Regeling vervallen per 08-12-2023

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Hellendoorn

Geldend van 08-10-2022 t/m 08-12-2022

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Hellendoorn

Nijverdal, 12 april 2022 Nr. 2022-008409

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

gelet op het bepaalde in:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet; en

 • -

  het voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen, nr. 36057, vergaderjaar 2021-2022;

overwegende dat:

 • -

  het college gebruik wil maken van zijn bevoegdheid om een eenmalige energietoeslag in de vorm van categoriale bijzondere bijstand aan huishoudens met een laag inkomen te verstrekken;

 • -

  het wenselijk is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het gelet op de doelgroep wenselijk is voor dit doel aparte beleidsregels op te stellen;

B e s l u i t e n:

vast te stellen de

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Hellendoorn

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college:  college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

 • c.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel a, b, of c van de wet;

 • d.

  zelfstandige woonruimte: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder of als kostganger én waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald;

 • e.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in de artikelen 32 en 33 van de wet;

 • f.

  peildatum: 1 april 2022 of datum van aanvraag;

 • g.

  referteperiode: 1 maand voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen dat woonachtig is in een zelfstandige woonruimte. De eenmalige energietoeslag 2022 wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Per huishouden verleent het college maximaal één energietoeslag.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS); of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Het college kan een eenmalige energietoeslag verstrekken aan de aanvrager:

  • a.

   als het inkomen 1 maand voorafgaand aan de peildatum niet hoger is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

  • b.

   die op de peildatum is ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Hellendoorn; en

  • c.

   die een zelfstandige woonruimte bewoont.

 • 2.

  Het recht op een eenmalige energietoeslag wordt eenmalig vastgesteld op de peildatum en geldt voor het kalenderjaar 2022.

 • 3.

  Er bestaat geen recht op een eenmalige energietoeslag als de aanvrager eerder in 2022 voor hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 Participatiewet heeft ontvangen. Dit geldt ongeacht of de aanvrager deze toeslag via het college of via het college in een andere gemeente heeft ontvangen.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag wordt ambtshave toegekend aan de belanghebbende aan wie op grond van de wet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 op 1 april 2022 een uitkering voor levensonderhoud is verstrekt en die aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 voldoet.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft tevens betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • 3.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen met een door het college ter beschikking gesteld (digitaal) aanvraagformulier een aanvraag indienen.

 • 4.

  Bij de aanvraag geeft de aanvrager in ieder geval de hoogte op van het (gezamenlijk) inkomen in de maand, voorafgaand aan de peildatum of, in geval van inkomsten uit eigen onderneming, het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de peildatum.

 • 5.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5 Hoogte eenmalige energietoeslag

De eenmalige energietoeslag bedraagt € 1300,- per huishouden dat een zelfstandige woonruimte bewoont en ongeacht de gezinssamenstelling.

Artikel 6 Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het netto inkomen over de maand voorafgaand aan de peildatum.

 • 2.

  Bij zelfstandigen is het geschatte gemiddeld netto inkomen in de drie maanden voorafgaand aan de peildatum bepalend.

 • 3.

  De middelen bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de wet worden niet tot het inkomen gerekend.

 • 4.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit de eigen onderneming;

  • c.

   inkomen uit een uitkering;

  • d.

   inkomen uit verhuur;

  • e.

   inkomen uit partneralimentatie;

  • f.

   inkomsten uit kinderalimentatie;

  • g.

   inkomsten uit een persoonsgebonden budget;

  • h.

   inkomsten uit studiefinanciering (WSF) of op grond van de WTOS volgens het normbedrag genoemd in artikel 33, tweede lid van de wet.

Artikel 7 Uitbetaling

 • 1.

  De toegekende eenmalige energietoeslag wordt uitbetaald op het bij de gemeente bekend zijnde bankrekeningnummer van de belanghebbende.

 • 2.

  De eenmalige energietoeslag, die voor 1 december 2022 is toegekend, wordt in twee keer uitbetaald. In eerste instantie wordt een bedrag van € 800,- uitbetaald en daarna vindt een ambtshalve nabetaling plaats van € 500,- op uiterlijk 1 december 2022.

 • 3.

  De eenmalige energietoeslag, die na 1 december 2022 is toegekend, wordt in één keer uitbetaald.

Artikel 8 Verplichtingen, controle en terugvordering

 • 1.

  De aanvrager dient aan de inlichtingenplicht en medewerkingsplicht te voldoen, zoals bedoeld in de wet.

 • 2.

  Het college kan besluiten om steekproefsgewijs de rechtmatigheid van de verstrekking te controleren.

 • 3.

  Het voor- en/of achteraf niet voldoen aan de inlichtingenplicht waardoor de rechtmatigheid van de verstrekking niet kan worden vastgesteld of wanneer er sprake is van een onrechtmatig verstrekte toeslag leidt met inachtneming van de wet tot terugvordering van de verstrekte toeslag. Daarnaast kan een boete worden opgelegd.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en duur beleidsregels 

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van hun bekendmaking en werken terug tot en met 1 april 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Hellendoorn 2022.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,