Aanwijzingsbesluit artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, alcoholverbod

Geldend van 12-04-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, alcoholverbod

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

 • Gelet op artikel 160 Gemeentewet en artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010;

Overwegende dat het aanwijzingsbesluit aan herziening toe is gelet op het aantal wijzigingen;

Besluiten vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, alcoholverbod’

Artikel 1 Aanwijzing gebieden

Burgemeester en wethouders wijzen als gebied aan - waarbij de grenzen deel uitmaken van het gebied, tenzij anders vermeld – waar het verboden is op of aan een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • a.

  het gebied begrensd door Vredenburg, Lange Viestraat, Oude Gracht oostzijde, Van Asch van Wijckskade, Begijnekade, Van Asch van Wijckskade, Plompetorenbrug, Wolvenstraat, Wolvenplein, denkbeeldige lijn tussen de hoek Wolvenplein/Wittevrouwenkade over de gracht naar de Wittevrouwensingel, Wittevrouwensingel, Biltstraat tot en met de kruising met de Bekkerstraat, Gasthuisstraat, Steve Buitendieckplein, Kruisstraat, Kruisdwarsstraat, Mulderstraat, Nachtegaalstraat tot aan de Maliebaan, Lucasbrug, Zocherplantsoen, Molenplantsoen, Lange Smeestraat, Bartholomeüsbrug, Catharijnesingel, Nicolaas Beetsstraat, denkbeeldige lijn tussen Nicolaas Beetsstraat en Mineurslaan, Mineurslaan, Croeselaan, Westplein, Leidseveertunnel, Smakkelaarsveld, Nieuwe Daalstraat, Knipstraat, Daalse singel, Catharijnekade;

 • b.

  het gebied Bemuurde Weerd OZ, begrensd door Adelaarstraat, Gruttersdijk, Hopakker, Weerdsingel OZ (inclusief de oevers tot aan het water en steigers), Bemuurde Weerd OZ (inclusief de oevers tot aan het water en steigers), Weerdsluis, Weerdsingel WZ tot aan Oudenoord (inclusief oevers tot aan het water en steigers), Bemuurde Weerd WZ, Stenen Brug;

 • c.

  de noordelijke zijde van de Anton Geesinkstraat gelegen tussen de Meloenstraat en de Hogelanden Westzijde;

 • d.

  het gebied ‘Shoppingcenter Overvecht’ gelegen binnen de Brailledreef, Einsteindreef, Zamenhofdreef, en Brailledreef (begrenzing maakt geen deel uit van het gebied);

 • e.

  het gebied winkelcentrum De Gagelhof begrensd door de Gambiadreef, Nigerdreef, Zambesidreef, Voortrekkersdreef tot de hoek, denkbeeldige lijn naar de Oranjerivierdreef, Kasaidreef, Kwangoodreef en Gambiadreef (inbegrepen de aangrenzende trottoirs).

 • f.

  het gebied winkelcentrum Overkapel begrensd door Wolgadreef, Donaudreef, Cleopatradreef, denkbeeldige lijn van Cleopatradreef tot Moldaudreef, Moldaudreef;

 • g.

  het gebied winkelcentrum Smaragdplein, begrensd door W.A. Vultostraat, Smaragdplein, Detmoldstraat, Aquamarijnlaan;

 • h.

  het gebied winkelcentrum Lunetten begrensd door Stelviobaan, Brennerbaan, Furkabaan en Simplonbaan;

 • i.

  het gebied begrensd door Anne Frankplein, Koningin Wilhelminalaan (hoofdweg), Balijebrug, Balijelaan tot Vondellaan, denkbeeldige lijn van Balijebrug langs oever van Merwedekanaal naar de Kanaalweg ten zuiden van de Balijebrug, Koningin Wilhelminalaan (zuidelijke parallelweg), Europalaan (oostelijke parallelweg), Europalaan (hoofdweg), Anne Frankplein;

 • j.

  het gebied begrensd door Kleermakerslaan, Kooikerspad, oostzijde van het Kleermakersveld en Imkerspad in De Meern;

Artikel 2 Aanwijzing gebieden voor alleen de nachtelijke uren

Burgemeester en wethouders wijzen als gebied aan - waarbij de grenzen deel uitmaken van het gebied, tenzij anders vermeld – waar het dagelijks tussen 23.00 uur en 06.00 uur verboden is op of aan een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • a.

  het gebied begrensd door Pastoor Boelenslaan, Zonstraat, Princes Beatrixlaan, Oranjelaan, Roseweydelaan, Centrumlaan, Mereveldlaan;

 • b.

  het gebied (inbegrepen de steigers) begrensd door de Westerkade, Vaartscherijnbrug, Oosterkade, Vondelbrug.

Artikel 3 Intrekking

Het ‘Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010’ wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, alcoholverbod’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 12 april 2022

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Bezwaarclausule

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? Dan kunt u bezwaar maken.

U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

 • uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de datum van bekendmaking van dat besluit of stuur een kopie van het besluit mee;

 • de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is;

 • een volmacht, als u het bezwaarschrift namens iemand anders indient.

Als er sprake is van een spoedeisende situatie kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek betaalt u griffierecht.

Bijlage Kaarten gebiedsbegrenzing alcoholverboden

1 s ub a

afbeelding binnen de regeling

1 s ub b

afbeelding binnen de regeling

1 s ub c

afbeelding binnen de regeling

1 s ub d

afbeelding binnen de regeling

1 s ub e

afbeelding binnen de regeling

1 s ub f

afbeelding binnen de regeling

1 s ub g

afbeelding binnen de regeling

1 s ub h

afbeelding binnen de regeling

1 sub i

afbeelding binnen de regeling

1 s ub j

afbeelding binnen de regeling

2 s ub a

afbeelding binnen de regeling

2 sub b

afbeelding binnen de regeling

Toelichting op Aanwijzingsbesluit artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, alcoholverbod

Gebieden

In artikel 1 zijn gebieden aangewezen waarvoor het alcoholverbod geldt. In die gebieden mag je geen alcoholhoudende drank op straat drinken. Je mag ook geen geopende verpakkingen, zoals blikjes of flesjes, met alcoholhoudende drank bij je hebben. In die gebieden geldt het verbod dag en nacht.

In artikel 2 is een gebied aangewezen waarvoor het alcoholverbod alleen tijdens de late avond en nacht geldt. Van 23.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s ochtends is het op de Ooster- en Westerkade verboden alcoholhoudende drank buiten op straat te drinken. Dat geldt niet alleen voor de stoep en de weg, maar ook voor de kades en steigers langs het water. Het is op die plekken niet toegestaan geopende verpakkingen met alcoholhoudende drank, zoals blikjes of flesjes, bij je te hebben.

Handhaving

Dit aanwijzingsbesluit vormt een essentieel onderdeel van de handhaving van het alcoholverbod. Gebiedsaanwijzing is noodzakelijk om het handhaven van het verbod tot het nuttigen van alcoholhoudende drank of het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank mogelijk te maken. Het verbod geldt namelijk uitsluitend op door uw college aangewezen plaatsen (artikel 2:28, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010). Het uitvoeringsbesluit biedt handhavers de mogelijkheid preventief te kunnen optreden. Tevens kan het alcoholverbod in deze gebieden zorgen voor het terugdringen van alcoholgerelateerde overlast.

In het tweede lid van artikel 2:28 is bepaald dat het verbod niet geldt voor terrassen en evenmin voor kortdurende gelegenheden (doorgaans evenementen) waarvoor een ontheffing tot het schenken van zwak alcoholhoudende drank krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend.