Regeling vervallen per 31-12-2023

Subsidieregeling Projectenfinanciering Innovatie Roadmaps Drechtsteden

Geldend van 21-04-2022 t/m 30-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 18-03-2022

Intitulé

Subsidieregeling Projectenfinanciering Innovatie Roadmaps Drechtsteden

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake Vaststellen Subsidieregeling Projectenregeling Innovatie Roadmaps Drechtsteden;

overwegende dat in de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem is vastgelegd te investeren in samenwerking tussen innovatieve bedrijven op het gebied van toegepaste innovatie;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht en artikel 25 Verordening (EU) Nr. 651/2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening);

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Subsidieregeling Projectenfinanciering Innovatie Roadmaps Drechtsteden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014, laatstelijk gewijzigd per 1 augustus 2021 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening);

 • -

  andere partner: een partij van het consortium, niet zijnde een grote onderneming of een kmo;

 • -

  Asv: de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

 • -

  business developer: een onafhankelijk procesregisseur die partijen samenbrengt en kennis, expertise en netwerken biedt;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht;

 • -

  consortium: een samenwerking tussen minimaal 2 ondernemingen of maatschappelijke instellingen en 1 onderwijs- of kennisinstelling, die in hoofdzaak activiteiten uitvoeren in de regio Drechtsteden;

 • -

  Drechtsteden: de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht;

 • -

  EDB: de Economic Development Board Drechtsteden is een adviescommissie van het college namens de Drechtstedengemeenten met als doel de economische structuur van de Drechtsteden in de volle breedte te versterken;

 • -

  Experimentele ontwikkeling: de ontwikkeling zoals beschreven in definitie 86 van de AGVV.

 • -

  grote onderneming: een onderneming, als omschreven in artikel 1 van bijlage 1 van de AGVV, niet zijnde een kleine, middelgrote of micro-onderneming;

 • -

  haalbaarheidsstudie: studie als beschreven in definitie 87 van de AGVV.

 • -

  InnovationQuarter: de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland;

 • -

  klein, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's): het midden- en kleinbedrijf (mkb) als omschreven in artikel 2 van bijlage 1 van de AGVV;

 • -

  regio: de Drechtsteden, in de verbinding naar Gorinchem;

 • -

  Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem: de samenwerking tussen Rijk en de regio Drechtsteden, gemeente Gorinchem en de provincie Zuid-Holland om de regio te versterken;

 • -

  roadmap: één van de langetermijnvisies van InnovatioQuarter of EDB op de innovatiethema's slimme maakindustrie, duurzaam varen, deltatechnologie, zorginnovatie en digitalisering;

 • -

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Het doel van deze regeling is het versterken van de economische robuustheid en werkgelegenheid door het vergroten van de innovatiekracht van de regio bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van verduurzaming en digitalisering, zoals beschreven in de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem.

Onder dit doel richt deze regeling zich op het ondersteunen van innovatieprojecten die bijdragen aan het creëren van een open innovatie systeem met uitwisseling en ontwikkeling van kennis, waarbij kennis ook in een breder verband toegankelijk wordt gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf in de regio, en die leiden tot duurzame of structurele samenwerking tussen de partners na afloop van de activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een subsidie verstrekken aan projecten die een bijdrage leveren aan het in artikel 2 opgenomen doel en bijdragen aan onderstaande activiteiten:

  • a.

   experimentele ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten;

  • b.

   haalbaarheidsstudie naar nieuwe innovatieprojecten.

 • 2.

  De activiteiten dienen te vallen onder een roadmap op het gebied van:

  • a.

   slimme maakindustrie: digitalisering toegepast op producten en processen van bedrijven uit de maakindustrie;

  • b.

   duurzaam varen: verduurzaming van de maritieme maakindustrie, gericht op alle aspecten van verduurzaming en energietransitie in de scheepvaart;

  • c.

   deltatechnologie: verduurzaming, energietransitie en circulariteit in de waterbouw;

  • d.

   zorginnovatie: toepassing van nieuwe producten en processen in de brede sector zorg- en welzijn;

  • e.

   digitalisering van de industrie of de brede samenleving, gericht op maatschappelijke en economische impact en toepassing van technologie.

 • 3.

  De activiteiten dienen te worden uitgevoerd in samenwerking binnen een consortium.

Artikel 4 Aanvrager

De aanvrager van een subsidie is een rechtspersoon die deel uitmaakt van het consortium en als penvoerder van het consortium optreedt.

Hoofdstuk 2 Financiële bepalingen

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de volgende redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3:

  • a.

   personeelskosten met een maximum uurtarief van € 60,- per uur;

  • b.

   kosten van apparatuur en uitrusting van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor de uitvoering van de activiteit;

  • c.

   bijkomende algemene kosten en andere exploitatiekosten, waaronder die voor materiaal, leveranties en producten, die rechtstreeks uit de activiteit voortvloeien.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van de business developer of intermediair die de roadmap opstelt.

Artikel 6 Hoogte subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt voor een grote onderneming in het consortium 40% van zijn subsidiabele kosten,.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt voor een kmo in het consortium 50% van zijn subsidiabele kosten.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie bedraagt voor een andere partner in het consortium 50% van zijn subsidiabele kosten.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het totale subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 1.040.000,-.

 • 2.

  Het subsidieplafond per roadmap bedraagt € 160.000,- voor de roadmaps slimme maakindustrie, duurzaam varen, deltatechnologie en zorginnovatie, en € 400.000,- voor de roadmap digitalisering gedurende de looptijd van deze regeling.

Artikel 8 Wijze van verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Volledige aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Hoofdstuk 3 Aanvraag subsidie

Artikel 9 Aanvullende aanvraagvereisten

 • 1.

  De aanvraag van een subsidie bevat, naast de gegevens genoemd in artikel 7, lid 1 en in afwijking van artikel 7, leden 2 en 3 van de Asv, de volgende gegevens:

  • a.

   een activiteitenplan waarin het volgende staat opgenomen:

   • i.

    beschrijving van de activiteiten;

   • ii.

    een planning van de activiteiten;

   • iii.

    hoe de activiteiten bijdragen aan de doelen zoals genoemd in artikel 3, lid 1;

   • iv.

    in welke mate de activiteiten bijdragen aan de roadmap zoals genoemd in artikel 3, lid 2;

  • b.

   een begroting van baten en lasten van de activiteiten;

  • c.

   de roadmap waaraan de activiteiten bijdragen zoals genoemd in artikel 3, lid 2;

  • d.

   een beschrijving van de samenwerking van het consortium met daarbij een formulier waarop de namen, vestigingsplaatsen en handtekeningen staan van de leden van het consortium;

  • e.

   een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de aanvrager, niet ouder dan drie maanden;

  • f.

   een kopie van een recent bankafschrift van het rekeningnummer van de aanvrager waarop de subsidie moet worden gestort.

 • 2.

  Aan de begroting, zoals bedoeld in lid 1, sub b van dit artikel, worden de volgende eisen gesteld:

  • a.

   specificatie naar type kosten, onder andere materiaalkosten en personeelskosten uitgesplitst per partner van het consortium;

  • b.

   specificatie van de bijdrage door elke partner binnen het consortium.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, derde lid van de Asv, ingediend uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft.

Hoofdstuk 4 Beoordeling en afhandeling subsidieaanvraag

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van de Asv kan de aanvraag worden geweigerd als:

 • 1.

  de activiteiten onvoldoende bijdragen aan de doelstelling genoemd in artikel 2 en de doelen genoemd in artikel 3;

 • 2.

  onvoldoende is onderbouwd dat het project binnen de aangegeven planning en begroting kan worden uitgevoerd;

 • 3.

  onvoldoende is onderbouwd dat het consortium de aangegeven capaciteit, middelen en kennis heeft om het project naar behoren uit te voeren;

 • 4.

  de aanvrager niet voldoet aan de definitie van een consortium zoals genoemd in artikel 1;

 • 5.

  er niet voldaan is aan de bepalingen onder artikel 5 van deze regeling;

 • 6.

  de looptijd van het project langer duurt dan 31 december 2024.

Artikel 12 Beslistermijn subsidieaanvraag

Het college beslist op een aanvraag om een subsidie op grond van deze regeling, in afwijking van artikel 10, eerste lid van de Asv, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Hoofdstuk 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 13 Verplichtingen verbonden aan de subsidie

Onverminderd de verplichtingen uit de artikelen 13 en 14 van de Asv dient het consortium samen te werken met InnovationQuarter en EDB.

Hoofdstuk 6 Verantwoording subsidie

Artikel 14 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1.

  Een aanvraag tot subsidievaststelling op grond van deze regeling wordt uiterlijk binnen 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht ingediend.

 • 2.

  De aanvraag van een subsidievaststelling bevat, in afwijking van de artikelen 16 tot en met 18 van de Asv de volgende gegevens:

  • a.

   voor een subsidie tot € 100.000,-:

   • i.

    een activiteitenverslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en in hoeverre de doelstellingen/resultaten zijn behaald;

   • ii.

    een financieel verslag van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden baten en lasten, op dezelfde wijze ingericht als de voor de subsidieaanvraag ingediende begroting;

  • b.

   voor een subsidie vanaf € 100.000,-:

   • i.

    een activiteitenverslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en in hoeverre de doelstellingen/resultaten zijn behaald;

   • ii.

    een financieel verslag van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden baten en lasten, op dezelfde wijze ingericht als de voor de subsidieaanvraag ingediende begroting;

   • iii.

    een beoordelingsverklaring over de activiteiten en de daaraan verbonden baten en lasten, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2 en 3, indien onverkorte toepassing ervan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. De reden voor het toepassen van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Projectenfinanciering Innovatie Roadmaps Drechtsteden.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking, werkt terug tot 18 maart 2022 en eindigt van rechtswege op 31 december 2023.

 • 3.

  De Subsidieregeling Projectenfinanciering Innovatie Roadmaps Drechtsteden, vastgesteld op 8 maart 2022, wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 12 april 2022.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester