Mandaatbesluit inzake het aanbesteden van onderwijsroute in het kader van de veranderopgave inburgering

Geldend van 16-04-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit inzake het aanbesteden van onderwijsroute in het kader van de veranderopgave inburgering

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck

Overwegende dat:

 • gemeenten op grond van de Wet inburgering 2021 inburgeraars dienen te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving en hiertoe onder meer een onderwijsroute moeten aanbieden;

 • de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Leudal, Cranendonck, Nederweert, Weert en Roermond wensen samen te werken met betrekking tot de inkoop van de onderwijsroute;

 • de gemeente Roermond als centrumgemeente vanuit de wetgever een rol krijgt in het verzorgen van het aanbod onderwijsroute voor de gehele regio.

 • dit inkooptraject gezien de aard en omvang van de behoefte en op grond van de Europese Richtlijn en Aanbestedingswet 2012 moet plaatsvinden via een SAS procedure;

 • door de samenwerkende gemeenten voor deze procedure met betrekking tot de inkoop van de onderwijsroute mandaat, machtiging en volmacht aan het college van de gemeente Roermond verleend dient te worden.

Gelet op,

 • artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d en f Gemeentewet; en

 • afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond mandaat, volmacht en machtiging, met de mogelijkheid van ondermandaat, submachtigingen subvolmacht te verlenen om namens het college van Echt-Susteren besluiten te nemen in het kader van de inkoopprocedure van de onderwijsroute nieuwe wet inburgering, tot en met de definitieve gunning, met inbegrip van alle daaraan voorafgaande handelingen en het aangaan van de overeenkomst met de beoogde opdrachtnemer(s).

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond mandaat, volmacht en machtiging, met de mogelijkheid van ondermandaat, submachtiging en subvolmacht te verlenen om, in het geval van een juridisch geschil in verband met de genoemde inkoopprocedure, namens het college van Echt-Susteren te besluiten tot het voeren van verweer, met inbegrip van alle voorbereidende handelingen. De kosten van het voeren van verweer worden in dat geval evenredig verdeeld over de samenwerkende gemeenten.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

De burgemeester

De gemeentesecretaris,