Beleidsregels voor toewijzing van standplaatsen voor woonwagens Nijmegen 2022

Geldend van 15-04-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor toewijzing van standplaatsen voor woonwagens Nijmegen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

Gelet op art. 9, lid 4 van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2020, en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen: Beleidsregels voor toewijzing van standplaatsen voor woonwagens Nijmegen 2022

Artikel 1. Inleiding

Het college heeft besloten om, in aanvulling op de bestaande woonwagenlocaties, ca. 25 extra standplaatsen te realiseren. Om die reden is het nodig om regels op te stellen voor de toewijzing van deze standplaatsen voor woonwagens.

Artikel 2. Huidige situatie bestaande standplaatsen

Op de bestaande woonwagenlocaties zijn er 80 huurstandplaatsen, waarop een koopwoonwagen staat. Verder zijn er 27 woonwagenwoningen die worden verhuurd door de woningcorporaties. Huurstandplaatsen worden verhuurd volgens een voordrachtstelsel. Komt er een standplaats vrij dan dragen de vertrekkende bewoners, of de nabestaanden in geval van overlijden, een nieuwe kandidaat voor. De woonwagen-woningen worden verhuurd via de regels van Entree. Ze worden daarbij gelabeld voor de doelgroep: woonwagenbewoners. Deze regels voor de bestaande woonwagenlocaties blijven van kracht.

Artikel 3. Nieuwe situatie met de extra standplaatsen

Voor de ca. 25 nieuw te realiseren standplaatsen heeft het college besloten om die bij voorrang toe te wijzen aan inwonende kinderen van huishoudens op de bestaande locaties. Daarbij wordt rekening gehouden met de wens van de doelgroep om in familieverbanden samen te wonen. Daarvoor zijn duidelijke en transparante regels nodig voor de verhuur en eventuele verkoop of in erfpacht geven van standplaatsen. De volgende regels gelden voor de nieuw uit te geven standplaatsen.

 • 1.

  In eerste instantie komen inwonende kinderen van 18 jaar en ouder in aanmerking, die onafgebroken bij hun ouders in een woonwagen in Nijmegen hebben gewoond en nog wonen. Aan te tonen via de Basis Registratie Personen (BRP).

 • 2.

  Bij het bepalen van de onderlinge volgorde gaat de oudere in leeftijd voor op de jongere in leeftijd.

 • 3.

  Is er in deze groep geen gegadigde voor een uit te geven standplaats dan wordt voorrang gegeven aan woonwagenbewoners die familie zijn van bewoners op de locatie van de standplaats die voldoen aan de volgende voorwaarden;

 • aspirant huurder is familielid in de eerste-, tweede- of derde graad .

 • aspirant huurder kan aantonen minimaal 10 jaar legaal in Nijmegen te hebben gewoond in de afgelopen 50 jaar.

 • 4.

  Bij meerdere kandidaten in deze groep gaat 1e graad voor 2e graad en 2e graad voor 3e graad. Zijn er dan nog meerdere kandidaten, dan volgt notariële loting.

 • 5.

  Is in deze groep geen gegadigde dan komen woonwagenbewoners in aanmerking die door verhuizing een standplaats vrijmaken in Nijmegen.

 • 6.

  Is in deze groep geen gegadigde dan wordt voorrang gegeven aan de overige woonwagenbewoners die in Nijmegen wonen en via de BRP kunnen aantonen minimaal 10 jaar legaal in Nijmegen te hebben gewoond in de afgelopen 50 jaar.

 • 7.

  Bij meerdere kandidaten in groep 5 en 6 wordt de onderlinge volgorde bepaald door notariële loting.

 • 8.

  Standplaatsen die worden aangeboden met een vorm van eigendom of beperkt recht worden verkocht middels inschrijving en toepassing van volgorde van recht van koop volgens criteria 1 tot en met 7.

 • 9.

  Voor huurstandplaatsen en huurwoonwagens geldt de inkomenstoets voor sociale huurwoningen zoals jaarlijks wordt vastgesteld door het Rijk.

Artikel 4. Toekomstige toewijzing

 • 1. Nadat alle nieuwe extra standplaatsen zijn ingevuld, worden daarna vrijkomende huurstandplaatsenen huurwoningen alleen verhuurd aan woningzoekende woonwagenbewoners die zich hebben ingeschreven bij Entree als woningzoekend.

 • 2. Een huurwoning of een huurstandplaats zonder eigen woonwagen wordt aangeboden via het reguliere systeem van Entree met de voorwaarde: affiniteit met de woonwagencultuur. Zo worden ze gelabeld voor de doelgroep.

 • 3. Een huurstandplaats met een koopwoonwagen wordt aangeboden via een voordrachtstelsel, dus op dezelfde wijze als bij de reeds bestaande standplaatsen. Met dien met dien verstande dat wanneer het college het mogelijk maakt om standplaatsen in erfpacht uit te geven, de standplaats met de eigen woonwagen onder het erfpachtregime gaat vallen.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels voor toewijzing van standplaatsen voor woonwagens Nijmegen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 12 april 2022.

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls