Reglement Passantenhaven Weert

Geldend van 15-04-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement Passantenhaven Weert
 • 1.

  Het geactualiseerde Reglement Passantenhaven Weert vast te stellen.

 • 2.

  Het huidige Reglement Passantenhaven Weert in te trekken.

Het college van burgemeester en wethouders van Weert,

Gelet op artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert;

Besluit:

Vast te stellen het Reglement Passantenhaven Weert.

Artikel 1 Soort vaartuigen

De passantenhaven Weert is uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen met een maximale lengte van 10 meter en een maximale diepgang van 1.80 meter.

Artikel 2 Maximale ligduur

 • 1. Er mag op maximaal drie opeenvolgende dagen ligplaats worden ingenomen.

 • 2. In bijzondere omstandigheden mag op meer dan drie opeenvolgende dagen ligplaats worden ingenomen, onder voorwaarde dat er toestemming is gegeven door de toezichthouder van de gemeente.

Artikel 3 Afsluiting voorzieningen winterperiode

In de winterperiode vanaf 1 oktober tot 31 maart zijn de aanwezige voorzieningen elektriciteit, toilet en stromend water afgesloten en kan hier geen gebruik van worden gemaakt.

Artikel 4 Liggeld

(vervallen)

Artikel 5 Herstelwerkzaamheden

Het is verboden om in deze haven zonder schriftelijke toestemming van het college belangrijke reparaties of ander groot onderhoud aan, op of ten behoeve van het vaartuig te verrichten of te doen verrichten.

Artikel 6 Geluidshinder en veiligheid

 • 1. Het is verboden om tussen zonsondergang en zonsopgang ligplaats in te nemen, vaartuigen te verplaatsen of deze haven te verlaten.

 • 2. Het is niet toegestaan roerende zaken op de kaden te plaatsen en deze kaden anders te gebruiken dan overeenkomstig de bestemming.

Artikel 7 Milieuhygiëne

 • 1. Voor het verwijderen van afval en het lozen van de inhoud van vuilwatertanks, chemische toiletten e.d. dient gebruik te worden gemaakt van de daartoe beschikbaar gestelde voorzieningen.

 • 2. Het gebruik van een direct op het water lozend toilet is verboden.

 • 3. Het gebruik van reinigingsmiddelen bij het onderhoud aan het vaartuig is verboden.

 • 4. Indien als gevolg van een ongeval, lekkage e.d. brandstof of andere chemische stoffen overboord gaan of in het water terechtkomen, is de beheerder van dit vaartuig verplicht dit onmiddellijk aan de medewerker gemeentelijke storingsdienst of, bij diens afwezigheid, aan Stadstoezicht of de Politie te melden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Gebruik van de passantenhaven gebeurt voor eigen risico van de gebruikers van de vaartuigen. Ze dienen verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door hen, hun vaartuig (o.a. door brand), bemanning of gasten.

De vaartuigen dienen veilig te zijn en in goede staat van onderhoud te verkeren.

Gezonken vaartuigen worden op kosten van de rechthebbende(n) uit de haven verwijderd.

Artikel 9 Brandveiligheid

De vaartuigen dienen te zijn uitgerust met een goed functionerende brandblusser.

Artikel 10 Gebruik water

Wassen en afspoelen van vaartuigen met leidingwater is verboden.

Artikel 11 Afmeren

De gebruikers van de vaartuigen dienen ervoor te zorgen dat de vaartuigen op deugdelijke wijze zijn afgemeerd, zodanig dat ze door gebruik van voldoende stootwillen vrij van andere vaartuigen, steigers of palen blijven. Een ligplaats mag uitsluitend in de daarvoor bestemde boxen worden ingenomen.

Bij het afmeren dienen de aanwijzingen van de dienstdoende medewerker of toezichthouder van de gemeente te worden opgevolgd.

Artikel 12 Gebruiksregels

 • 1. Het is verboden in de haven te zwemmen, te hengelen, te surfen of te spelevaren/schuitjevaren.

 • 2. De nachtrust dient van 22.00 uur tot de volgende ochtend 7.00 uur in acht te worden genomen.

 • 3. Eigenaren van huisdieren dienen ervoor te zorgen dat hun dieren de steigers en de haven niet bevuilen.

Artikel 13 Ordebepaling

 • 1. De gebruiker van een vaartuig is, gedurende het verblijf met het vaartuig in deze haven, verplicht alle aanwijzingen op te volgen van de dienstdoende medewerker of toezichthouder van de gemeente of medewerkers van de Politie.

 • 2. Degene die in strijd handelt met dit reglement of zich schuldig maakt aan wangedrag kan door het college of de dienstdoende medewerker of toezichthouder van de gemeente gelast worden onmiddellijk de haven te verlaten.

Artikel 14

In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de dienstdoende medewerker of toezichthouder van de gemeente.

Ondertekening

Weert, 5 april 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

de secretaris,

drs. M.J.M. Meertens

de burgemeester,

mr. R.J.H. Vlecken