Regeling vervallen per 22-01-2024

Nadere regels Muziekonderwijs

Geldend van 01-01-2020 t/m 21-01-2024

Intitulé

Nadere regels Muziekonderwijs

Nadere regels Muziekonderwijs Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016.

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016;

 • b.

  Muziekonderwijs: erkende muziekopleidingen die voldoen aan de door Kunstfactor (het landelijk Sectorinstituut voor amateurkunst) gegeven richtlijnen en kwaliteitseisen voor instrumentale muziekopleidingen zoals vastgelegd in het ‘Raamleerplan voor de HaFaBra-sector’ (Raamleerplannen blaasinstrumenten en slagwerk).

 • c.

  Muziekdiploma A, respectievelijk B, C en D: diploma dat wordt afgegeven na het succesvol afronden van een muziekopleiding c.q. deelopleiding op A-, B-, C- of D-niveau zoals gedefinieerd in het Raamleerplan voor de HaFaBra-sector.

 • d.

  Gekwalificeerde docenten: docenten waarvan de kwalificatie voor het geven van muziekles blijkt uit het feit dat ze succesvol de eerste opleidingsfase (Bachelor) van het conservatorium hebben afgerond, dan wel dat ze beschikken over een daarmee gelijk te stellen kwalificatie op tenminste HBO-niveau.

 • e.

  VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag zoals afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • f.

  Cursusjaar: de periode die overeenkomt met een kalenderjaar.

Artikel 2 Aanvraag

Een subsidieaanvraag voor de in een cursusjaar te verzorgen muziekopleidingen kan worden ingediend tot uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de cursus betrekking heeft. Hiervoor geldt een standaardaanvraagformulier (zie website www.valkenburg.nl). Aanvragen die na 1 oktober worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 3 Doelgroep, activiteiten en voorwaarden

HaFaBra-instellingen zonder winstoogmerk in Valkenburg aan de Geul komen in aanmerking voor subsidie op grond van deze regeling indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het doel en de activiteiten zijn gelegen op het vlak van muziekbeoefening/muzikale vorming.

 • 2.

  De muzieklessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten die beschikken over een VOG.

 • 3.

  Het voor een deelnemer gedurende het cursusjaar te subsidiëren lessenpakket heeft een totale omvang van minimaal 20 tot maximaal 40 individuele lessen.

 • 4.

  Het lessenpakket voor een groepsles per sectie heeft een totale omvang van maximaal 10 lessen per cursusjaar.

 • 5.

  De subsidie geldt voor maximaal 1 instrument per leerling per jaar.

Artikel 4 Te verlenen subsidie

 • 1.

  De subsidie voor individuele lessen bedraagt € 7,- per les

 • 2.

  De subsidie voor groepslessen bedraagt € 25,- per les

Artikel 5 Subsidie voor aanvullend Muziekonderwijs

Een aanvullend subsidiebedrag kan worden verstrekt:

 • 1.

  voor het geven van muziekonderwijs in het kader van buitenschools cultuuraanbod in het basisonderwijs binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het aanbod bestaat uit een project van minimaal 4 lessen en wordt gegeven op de basisschool door gekwalificeerde docenten. De subsidie bedraagt € 1.000,- per HaFaBra-instelling per jaar.

 • 2.

  voor het geven van een masterclass of workshop. De subsidie bedraagt € 250,- per masterclas/workshop tot een maximum van 3.

Artikel 6 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 2 uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 7 Subsidieplafond

De raad stelt voor elk jaar een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze regeling. Indien het aantal aanvragen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt het subsidiebedrag per aanvrager naar rato verlaagd. Dit gebeurt door toepassing van een breuk met in de teller het bedrag van het subsidieplafond en in de noemer de som van de subsidiebedragen die op basis van deze regeling berekend zijn.

Artikel 8 Verantwoording

De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 maart volgend op het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend middels een verslag een verantwoording te overleggen over het verloop van de opleidingen en de behaalde resultaten. De bij te voegen financiële verantwoording bestaat uit een overzicht waarop de inkomsten en uitgaven gespecificeerd staan weergegeven voorzien van kopieën en betaalbewijzen van de facturen gericht aan de muziekdocenten. De financiële verantwoording dient te zijn voorzien van een verklaring van getrouwheid, ondertekend door het dagelijks bestuur van de instelling.

Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieaanvrager

De aanvrager van de subsidie is gehouden tot het nakomen van de aan de subsidieverstrekking verbonden voorwaarden en stelt zich garant voor de vereiste omvang en kwaliteit alsmede voor de continuïteit van de muziekopleidingen.

Artikel 10 Overige bepalingen

De subsidieverstrekking vindt plaats met in achtneming van het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening.

Het college van burgemeester en wethouders kan aan de subsidieverstrekking extra voorschriften verbinden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  De nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Muziekonderwijs Valkenburg aan de Geul.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020.

Ondertekening