Openstellingsbesluit IMF 2022/2

Geldend van 24-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-04-2022

Intitulé

Openstellingsbesluit IMF 2022/2

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 1.5 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013,

gelet op artikel 5, eerste lid van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân,

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 11 april 2022 tot en met 12 mei 2022 tot 17.00u.

 • 2. Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend. Zie hiervoor op www.streekwurk.frl/imf.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1. Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied1 bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 51.000

  • Noordoost Fryslân: € 58.000

  • Noordwest Fryslân: € 79.000

  • Zuidoost Fryslân: € 58.000

 • 2. Het subsidieplafond voor middelgrote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 100.000

  • Noordoost Fryslân: € 100.000

  • Noordwest Fryslân: € 79.000

  • Zuidwest Fryslân: € 100.000

  • Zuidoost Fryslân: € 100.000

 • 3. Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 75.000

  • Noordoost Fryslân: € 75.000

  • Noordwest Fryslân: € 75.000

  • Zuidwest Fryslân: € 75.000

  • Zuidoost Fryslân: € 75.000

 • 4. Na sluiting van de openstelling kunnen Gedeputeerde Staten de hoogtes van de subsidieplafonds wijzigen.

  In tabelvorm:

   

  Klein

  Middel

  Groot

  Totaal

  Wadden

  51.000

  100.000

  75.000

  226.000

  Noordoost

  58.000

  100.000

  75.000

  233.000

  Noordwest

  79.000

  79.000

  75.000

  233.000

  Zuidwest

  *)

  100.000

  75.000

  175.000*)

  Zuidoost

  58.000

  100.000

  75.000

  233.000

  Totaal

  246.000

  479.000

  375.000

  1.100.000

Artikel 3 Beperking van de openstelling

 • 1. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt in de regio Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de aanleg van kunstgrasvelden die openbaar toegankelijk zijn en waarbij minimaal 2 andere verenigingen in een door hun voorzitter ondertekende verklaring aangeven gebruik te maken van het aan te leggen kunstgrasveld.

 • 3. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c van die subsidieregeling, in de regio Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 4. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie middelgrote en grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c, van die subsidieregeling, in de regio’s Noordwest Fryslân en Noordoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 5. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c van die subsidieregeling, in de regio Zuidwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 6. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân zijn binnen alle categorieën initiatieven, als bedoeld in artikel 2 van die subsidieregeling, in de regio Waddeneilanden in aanvulling op artikel 10 van de regeling de kosten voor aanschaf van led-verlichting -lees vervanging van de lampen- met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden niet subsidiabel.

Artikel 4 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikelen 8 en 9 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân.

Artikel 5 Slotbepalingen

Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit IMF 2022/02 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad. Voor zover bekendmaking van dit openstellingsbesluit na 11 april 2022 plaatsvindt, werkt zij terug tot en met 11 april 2022.

Nadere details over de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns en moetingsplakken Fryslân (Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân) zijn te vinden via www.streekwurk.frl/imf. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, de beleidsregel subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns & Moetingsplakken 2020, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten op 4 april 2022 te Leeuwarden,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris


Noot
1

het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen binnen de regio Zuidwest Fryslân worden door het bestuur van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren vastgesteld.