het kostenrekentool in aanmerking komen voor subsidie. Voor het berekenen van de hoogte van het subsidiebedrag worden een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze gegevens zijn verwerkt in het rekentool-aanvraagformulier.

Voor organisaties met betaalde werknemers wordt ervan uitgegaan dat 10% van de openingsuren besteed wordt aan de controle van het coronatoegangsbewijs. Dit percentage wordt door meerdere gemeenten gehanteerd. Bijvoorbeeld: de voorziening is gedurende de periode van 8/12 weken 30 uur per week geopend, dan betekent dat deze locatie 8/12 x 30 = 240/360 uur geopend was. Hiervan kunnen 0,10 x 240/360 = 24/36 uur worden opgeven als declarabele kosten. .

Voor organisaties met betaalde werknemers wordt uitgegaan van een uurtarief van € 14, gebaseerd op de cao van Horeca Nederland. Hierover worden vervolgens werkgeverslasten (14 x 1,5 = € 21) toegerekend. Bijvoorbeeld: de organisatie kan 45 uur opgeven als compensatie voor de loonkosten, dan is het aan te vragen subsidiebedrag 45 uur x €21 = € 945.

Voor organisaties die voor de controle CTB vrijwilligers werken, wordt ervan uitgegaan gaan dat 10% van de openingsuren wordt besteed aan de controle van het coronatoegangsbewijs. n de berekening wordt een uurtarief van € 5, ten grondslag gelegd, gebaseerd op de vrijwilligersvergoeding die de Belastingdienst hanteert. Bijvoorbeeld: de locatie is in de periode van 8/12 weken 20 uur per week geopend dan betekent dat dat het om 8/12 x 20 = 160/240 openingsuren gaat. Hiervan kunnen 0,10 x 160/240 = 16/24 uur worden opgegeven als declarabele kosten. De aanvraag voor subsidie is dan 16/24 x 5 = € 80,-/ € 120,-.

Indien betaalde krachten extern worden ingehuurd voor de controle van de coronatoegangsbewijzen, kan dat worden aangegeven. Hierover wordt geen percentage berekend omdat het werkelijke gedeclareerde bedrag gehanteerd wordt.

Indien er sprake is van materiële kosten, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een telefoon of tablet om de coronatoegangsbewijzen te scannen dan dienen de facturen toegevoegd te worden bij de aanvraag. Daarnaast hangt de hoogte van het vastgestelde subsidiebedrag af van het in totaal van alle aanvragers aangevraagde subsidiebedrag. Wordt er in totaal meer dan € 130.000 subsidie aangevraagd, dan wordt dit naar rato verdeeld over de aanvragen, zodat iedereen gebruik kan maken van de compensatie.

Indien een ondernemer, vereniging stichting of andere partij meerdere locaties heeft, dient de aanvrager de algehele kosten in het kader van één gezamenlijke aanvraag in te dienen. Hierbij maakt hij kenbaar dat het om meerdere locaties gaat indien van toepassing.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Kosten met inbegrip van de BTW die de ondernemer, stichting, vereniging of andere aangewezen partij heeft gemaakt voor activiteiten of werkzaamheden gedurende 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022, respectievelijk 22 maart 2022 waarvan logischerwijs verwacht mag worden dat deze bijdragen aan het bevorderen of vergemakkelijken van de controle op het CTB. Deze kosten mogen zowel betrekking hebben op apparatuur, materiaal als bemensing.

Artikel 7 Beslistermijn

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 8 Verplichtingen voor de aanvrager

Steekproefsgewijs kan de gemeente controleren of de maatregelen/ activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 9 Vaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld. Er vindt geen verantwoording achteraf plaats over daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 10 Subsidieplafond en verdeelcriteria

Dit artikel bevat de basis van het subsidieplafond dat het college jaarlijks kan vaststellen. Om dat te kunnen doen, moet er eerst budget worden toegekend door de gemeenteraad. In het subsidieplafond wordt het bedrag aangegeven, dat gedurende de werking van deze regeling beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies. Het subsidieplafond is naar zijn aard een beperking van de verplichting van het bestuursorgaan om aan aanspraken op financiële middelen te voldoen. Met het aangeven van het maximale volume van subsidiëring ten behoeve van deze regeling wordt bereikt, dat een subsidie wordt geweigerd (artikel 4:25 Awb) als de middelen zijn uitgeput die in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Het is de bedoeling dat de aanvragers financieel tegemoet wordt gekomen en niet dat een volledige compensatie van gemaakte kosten centraal staat. Indien minder middelen beschikbaar zijn dan aan subsidie is gevraagd wordt het beschikbare subsidiebedrag voor deze regeling verdeeld over alle complete aanvragen op basis van een verdeelpercentage (€ 130.000,-gedeeld door het totaal gevraagd subsidiebedrag van alle complete aanvragen keer honderd is de verdeelpercentage).

Door publicatie van deze regeling wordt het subsidieplafond en de verdeelregels bekend gemaakt en treden zij in werking.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Met het opnemen van een hardheidsclausule in de regeling heeft het college de mogelijkheid, in gevallen waarin toepassing van de regeling – met het oog op een adequate subsidieverstrekking – een onbillijkheid van overwegende aard zou opleveren, een onderdeel van die regeling (of van een onderliggende subsidieregeling) buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken. Het kenmerk van een hardheidsclausule is dat vooraf niet (precies) te voorzien is of afwijking nodig zal zijn en zo ja, om welke gevallen of groepen gevallen het bij de toepassing zal gaan. Voorts beperkt de toepassing van de hardheidsclausule zich tot (eventuele) onbillijkheden van overwegende aard. De toepassing van een hardheidsclausule zal in het algemeen beperkt blijven tot een enkel individueel geval.

Artikel 12 Inwerkingtreding, uitwerkingtreding en citeertitel

De bekendmaking en inwerkingtreding van de regeling is gebaseerd op de Bekendmakingswet. De regeling moet worden gepubliceerd in het officiële publicatieblad. Dat is het Gemeenteblad Edam-Volendam (artikel 6 Bekendmakingswet). De doorlopende (geconsolideerde) tekst wordt daarbij beschikbaar gesteld via de decentrale regelingenbank op overheid.nl (artikel 19 Bekendmakingswet). De citeertitel bepaalt hoe deze regeling heet. Dit vergemakkelijkt de vindbaarheid.