Beleidsregels Schulddienstverlening en vroegsignalering Sluis 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Schulddienstverlening en vroegsignalering Sluis 2022

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sluis;

besluiten, gelet op:

• de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het beleidsplan Integrale schuldhulpverlening gemeente Sluis 2021-2025, en;

• de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Sluis,

vast te stellen de navolgende Beleidsregels Schulddienstverlening en vroegsignalering Sluis 2022;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  cliënt: persoon aan wie op grond van deze wet schuldhulpverlening wordt gegeven;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis;

 • c.

  inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen van de gemeente Sluis is ingeschreven;

 • d.

  crisissituatie: als ten gevolge van schulden een huisuitzetting en/of afsluiting van nutsvoorzieningen dreigt te ontstaan en/of als de inwoner in een wanbetalersregeling dreigt terecht te komen voor de zorgverzekering;

 • e.

  schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

f. wet: wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 2 Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Sluis van 18 jaar en ouder.

Artikel 3 Toegang en aanbod

 • 1.

  Het college beslist op het verzoek tot toelating tot de schuldhulpverlening rekening houdend met het bepaalde in de wet, het beleidsplan Integrale schuldhulpverlening gemeente Sluis 2021-2025, de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Sluis en deze beleidsregels;

 • 2.

  Na ontvangst van een ondertekend aanvraagformulier is er sprake van een formeel verzoek tot toelating schuldhulpverlening.

 • 3.

  De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. Maatwerk is het uitgangspunt. De factoren die een rol kunnen spelen zijn:

 • a.

  zwaarte, oorzaak en/of omvang van de schulden;

 • b.

  individuele omstandigheden;

 • c.

  sociale omgeving van cliënt;

 • d.

  houding en gedrag van cliënt (motivatie).

 • e.

  Het aanbod van de gemeente kan bestaan uit:

 • f.

  vroegsignalering en preventie;

 • g.

  informatie en advies;

 • h.

  crisisinterventie;

 • i.

  stabilisatie;

 • j.

  schuldregeling;

 • k.

  (basis)budgetbeheer en coaching;

 • l.

  nazorg.

Artikel 4 Wacht- en doorlooptijd

 • 1.

  Het eerste gesprek waarin de schriftelijke of mondelinge hulpvraag wordt vastgesteld, vindt plaats binnen vier weken nadat:

 • a.

  een inwoner zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening; of

 • b.

  het college een signaal als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b van de wet heeft ontvangen, in het geval de inwoner het aanbod heeft geaccepteerd.

 • 2.

  Indien sprake is van een crisissituatie geldt een termijn van 3 werkdagen.

Artikel 5 Verplichtingen

 • 1.

  Cliënt is verplicht uit eigen beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schuldhulpverleningstraject.

 • 2.

  Cliënt is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en tijdens het schuldhulpverleningstraject. De medewerking bestaat onder andere uit:

 • a.

  Het inleveren van gevraagde (bewijs)stukken;

 • b.

  het nakomen van afspraken;

 • c.

  geen nieuwe schulden aangaan;

 • d.

  het zich houden aan de bepalingen in het plan van aanpak.

 • 3.

  Cliënt is verplicht zich tot het uiterste in te spannen om zijn inkomsten te behouden en/of te vergroten.

 • 4.

  Cliënt is verplicht mee te werken aan het oplossen of verminderen van psychosociale of verslavingsproblematiek als dit noodzakelijk is om een (toekomstig) traject succesvol af te kunnen ronden of om terugval met betrekking tot de genoemde problematiek te voorkomen.

Artikel 6 Weigeren en beëindigen

 • 1.

  Indien cliënt niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 6 en 7 van de wet en artikel 5 van deze beleidsregels, kan het college de schuldhulpverlening (tijdelijk) weigeren dan wel beëindigen.

 • 2.

  Indien minder dan 12 maanden voorafgaand aan de dag waarop het verzoek is ingediend, door cliënt een schuldregeling is doorlopen (minnelijk en/of wettelijk) kan het college besluiten om een aanvraag schuldhulpverlening te weigeren met uitzondering van het geven van informatie, advies en/of een doorverwijzing.

Artikel 7 Beëindiginggronden

Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, besluit het college tot beëindiging van de schuldhulpverlening indien:

 • 1.

  Op grond van - later gebleken - onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan de verzoeker is toegekend, en een andere beslissing zou zijn genomen als deze gegevens ten tijde van de besluitvorming bij het college bekend waren geweest.

 • 2.

  De cliënt niet of niet langer tot de doelgroep behoort.

 • 3.

  De geboden ondersteuning, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, niet of niet langer doelmatig is.

 • 4.

  De inkomens-, woon- of leefsituatie van de cliënt dermate onzeker is, dat schuldhulpverlening niet of nog niet mogelijk is.

 • 5.

  De cliënt zich misdraagt tegenover medewerkers van de gemeente Sluis.

 • 6.

  De cliënt is overleden.

 • 7.

  De cliënt verzoekt het traject te stoppen of te beëindigen.

 • 8.

  De cliënt niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 • 9.

  De cliënt een succesvol hulpverleningstraject heeft afgerond.

Artikel 8 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt per 1 januari 2022 in werking.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Beleidsregels schulddienstverlening en vroegsignalering”.

 • 3.

  De “Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Sluis” (ingangsdatum 1 januari 2014) intrekken per 01-01-2022.

Ondertekening