Regeling vervallen per 01-07-2023

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot de verstrekking van een energietoeslag (Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Gemeente Lelystad)

Geldend van 21-04-2022 t/m 12-10-2022

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot de verstrekking van een energietoeslag (Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Gemeente Lelystad)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Lelystad.

  besluit vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Lelystad.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Lelystad;

 • c.

  energietoeslag: collectieve bijzondere bijstand in de vorm van een eenmalige energietoeslag;

 • d.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 6.17 van de Beleidsregels Participatiewet en aanverwante regelingen Lelystad 2021;

 • e.

  peildatum: 1 maart 2022

 • f.

  referteperiode: januari 2022 tot en met 31 maart 2022.

Artikel 2: Doelgroep energietoeslag 2022

 • 1. De energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Een belanghebbende komt niet in aanmerking voor een energietoeslag als die persoon op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres; of

  • e.

   een kostendelende medebewoner is.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en op peildatum:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen van gemeente Lelystad; of

  • b.

   algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • d.

   aan wie in de referteperiode bijzondere bijstand is toegekend, waarbij is vastgesteld dat er geen sprake is van draagkracht;

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 1 juni 2022.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen.

 • 2. Het college neemt een aanvraag alleen in behandeling wanneer:

  • a.

   deze digitaal ingediend is via het door het college beschikbaar gesteld digitaal aanvraagformulier, of indien, naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden het individuele geval hiertoe aanleiding geven, schriftelijk is ingediend, en

  • b.

   bij de aanvraag het beschikbare inkomen van januari 2022 tot en met maart 2022 is gevoegd.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot 1 oktober 2022.

Artikel 5. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werken terug tot 1 april 2022.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Lelystad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 29 maart 2022,

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van de gemeente Lelystad,

De secretaris, de burgemeester,

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende (artikel 11) is of omdat een uitsluitingsgrond geldt (artikel 13) , geen aanspraak kan maken op de energietoeslag.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand (van gemeente Lelystad of SVB) ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ.

Maar ook voor huishoudens aan wie in de referteperiode bijzondere bijstand is toegekend en is vastgesteld dat er geen sprake is van draagkracht. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op evenredigheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (artikel 4:84 Awb). De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.