Beleidsregels PeuterPlusProgramma en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Horst aan de Maas

Geldend van 21-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Beleidsregels PeuterPlusProgramma en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Horst aan de Maas

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas;

overweegt het volgende:

 • -

  Het PeuterPlusProgramma (PPP) is een door de gemeente Horst aan de Maas gesubsidieerd peuteraanbod dat wordt aangeboden in alle kernen in de gemeente Horst aan de Maas met een basisschool. Het PPP is minimaal 2 en maximaal 4 dagdelen per week en wordt 40 weken per jaar aangeboden. Het doel van PPP is om de ontwikkeling van peuters te bevorderen, hen mede op te voeden en hen elkaar in hun eigen omgeving te laten ontmoeten;

 • -

  De Rijksoverheid heeft gesteld dat er vanaf 1 augustus 2020 een Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod van 960 uur moet zijn gerealiseerd voor peuters in de leeftijd van 2,5 jaar tot en met 4 jaar. Dit komt neer op 16 uur per week bij een aanbod van 40 weken. Om hier aan te voldoen is er voor gekozen om het 16-uurs VVE-aanbod binnen het PPP aan te bieden in de vorm van 4 dagdelen van 4 uur. Dit geldt voor alle locaties waar het PPP in de gemeente Horst aan de Maas wordt aangeboden en voor alle peuters die aan het PPP deelnemen, dus niet alleen voor doelgroep-peuters;

 • -

  PPP en VVE worden allebei door dezelfde organisaties uitgevoerd. Daarom worden beide doelen in één regeling gecombineerd;

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas en het Beleidskader PeuterPlusProgramma & Voorschoolse Educatie;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels PeuterPlusProgramma en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Horst aan de Maas

Hoofdstuk 1. Budgetsubsidie PeuterPlusProgramma

Artikel 1. Aanvraag budgetsubsidie

Voor de uitvoering van het PPP kunnen kinderopvangorganisaties jaarlijks een aanvraag om budgetsubsidie indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Subsidievoorwaarden

De budgetsubsidie wordt alleen verleend op basis van een totaalaanbod in alle dorpen met een basisschool in de gemeente Horst aan de Maas.

Artikel 3. Hoogte en berekening van de subsidie

 • 1. De hoogte van de budgetsubsidie wordt gebaseerd op het aantal kinderen dat van het PPP gebruik maakt.

 • 2. Voor peuters met recht op kinderopvangtoeslag (KOT) PPP regulier ontvangt het kindercentrum subsidie voor maximaal 2 dagdelen (8 uur) per week volgens de berekening (uurprijs – ouderbijdrage) x het aantal af te nemen uren.

 • 3. Het kindercentrum ontvangt subsidie voor maximaal 4 dagdelen (16 uur) PPP per week voor niet-KOT peuters zonder VVE-indicatie volgens de berekening (uurprijs – maximum uurtarief) x het aantal af te nemen uren.

 • 4. De uurprijs is het uurtarief waartegen het PPP kan worden aangeboden. Dit is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 9,25 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • 5. Het maximum uurtarief is het jaarlijks door de Belastingdienst vastgestelde landelijke maximumtarief.

 • 6. De ouderbijdrage (het gemeentetarief) is gelijk aan het laagste tarief uit de Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) jaarlijks uitbrengt. Voor het jaar 2020 is dit tarief € 0,33.

Artikel 4. Subsidievaststelling

In aanvulling op artikel 21 van de Algemene subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas legt de subsidieontvanger jaarlijks verantwoording af over het aantal afgenomen kindplekken in het subsidiejaar uitgesplitst naar:

 • a.

  het aantal kinderen in het PPP en het aantal af te nemen uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag ontvangen;

 • b.

  het aantal kinderen in het PPP en het aantal af te nemen uren tegen het gemeentetarief.

Hoofdstuk 2. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-middelen

Artikel 5. Doel inzet VVE-middelen

De VVE-middelen zijn bedoeld voor het realiseren van voldoende, kwalitatief goede VVE-kindplaatsen en een doorgaande lijn van voor- naar vroegschool. Daarnaast dient de gemeente de uitwerking en uitvoering van het VVE-beleid te coördineren en het eigen VVE-beleid, de afspraken, de uitvoering en de resultaten regelmatig te evalueren.

Artikel 6. Hoogte en berekening subsidie VVE-aanbieders

 • 1. Voor de uitvoering van voorschoolse educatie ontvangen VVE-aanbieders subsidie. De vergoeding van het VVE-aanbod bestaat uit 3 onderdelen:

  • a.

   Een vast bedrag per kind: per peuter met VVE-indicatie wordt jaarlijks een bedrag van € 1.200,- vergoed;

  • b.

   Een vast bedrag per VVE-locatie: voor de borging van de VVE-kwaliteit wordt voor iedere VVE-locatie jaarlijks een bedrag van € 1.500,- vergoed;

  • c.

   3e en 4e dagdeel tegen gemeentetarief voor ouders: om te stimuleren dat kinderen met een VVE-indicatie 16 uur VVE-aanbod per week krijgen, wordt de tweede 8 uur (3e en 4e dagdeel) tegen gemeentetarief aangeboden, ongeacht of ouders recht hebben op KOT of niet.

 • 2. De subsidie wordt berekend volgens de berekening (maximum uurtarief - ouderbijdrage) x het aantal af te nemen uren.

 • 3. Wanneer de peuter met VVE-indicatie naar het PPP gaat, wordt het 3e en 4e dagdeel (maximaal 8 uur) gesubsidieerd.

 • 4. Wanneer de peuter met VVE-indicatie naar regulier VVE-geregistreerde dagopvang gaat, worden alleen de dagdelen (maximaal 2) gesubsidieerd die extra nodig zijn om het 16-uurs VVE-aanbod te behalen.

 • 5. Wanneer ouders van een peuter met VVE-indicatie geen recht hebben op KOT, worden alle benodigde uren (4 dagdelen/ 16 uur) gesubsidieerd uit de VVE-subsidie.

 • 6. VVE-aanbieders ontvangen € 350,- per VVE-kind per jaar (peildatum 1 januari) voor inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE.

Artikel 7. Subsidievaststelling

In aanvulling op artikel 21 van de Algemene subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas legt de subsidieontvanger verantwoording af over:

 • a.

  het aantal kinderen met VVE-indicatie voor wie de subsidiabele activiteiten zijn uitgevoerd;

 • b.

  het aantal uren per kind met VVE-indicatie waarvoor de subsidiabele activiteiten zijn uitgevoerd;

 • c.

  het aantal VVE-locaties;

 • d.

  de wijze waarop de voorschoolse educatie is uitgevoerd.

Hoofdstuk 3. Evaluatie

Artikel 8. Evaluatie

De gemeente zal jaarlijks de afspraken, uitvoering en resultaten met betrekking tot het PPP en VVE met de aanbieders evalueren. Hierbij wordt ook bekeken of de subsidie toereikend is voor de uitvoering van de afspraken. Waar nodig, is het mogelijk om maatwerk te leveren.

De VVE-middelen worden gebaseerd op de jaarlijks door het CBS bepaalde achterstandsscore van de gemeente. Dit betekent dat de middelen jaarlijks kunnen fluctueren. Wanneer de middelen dermate afnemen dat de huidige afspraken niet meer passen, wordt er met de betrokken kinderopvangorganisaties in overleg getreden om tot nieuwe afspraken te komen.

Hoofdstuk 4. Uitzonderingen

Artikel 9. Uitzonderingen

Voor kinderen die opvang genieten op locaties die geen PPP aanbieden en waarvan ouders tijdelijk geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, is afgesproken dat zij op hun locatie mogen blijven tegen het gemeentetarief. De locaties dienen dit op voorhand bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken en kunnen na goedkeuring hier maandelijks een factuur voor naar de gemeente sturen aan de hand van de berekening: (maximum uurtarief – ouderbijdrage) x het aantal afgenomen uren.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. De beleidsregels PeuterPlusProgramma en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Horst aan de Maas, vastgesteld op 3 februari 2020, worden ingetrokken.

 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels PeuterPlusProgramma en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Horst aan de Maas.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas in de vergadering van 4 april 2022.

De burgemeester,

drs. R.F.I. Palmen

De secretaris,

mr. L.M.C. Beckers