Verordening Plaatsingsbeleid Wet Sociale Werkvoorziening

Geldend van 07-08-2008 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2008

Intitulé

Verordening plaatsbeleid Wet sociale voorziening

De gemeente steltVerordening Plaatsingsbeleid Wet Sociale Werkvoorziening vast.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

  • -

   gemeente: de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Delta;

  • -

   wachtlijst: de lijst die het college beheert met een overzicht van ingezetenen die geïndiceerd zijn en voldoen aan de bepalingen in artikel 12 lid 1 van de Wsw;

  • -

   ingezetenen: degenen die op grond van de inschrijving in het gemeentelijk persoonsregister hun woonplaats in Brummen hebben;

  • -

   de wet: de Wet sociale werkvoorziening.

 • 2. De begripsomschrijvingen in de wet zijn van toepassing op begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Artikel 2 Wachtlijst

 • 1. Het college beheert de gemeentelijke wachtlijst en draagt de uitvoering hiervan op aan de gemeenschappelijke regeling Delta.

 • 2. Deze wachtlijst bevat een overzicht van ingezetenen die geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet en beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden.

Artikel 3 Volgorde van plaatsing

 • 1. Uitgangspunt is dat de volgorde waarop de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2, wordt bepaald door de volgorde waarop zij op de wachtlijst zijn geplaatst op grond van het cohort jaar van aanmelding.

 • 2. In afwijking van het in het vorige lid geformuleerde uitgangspunt kunnen door het college met voorrang worden geplaatst personen die gebruikmaken van de terugkeergarantie, kandidaten die direct van de wachtlijst in Begeleid Werken geplaatst worden alsmede Wajongers en WWB-ers.

 • 3. Bijzondere omstandigheden van een individuele kandidaat op de wachtlijst kunnen voor het college bij wijze van uitzondering aanleiding zijn om af te wijken van de vorige leden van dit artikel.

 • 4. In de jaarlijkse productprestatie-overeenkomst worden nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van dit artikel.

Artikel 4 Evaluatie

De toepassing van deze verordening wordt jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 juli 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2008, bij raadsbesluit met kenmerk RB08.0008/MLi

Algemene toelichting

Met ingang van 2008 kan de gemeente er voor kiezen bepaalde doelgroepen voorrang te verlenen bij de instroom in de Wsw. De keuze voor een doelgroepenprioritering maakt het gemeenten mogelijk de Wsw te laten aansluiten bij het lokale beleid ten aanzien van sociale zaken.

Deze afspraken moeten formeel worden gemaakt in een gemeentelijke verordening wachtlijstbeheer. Tot het moment dat deze verordening van kracht is, wordt gewerkt volgens de formule “first in first out”. De geïndiceerde stroomt in op volgorde van de datum van de indicatiebeschikking.

De gemeente dient de geïndiceerde in staat te stellen om de juiste plaatsingsvolgorde te kunnen beoordelen. Ook het IWI (Inspectie voor Werk en Inkomen) zal de komende jaren toezien op de wijze waarop de gemeenten omgaan met de mogelijkheid zelf plaatsingsbeleid te formuleren.

Artikelgewijze toelichting:

Artikel 1

Het tweede lid geeft aan dat de omschrijvingen van de begrippen die worden gebruikt in de Wet sociale werkvoorziening ook van toepassing zijn op deze verordening.

Artikel 2 Wachtlijst

Het tweede lid geeft aan dat conform de wet de wachtlijst bestaat uit ingezetenen die beschikbaar zijn om een Wsw-dienstbetrekking te aanvaarden. Hieruit volgt dat geïndiceerden die niet beschikbaar zijn voor het aanvaarden van een Wsw-dienstbetrekking geen deel uit kunnen maken van de wachtlijst.

Artikel 3 Volgorde van plaatsing

Het voorrang geven van bepaalde doelgroepen betekent eveneens dat anderen langer moeten wachten. Uitsluiting van geïndiceerden wordt voorkomen door de doelgroepen verhoudingsgewijs te plaatsen. Uitgangspunt is het fifo-principe.

Het tweede lid geeft weer de doelgroepen die prioritering kunnen genieten. :

 • -

  personen die gebruik maken van de terugkeergarantie

 • -

  Begeleid werken kandidaten

Hierdoor wordt nadrukkelijk “de beweging van binnen naar buiten”gelegd.

-Wajongers

Een groeiende groep Wajongers valt tussen wal en schip na afronding van hun opleiding.

-WWB’ers

Vanuit het W-deel wordt een voortraject gefinancierd om lange(re) inactiviteit van de geïndiceerde te voorkomen. Structureel beslag op middelen uit het W-deel moet worden voorkomen.

Artikel 4 Evaluatie

De jaarlijkse evaluatie van deze verordening vindt plaats in de ambtelijke werkgroep Delta.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 juli 2008.