Regeling vervallen per 15-11-2022

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidieregeling Stimuleringsfonds Amstelveen 2021

Geldend van 01-06-2021 t/m 14-11-2022

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidieregeling Stimuleringsfonds Amstelveen 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2019;

overwegende dat:

 • extra investeringen noodzakelijk zijn om de Amstelveense economie een stimulans te geven naar aanleiding van de uitbraak van de Covid-19 en de bijbehorende nadelige gevolgen voor de economische sector in Amstelveen;

 • alle partijen in Amstelveen, publiek en privaat, een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te investeren in het economische herstel en toekomstbestendigheid van Amstelveen;

 • uitgaven van het Stimuleringsfonds gericht moeten zijn op het versterken van de economie in Amstelveen;

 • een vitale economie bijdraagt aan een prettig leef- en vestigingsklimaat;

 • Het Stimuleringsfonds extra inzet op partijen die extra zijn getroffen door de gevolgen van de Covid-19 uitbraak.

besluiten vast te stellen de:

Subsidieregeling Stimuleringsfonds Amstelveen 2021

Artikel 1 Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • adviescommissie: de Adviescommissie Stimuleringsfonds als bedoeld in artikel 6;

 • ASV: Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

 • college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan subsidie verlenen voor activiteiten die bijdragen aan het beperken of (deels) opheffen van de economische schade die als gevolg van de uitbraak van Covid-19 in Amstelveen is ontstaan.

 • 2.

  Voor subsidie komen activiteiten in aanmerking die aantoonbaar;

  • a.

   het collectief belang dienen van een vitale lokale economie;

  • b.

   bijdragen aan het stimuleren van het lokale bezoek- en vestigingsklimaat; en

  • c.

   samenwerking en verbinding tussen verschillende partijen en sectoren stimuleren.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Voor subsidie komen rechtspersonen in aanmerking die actief zijn als ondernemer en een bijdrage leveren aan de lokale economie van Amstelveen.

 • 2. In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid, kan subsidie via een penvoerder worden aangevraagd door aanvragers die geen rechtspersoon zijn en een bijdrage leveren aan de lokale economie.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend bij het college op het door college beschikbaar gestelde formulier.

 • 2. Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 november 2022.

Artikel 5 Adviescommissie Stimuleringsfonds

 • 1.

  Er is een Adviescommissie Stimuleringsfonds die het college adviseert omtrent de beslissing op aanvragen op grond van deze regeling.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde commissie bestaat uit 5 leden, die de economische sector in Amstelveen vertegenwoordigen, en door het college worden benoemd. De leden wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

 • 3.

  Bij de advisering omtrent aanvragen, neemt de Adviescommissie het bepaalde in deze subsidieregeling in acht.

 • 4.

  De commissie adviseert over een aanvraag binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Het college beslist op de aanvraag met inachtneming van het advies van de Adviescommissie.

 • 2.

  Het college kan gemotiveerd afwijken van het advies van de Adviescommissie.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 750.000,-.

 • 2.

  Het college kan de hoogte van het subsidieplafond tussentijds wijzigen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 3.

  Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de door het college noodzakelijk geachte kosten voor de activiteit.

 • 2.

  Voor alle aanvragen geldt dat wij maximaal 75% van de kosten betalen die nodig zijn om het project uit te voeren onder voorwaarde dat de activiteit ook gefinancierd wordt door anderen.

 • 3.

  De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 200.000,-.

Artikel 10 Beslistermijnen

In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de ASV wordt op een aanvraag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag voorzien van het advies van de commissie.

Artikel 11 Bevoorschotting

Op een verleende subsidie wordt 100% van het subsidiebedrag bevoorschot.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2021 en vervalt op 15 november 2022.

 • 2.

  Op bezwaarschriften tegen een subsidieverlening of -vaststelling op grond van deze regeling, wordt met toepassing van deze regeling een beslissing genomen.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stimuleringsfonds Amstelveen 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens