Regeling vervallen per 30-06-2023

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Sluis

Geldend van 01-01-2022 t/m 29-06-2023

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Sluis

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sluis;

gelet op:

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende beleidsregels:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Sluis

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de alleenstaande die de energietoeslag aanvraagt of ambtshalve ontvangt, dan wel de samenwonenden die deze gezamenlijk aanvragen of ontvangen;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis;

 • c.

  energietoeslag: gemeentelijke categoriale toeslag als tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten.

 • d.

  huishouden: een alleenstaande, alleenstaande ouder of een gezin, zoals bedoeld in artikel 4 van de wet, woonachtig in de gemeente Sluis en ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP).

 • e.

  inkomen: Als inkomen wordt het volgende aangemerkt:

 • inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen);

 • AOW-uitkering;

 • pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct; (Hiervan mag de aanvrager per maand in 2022 als alleenstaande € 21,50 of als gezamenlijke huishouding € 43 aftrekken);

 • inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht;

 • inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap;

 • partner- en/of kinderalimentatie;

 • periodieke giften;

 • inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend;

 • een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw);

 • wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

De inkomsten genoemd in artikel 31, tweede lid, van de wet worden buiten beschouwing gelaten.

 • f.

  peildatum: de eerste dag van de volledige maand voorafgaand aan de aanvraagdatum

 • g.

  referteperiode: de volledige maand vanaf de peildatum.

 • h.

  samenwonende: degene die duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een ander inclusief de kostendeler zoals bedoeld in de wet;

 • i.

  wet: Participatiewet;

Artikel 2 Reikwijdte van de beleidsregel

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de uitwerking van artikel 35 van de wet en gaan over een eenmalige categoriale tegemoetkoming energiekosten voor huishoudens met een laag inkomen.

Artikel 3 Hoogte van de energietoeslag

De energietoeslag bedraagt eenmalig € 800,-- per huishouden.

Artikel 4 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De energietoeslag wordt uitsluitend verstrekt aan huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

 • a.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

 • b.

  jonger is dan 21 jaar en geen aanvullende bijzondere bijstand voor het voeren van een zelfstandig huishouden ontvangt

 • c.

  jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

 • d.

  is ingeschreven in de BRP als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 5.

  Er wordt per huishouden éénmaal een energietoeslag verstrekt.

Artikel 5 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  In aanvulling op artikel 4 wordt de energietoeslag ambtshalve verstrekt aan huishoudens, waarvan het bankrekeningnummer bekend is bij de gemeente, en die op 1 maart 2022

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; ook van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet;

 • b.

  een toekenning hebben op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • c.

  een uitkering ontvangen op grond van:

 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);

 • de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

 • werknemers (IOAW);

 • de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 • 2.

  In aanvulling op artikel 4 wordt de energietoeslag ambtshalve verstrekt aan huishoudens, waarvan het bankrekeningnummer bekend is bij de gemeente, en die tussen 1 januari 2022 en 1 april 2022

 • a.

  een individuele inkomenstoeslag (hebben) ontvangen; en/of

 • b.

  een voorziening sociaal culturele activiteiten op grond van het gemeentelijk Minimabeleid (hebben) ontvangen; en/of

 • c.

  bijzondere bijstand (hebben) ontvangen; en/of

 • d.

  categoriale bijzondere bijstand voor de premie ziektekostenverzekering (hebben) ontvangen.

 • 3.

  Deze huishoudens genoemd in het eerste en tweede lid, ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve voor 1 mei 2022.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen na vaststelling van deze beleidsregels een aanvraag indienen.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 7 Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 9 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 februari 2023.

Artikel 10 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als “Energietoeslag 2022 Sluis”.

Ondertekening