Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregel Beschut werken gemeente Beesel

Geldend van 01-01-2018 t/m 30-06-2023

Intitulé

Beleidsregel Beschut werken gemeente Beesel

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

gelet op het bepaalde in artikel 10b van de Participatiewet,

b e s l u i t

vast te stellen de Beleidsregel Beschut werken gemeente Beesel.

Doel van deze maatregel

Het bieden van beschut werk in een dienstbetrekking voor inwoners die op basis van hun arbeidsbeperking hierop zijn aangewezen.

Dit moet

 • 1.

  Tot de doelgroep van beschut werken behoort men: als:

  • er sprake is van lichamelijke en/of psychische en/of verstandelijke beperkingen;

  • er wellicht aanpassingen nodig zijn op de werkplek;

  • er structurele begeleiding op de werkplek nodig is.

 • 2.

  Er op basis van het advies van het UWV naar wordt verwezen.

 • 3.

  De gemeente neemt op basis van het advies van het UWV een formeel besluit tot het wel/niet zijn aangewezen op de voorziening beschut werken.

 • 4.

  De kandidaat wordt een dienstverband beschut werken aangeboden.

 • 5.

  Het college kan op basis van de Rijksbijdrage voor het aantal beschut werk plekken, dit aantal jaarlijks maximaliseren.

 • 6.

  De verminderde loonwaarde van de kandidaat wordt op basis van een meting vastgesteld en krijgt de werkgever gecompenseerd met een loonkostensubsidie.

 • 7.

  De loonwaarde wordt ten minste elke 3 jaar geactualiseerd. De consulent bepaalt wanneer de volgende loonwaardebepaling moet plaatsvinden.

 • 8.

  De noodzakelijke begeleiding wordt ingezet en bekostigd.

Dit is wenselijk

 • 9.

  Voldoet men aan de onder 1 genoemde voorwaarden, dan wordt een proefsetting afgesproken van maximaal een jaar, met als doel het arbeidspotentieel en loonwaarde goed in beeld te brengen. De duur van deze proefsetting wordt met de gemeente, de kandidaat en de aanbieder van de proefsetting overeen gekomen en de nodige begeleiding wordt gegarandeerd.

 • 10.

  De proefsetting vindt plaats met behoud van uitkering.

 • 11.

  De kandidaat moet tot regelmatige arbeid in staat zijn. Dat betekent dat de kandidaat minimaal 4 dagdelen per week moet kunnen werken.

 • 12.

  De kandidaat dient zelfstandig de locatie van de proefsetting te kunnen bereiken.

 • 13.

  De voorselectie gebeurt zorgvuldig en is gebaseerd op ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan met de kandidaat. De officiële toelating tot de voorziening beschut werken (inclusief advies UWV) is vervolgens in de regel een formaliteit.

 • 14.

  Het dienstverband dat op basis van de toelating wordt geboden, is meestal een continuering van de in gang gezette praktijksituatie.

 • 15.

  De voorziening is in de regel voorbehouden aan personen met een bijstandsuitkering en aan personen die vanuit het Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn aangewezen op een overstap naar beschut werken.

Dit is situationeel

 • 16.

  Na de proefsetting bij de beschut werken plek moet de kandidaat een redelijke loonwaarde vertegenwoordigen. Deze is minimaal 30% van het wettelijk minimumloon.

  Indien gedurende de proefsetting niet aan de criteria voor beschut werken kan worden voldaan, dan wordt in samenspraak bezien welke andere mogelijkheden er voor participatie zijn (o.a. dagbesteding, banenafspraak).

Afwegingen

 • 17.

  Beschut werken wordt aangeboden conform de wettelijke taakstelling. Daarbij geldt bij toekenning de volgorde van aanvraag, ook uit voorgaande kalenderjaren. Extra plekken kunnen alleen op basis van dringende individuele situaties toegekend worden, waarbij de toekenningsvolgorde niet wordt toegepast.

 • 18.

  Dubbele uitvoeringskosten (uitkering en dienstverband) worden zoveel mogelijk voorkomen. Dat betekent dat met de inzet van de voorziening beschut werken uitstroom uit de uitkering wordt gerealiseerd. Is de loonkostensubsidie hiervoor ontoereikend, dan kan extra subsidie worden overwogen.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 30 oktober 2017.

Toelichting

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Met ingang van 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht deze voorzieningen aan te bieden en kunnen burgers een beoordeling hiervoor aanvragen bij het UWV.