Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Best 2022

Geldend van 21-04-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Best 2022

Burgemeester en wethouders van Best,

Gelet op:

Hetgeen ten aanzien van de verkeersbesluiten in de wegenverkeerswet 1994, het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is bepaald,

Alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)

Besluit

De navolgende beleidsregels vast te stellen voor de beoordeling van aanvragen om ontheffing van het gebruik van de parkeerschijf in de parkeerschijfzones Best.

Parkeerschijfzone

In Best is een parkeerschijfzone (vanaf nu: blauwe zone) van kracht. De blauwe zone geldt op maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 18.00 uur met een maximale parkeerduur van 2 uur. In dit beleid zijn de regels en voorwaarden opgenomen rondom deze blauwe zone.

Regels in de blauwe zone

In de blauwe zone gelden de volgende regels:

 • -

  Er moet in een parkeervak worden geparkeerd;

 • -

  Wanneer er geparkeerd wordt in een parkeervak met een blauwe streep moet de parkeerschijf gebruikt worden;

 • -

  Met de parkeerschijf mag er maximaal 2 uur geparkeerd worden;

 • -

  De parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit liggen;

 • -

  De aankomsttijd mag worden afgerond naar het eerstvolgende half uur (als men om 15:45 aankomt mag de parkeerschijf op 16:00 gezet worden);

 • -

  Is het niet toegestaan de parkeerschijf te verzetten, zonder dat het voertuig weer uit het parkeervak is gereden;

 • -

  Wanneer er een invalidenparkeerkaart achter de voorruit ligt, hoeft er geen parkeerschijf te worden gebruikt en geldt de 2 uur niet;

 • -

  In een parkeervak zonder blauwe streep mag er lang geparkeerd worden en hoeft er geen parkeerschijf te worden gebruikt.

Straten in de blauwe zone

De volgende straten en parkeerterreinen vallen binnen de blauwe zone:

 • Oirschotseweg (van de rotonde Pr. Bernhardlaan tot de Spoorweglaan);

 • Trekzaag;

 • Vincent van Goghstraat;

 • Frans Halsstraat (nr. 50-58);

 • Rembrandtlaan (nr. 4-12);

 • Spoorstraat;

 • Hoofdstraat;

 • Kerkstraat (van Hoofdstraat tot nr. 33);

 • St Odulphusstraat;

 • Nazarethstraat;

 • Nazarethplein;

 • Kapelplein;

 • Zonnewende;

 • Dorpsplein;

 • Raadhuisplein;

 • Kapelaan J.A. Heerenstraat (van Raadhuisplein tot Den Ekker);

 • Den Ekker;

 • Oranjestraat (gedeelte van Raadhuisplein tot huisnummer 2);

 • Nieuwstraat;

 • Koningin Julianaweg (nr 9-39);

 • Wilhelminaplein.

Ontheffing Blauwe zone

Het is mogelijk om een ontheffing te krijgen waarmee er geparkeerd kan worden in de blauwe zone zonder het gebruik van de parkeerschijf. Er kan alleen een ontheffing worden aangevraagd wanneer iemand woont en ingeschreven staat op een adres binnen de blauwe zone en geen parkeerplaats op eigen terrein heeft.

Artikel 1 Voorwaarden ontheffing blauwe zone

Voor een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvrager woont en staat ingeschreven op een adres binnen de blauwe zone;

 • 2.

  Er is geen mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein of in de parkeergarage;

 • 3.

  Er wordt maximaal één ontheffing per adres verleend;

 • 4.

  Het kenteken van het voertuig staat op naam van de aanvrager, of de aanvrager overlegt een schriftelijke verklaring van de eigenaar dat het voertuig door de aanvrager in gebruik is;

 • 5.

  Een ontheffing kan alleen worden aangevraagd voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen die in een parkeervak kunnen en mogen parkeren. Vrachtwagens, grotere busjes of aanhangwagens komen niet in aanmerking voor een ontheffing.

Artikel 2 Geldigheid en verlenging ontheffing blauwe zone

Een ontheffing is 5 jaar geldig. De ontheffing dient uiterlijk 6 weken voordat deze verloopt verlengd te worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij aanvrager. Voor het verlengen van de ontheffing zijn bovenstaande voorwaardes opnieuw van toepassing.

Artikel 3 Behandeling aanvraag ontheffing blauwe zone

Wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden, kan een ontheffing worden aangevraagd. Dit kan via het aanvraagformulier voor een ontheffing blauwe zone. Deze is te vinden op de website van de gemeente Best. Bij een aanvraag dienen de volgende gegevens mee gestuurd te worden:

 • -

  kopie van een geldig legitimatiebewijs;

 • -

  kopie van het kentekencard of het kentekenbewijs deel II;

 • -

  indien relevant schriftelijk bewijs dat het betreffende voertuig in gebruik is bij de aanvrager (bijvoorbeeld kopie leasecontract).

Voor het aanvragen van een ontheffing dienen leges betaald te worden.

Artikel 4 Gebruik ontheffing blauwe zone

Voor het gebruik van de ontheffing gelden de volgende regels:

 • 1.

  De ontheffing geldt alleen voor het voertuig waarvan het kenteken op de ontheffing is vermeld;

 • 2.

  De ontheffing dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit te liggen;

 • 3.

  Een ontheffing biedt geen garantie op een vrije parkeerplaats;

 • 4.

  Bij aanschaf van een ander voertuig dient een nieuwe ontheffing te worden aangevraagd tegen inlevering van de oude ontheffing;

 • 5.

  Wanneer niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor een ontheffing, dient deze weer ingeleverd te worden bij de gemeente Best.

Artikel 5 Geldigheid ontheffing blauwe zone

De ontheffing is van rechtswege niet meer geldig wanneer:

 • 1.

  De geldigheidsduur van de ontheffing verstreken is;

 • 2.

  Wanneer het adres niet meer binnen de blauwe zone ligt;

 • 3.

  Er een mogelijkheid is om te parkeren op eigen terrein of in de parkeergarage;

 • 4.

  De ontheffing door de gemeente is ingetrokken.

Artikel 6 intrekken ontheffing

De gemeente Best heeft de bevoegdheid om te allen tijde te controleren of een aanvrager (nog) voldoet aan de voorwaarden voor een ontheffing. Mocht er niet (meer) aan de voorwaarden voldaan worden, dan kan de ontheffing ingetrokken worden. Een ontheffing kan worden ingetrokken, indien:

 • 1.

  Voor het verkrijgen van de ontheffing onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  Na het verlenen van de ontheffing verandering optreedt in de omstandigheden of inzichten, waardoor de ontheffing niet meer het doel dient waarvoor zij oorspronkelijk is afgegeven;

 • 3.

  Aan de ontheffing verbonden voorschriften, regels of beperkingen niet worden of zijn nagekomen;

 • 4.

  De ontheffinghouder niet meer voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een ontheffing;

 • 5.

  De ontheffinghouder zelf verzoekt om intrekking van de ontheffing;

 • 6.

  Er sprake is van misbruik van de ontheffing.

Parkeergarage

Enkele adressen die binnen de blauwe zone vallen komen in aanmerking om een parkeerplaats in de parkeergarage aan te vragen. Deze parkeerplaatsen worden uitgegeven op basis van beschikbaarheid.

Artikel 7 adressen voor aanvraag parkeerplaats in de parkeergarage

De volgende adressen komen in aanmerking voor een parkeerplaats in de parkeergarage:

 • Hoofdstraat (tussen de Nazarethstraat en de Nieuwstraat);

 • Boterhoek;

 • Nazarethplein.

Artikel 8 Voorwaarden voor parkeerplaats in de parkeergarage

Om een parkeerplaats in de parkeergarage aan te vragen, gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvrager woont en staat ingeschreven op een in artikel 7 genoemd adres;

 • 2.

  Er is geen mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein;

 • 3.

  Er is geen ontheffing van de blauwe zone op uw adres geregistreerd;

 • 4.

  Er wordt maximaal één parkeerplaats per adres verleend;

 • 5.

  Een parkeerplaats kan alleen worden aangevraagd voor voertuigen die in een parkeervak kunnen en mogen parkeren. Vrachtwagens, grotere busjes of aanhangwagens komen niet in aanmerking voor een parkeerplaats in de parkeergarage.

Artikel 9 aanvraag voor parkeerplaats in de parkeergarage

Wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden, kan er een parkeerplaats in de parkeergarage worden aangevraagd. Dit kan via het telefoonnummer 14-0499 of info@gemeentebest.nl

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking na bekendmaking door middel van een publicatie in het gemeenteblad;

 • 2. Deze beleidsregels vervangen op voormelde datum de op 7 februari 2017 vastgestelde Regeling parkeerschijfzone 2017, met dien verstande dat de vervallen regeling van toepassing blijft voor de ontheffingen die op grond daarvan zijn afgegeven.

Ondertekening

Vastgesteld op 8 maart 2022 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best.

Bijlage 1 overzichtskaart van de blauwe zone Best

afbeelding binnen de regeling

Afbeelding 1: Overzichtskaart blauwe zone centrum e.o.

afbeelding binnen de regeling

Afbeelding 2: Overzichtskaart blauwe zone Wilhelminaplein e.o.