Regeling vervallen per 02-03-2023

Subsidieregeling Initiatieven in de Warmtetransitie 2022

Geldend van 15-04-2022 t/m 01-03-2023

Intitulé

Subsidieregeling Initiatieven in de Warmtetransitie 2022

Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  initiatief: project van één of meerdere initiatiefnemers, dat zich voor een buurt of wijk richt op het leveren van een bijdrage aan de warmtetransitie.

 • -

  Initiatiefnemer: een stichting, vereniging, coöperatie of een samenwerkingsverband van minimaal drie buurtbewoners, of een combinatie hiervan.

 • -

  de verordening: Algemene Subsidieverordening Gouda 2003

 • -

  professioneel adviesbureau: partij die ingeschreven is bij KvK

Artikel 2. Doelgroep en toepassingsbereik

 • 1. Deze subsidieregeling is bedoeld voor initiatieven die beogen een bijdrage te leveren aan de warmtetransitie in hun buurt in Gouda. Dit betreft initiatieven in heel Gouda, behalve in de in de Transitievisie Warmte (TVW) aangewezen verkenningsblokken (Plaswijck-Kern en Middenwillens-West).

 • 2. De straat of buurt van het initiatief heeft een minimale omvang van 50 woningen.

 • 3. Een aanvraag kan worden gedaan door een of meerdere initiatiefnemers.

 • 4. Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen, niet aan natuurlijke personen. Indien de initiatiefnemer een samenwerkingsverband is van buurtbewoners (natuurlijke personen) kunnen zij de aanvraag, in overleg met EcG, indienen via de Coöperatieve Vereniging Energie Gouda B.A, ook wel bekend als Energiecoöperatie Gouda (EcG).

 • 5. Indien gebruik wordt gemaakt van de constructie zoals beschreven onder artikel 2, lid 4 dan treedt EcG op als kasbeheerder van het initiatief en kan EcG initiatiefnemer desgewenst ondersteunen in de vorm van raad en advies. Initiatiefnemer geldt als de subsidieaanvrager en subsidieontvanger en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en de verplichtingen zoals gesteld in deze subsidieregeling en de subsidiebeschikking.

 • 6. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in de artikelen 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een initiatief dat bijdraagt aan de doelen van de TVW en dat inzet op een breed draagvlak vanuit de buurt/wijk.

 • 2. De doelen van de TVW behelzen in ieder geval de ambitie van de gemeente Gouda om in 2040 aardgasvrij en CO2-neutraal te zijn.

 • 3. De initiatieven dienen te zijn uitgevoerd binnen een jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking:

  • a.

   Kosten voor onderzoek naar oplossingen voor de buurt/wijk die bijdragen aan de doelen van de TVW;

  • b.

   Proceskosten voor onder andere organisatie, communicatie, juridisch advies en inschrijvingskosten, zolang deze kosten gericht zijn op het behalen van de doelen van de TVW. Dit betreft geen kosten om uitvoeringsmaatregelen daadwerkelijk (deels) te financieren.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Een subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 20.000 per aanvraag. Voor projecten met totale kosten lager dan € 5.000 kan een aanvraag worden gedaan onder de subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda 2022.

 • 2. Subsidiabele kosten zijn onderzoeks- en proceskosten, als beschreven in artikel 4 lid 1 sub a, en artikel 4 lid 1 sub b.

 • 3. Een subsidie wordt per kalenderjaar maximaal één maal verstrekt per initiatief, per buurt/wijk waar het project wordt uitgevoerd.

 • 4. Stapeling van subsidie met de subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda 2022 is toegestaan met in achtneming van het maximum van 25.000.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode van één jaar vanaf de inwerkingtreding van de subsidieregeling een subsidieplafond van €100.000.

 • 2. Het college kan de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

Artikel 7. Wijze van beoordeling

 • 1. Het college zal de aanvragen op volgorde van binnenkomst beoordelen.

 • 2. Het college zal bij de beoordeling kijken naar de haalbaarheid van het plan, verwachte resultaten, verwachte kennisdeling met de buurt, spreiding van de initiatieven over de stad, vergroten van draagvlak voor de energietransitie, invloed op CO2-reductie en efficiënt gebruik van de middelen.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. De aanvraag omvat in ieder geval:

  • a.

   De contactgegevens van de initiatiefnemer(s)

  • b.

   Afbakening van de buurt, minimaal 50 woningen

  • c.

   Een plan van aanpak om het project uit te voeren met daarin in ieder geval een omschrijving van het project, het doel van het project, een uitgewerkte begroting met een verdeling van de verwachte kosten en inkomsten en hoe de buurt wordt betrokken/geïnformeerd over het project. Indien het project onderzoekskosten omvat dan dient in het plan van aanpak tevens te worden meegenomen op welk probleem het onderzoek zich richt en welke oplossingsrichtingen worden onderzocht.

Artikel 9. Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college de subsidie weigeren:

  • a.

   De aanvraag dient uiterlijk binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding te worden ingediend bij het college. Het college besluit over het openen van een nieuwe aanvraag ronde.

  • b.

   als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • c.

   als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een wettelijk voorschrift.

Artikel 10 Vaststelling

 • 1. Uiterlijk 1 jaar na de datum van de subsidieverlening dient de initiatiefnemer een verzoek tot vaststelling in. Dit verzoek tot vaststelling bestaat in ieder geval uit een projectverslag inclusief financiële verantwoording in het format van de begroting uit het projectplan. Hierin beschrijft de initiatiefnemer hoe het opzetten van het project is gegaan en waar de subsidie aan is besteed, inclusief bonnen / facturen (e.d.) en betaalbewijzen (bankafschriften).

 • 2. Aan de hand van het verzoek tot vaststelling stelt de gemeente vast of de toegewezen gelden rechtmatig zijn uitgegeven. Als bij de afrekening blijkt dat de aanvrager is afgeweken van de aanvraag zonder dat hiervoor instemming is gevraagd van het college kan de subsidie worden ingetrokken (zie ook artikel 11 lid i.

Artikel 11. Verplichtingen

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12 van de verordening, gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   De gemeente heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. De initiatiefnemer stelt zich beschikbaar om kennis te delen met andere initiatiefnemers en geïnteresseerden in de stad. De gemeente organiseert daartoe bijeenkomsten. Na afloop van het project presenteert de subsidieontvanger de bevindingen en uitkomsten van het project aan de gemeente en andere geïnteresseerden uit de stad. Daarin evalueert de initiatiefnemer de uitkomsten en wat de leermomenten zijn voor andere projecten in de stad.

  • b.

   De initiatiefnemer betrekt tijdig de verschillende stakeholders uit de buurt bij het project. Dit blijkt uit het vooraf ingediende plan van aanpak. Tussentijds wordt daarnaast met de initiatiefnemer afgestemd in hoeverre dit slaagt. Voorbeelden van stakeholders kunnen zijn buurtbewoners, lokale verenigingen, scholen, winkels, bedrijven etc.

  • c.

   Het goedgekeurde projectvoorstel wordt gedeeld via Maak Gouda Duurzaam en Energienetwerk Gouda;

  • d.

   Het goedgekeurde projectverslag wordt gedeeld via Maak Gouda Duurzaam en Energienetwerk Gouda;

  • e.

   Bij meerdere initiatiefnemers in een buurt dient te worden gekeken of samenwerking mogelijk is.

  • f.

   Indien het project gedurende de looptijd wijzigt ten opzichte van de aanvraag dient de initiatiefnemer dit direct bij de gemeente te melden in de vorm van een wijzigingsverzoek. Dit wijzigingsverzoek omvat in ieder geval de reden van de wijziging, hoe de wijziging bijdraagt aan het doel van het project en een gewijzigde begroting. De gemeente beoordeelt het wijzigingsverzoek aan de hand van de doelstellingen van de originele aanvraag en de van de subsidieregeling.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Controle

Het college is bevoegd steekproefsgewijs de juistheid van de aangeleverde gegevens ten behoeve van de halfjaarrapportage en ten behoeve van de verantwoording te controleren in de administratie van de aanvrager. De aanvrager verleent hieraan haar volledige medewerking.

Artikel 14. Overige bepalingen

Van toepassing zijn de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 en het Uitvoeringsbesluit bij de algemene subsidieverordening Gouda 2003, voor zover van laatstgenoemde in deze subsidieregeling niet wordt afgeweken.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie van de regeling.

Artikel 16. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als subsidieregeling Initiatieven in de Warmtetransitie 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 5 april 2022.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

drs. R.C. Bakker

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve