Besluit van de directeur van de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland van 24 maart 2022, PZH-2022-797401816 (DOS-2020-0007039) tot vaststelling van het ondermandaat ten behoeve van functionarissen binnen de Dienst Beheer Infrastructuur (Ondermandaatbesluit directeur Dienst Beheer Infrastructuur 2022)

Geldend van 16-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Besluit van de directeur van de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland van 24 maart 2022, PZH-2022-797401816 (DOS-2020-0007039) tot vaststelling van het ondermandaat ten behoeve van functionarissen binnen de Dienst Beheer Infrastructuur (Ondermandaatbesluit directeur Dienst Beheer Infrastructuur 2022)

De directeur van de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland,

Gelet op:

 • -

  het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2022 van 25 januari 2022 (Provinciaal blad 2022, nr. 1623);

 • -

  het Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018 van 13 december 2017 (Provinciaal blad 2017, nr. 5855);

 • -

  het Ondermandaatbesluit secretaris 2022 van 1 februari 2022 (Provinciaal blad 2022, 1624);

Besluit vast te stellen het Ondermandaatbesluit directeur Dienst Beheer Infrastructuur 2022

Artikel 1 Ondermandaat

Aan functionarissen binnen de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland wordt ondermandaat verleend om besluiten te nemen overeenkomstig de bij dit besluit behorende lijst, opgenomen in bijlage 1.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1. Het ondermandaat geldt met inachtneming van de door de commissaris van de Koning en gedeputeerde staten in de hierboven aangehaalde besluiten gestelde voorwaarden en beperkingen.

 • 2. De uitoefening van een ondermandaat heeft uitsluitend betrekking op de taken van het organisatieonderdeel waarvoor de betrokken ondermandaathouder verantwoordelijk is.

Artikel 3 Intrekken mandaatbesluit

Het Besluit van de directeur Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland van 11 februari 2021 tot vaststelling van het ondermandaat ten behoeve van functionarissen van de Dienst Beheer Infrastructuur (Provinciaal blad 2021, nr. 1617) wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit directeur Dienst Beheer Infrastructuur 2022.

Ondertekening

Den Haag, maart 2022,

P. den Dunnen

Bijlage 1 behorende bij artikel 1, Ondermandaatbesluit directeur Dienst Beheer Infrastructuur 2022

Mandaat nr. *

Hoofd eenheid **

Toelichting/Voorwaarden

AP01

X

 

AP04

X

 

AP10

X

 
 
 
 

AAA01

X

 

AAA02

X

 

AAA03

X

 

AAA04

X

 

AAA05

X

 

AAA08

X

 

AAA10

X

 

AAA11

X

 

AAA14

X

 

AAA15

X

 

AAA16

X

Voor zover het betreft besluiten tot:

 • aanbesteding van nieuwe opdrachten voor levering en diensten met een geraamde waarde tot € 100.000,-;

 • aanbesteding van nieuwe opdrachten voor werken met een geraamde waarde tot € 1.000.000,-;

 • de gunning van aanvullende opdrachten voor werken met een geraamde waarde tot € 300.000,-;

 • de bekrachtiging van voornoemde opdrachten; en

 • alle (rechts)handelingen in het kader van een aanbestedingsprocedure.

AAA18

X

 

AAA20

X

 

AAA21

X

 

AAA22

X

 

AAA23

X

 

AAA24

X

 

AAA26

X

 

AAA28

X

 

AAA29

X

 

AAA30

X

 

AAA31

X

 

AAA32

X

 

AAA33

X

 

AAA34

X

 

AAA35a

X

 

AAA36

X

 

AAA37

X

 

AAA38

X

 

AAA39

X

 

AAA40

X

 

AAA41

X

 

AAA42

X

 

AAA44

X

 

AAA45

X

 

AAA46

X

 
 
 
 

AV09

X

 
 
 
 

ABI01

X

 

ABI02

X

 

ABI03

X

 

ABI04

X

 

ABI06

X

 

ABI07

X

 

ABI08

X

 

ABI09

X

 

ABI10

X

 

ABI11

X

 

ABI12

X

 

ABI13

X

 

ABI14

X

 

ABI15

X

 

ABI17

X

 

ABI18

X

 

ABI20

X

 

ABI21

X

 

ABI24

X

 

ABI25

X

 

ABI26

X

 

ABI27

X

 

ABI28

X

 

ABI30

X

 

* De mandaatnummers betreffen de mandaten, zoals opgenomen en genummerd in het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2022

** Daar waar in de tabel een kruis is geplaatst brengt dit tot uitdrukking dat ondermandaat is verleend aan alle leidinggevenden binnen de Dienst Beheer Infrastructuur, waarop de kolom betrekking heeft.