Gemeente Middelburg - Mandateringsbesluit ten behoeve van de I&A Samenwerking Vlissingen-Middelburg

Geldend van 01-12-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2019

Intitulé

Gemeente Middelburg - Mandateringsbesluit ten behoeve van de I&A Samenwerking Vlissingen-Middelburg

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Middelburg, ieder voor zover bevoegd;

b e s l u i t:

vast te stellen het mandateringsbesluit ten behoeve van de I&A Samenwerking Vlissingen-Middelburg.

Nadere overwegingen:

- Op 17 december 2013 hebben de gemeente Middelburg en Vlissingen een bestuursovereenkomst (“Samenwerkingsovereenkomst I&A”) met elkaar gesloten. De gemeenten hebben werkafspraken met elkaar gemaakt over de wijze van invulling en uitvoering van de bestaande overeenkomst (hierna: werkafspraken I&A 2019).

- De werkafspraken nopen tot het tijdelijk vaststellen van een bevoegdhedenbesluit ten behoeve van de uitvoering van voornoemde werkafspraken, vooruitlopend op de eerst volgende actualisatie van het “Mandateringsbesluit 2004”.

Artikel 1

De bepalingen uit het “Mandateringsbesluit 2004”, zijn overeenkomstig van toepassing.

Artikel 2

Bij afwijkingen met het “Mandateringsbesluit 2004”, prevaleert het onderhavige bevoegdhedenbesluit.

Artikel 3

Beslissingen die zijn genomen op grond van het “Mandateringsbesluit 2004” die golden op de datum van inwerkingtreding en waarvoor het “Bevoegdhedenbesluit ten behoeve van de I&A Samenwerking Vlissingen-Middelburg” overeenkomstige beslissingen kent, gelden als beslissingen genomen krachtens het “Bevoegdhedenbesluit ten behoeve van de I&A Samenwerking Vlissingen-Middelburg”.

Artikel 4 Slotbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als het “Bevoegdhedenbesluit ten behoeve van de I&A Samenwerking Vlissingen-Middelburg” en treedt in werking op 1 december 2019.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Middelburg in hun vergadering van 12 november 2019,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink. mr. H.M. Bergmann.

Vastgesteld door de burgemeester van Middelburg op 12 november 2019,

de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann.

Bijlage: Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening

Afdelingshoofden (algemeen)

Code functie

Onderwerp van de bevoegdheid

Mandaat (M), vertegenwoordiging (V) of ondertekening (O)

Toelichting, bijzondere voorwaarden of beperkingen

G-2

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot en met € 50.000

M/O

Voor zover passend binnen de begroting of het beschikbaar gestelde krediet.

Uitsluitend en voor zover afgestemd en geaccordeerd door het BVO voor zover het I&A producten of diensten, ICT-infrastructuur of applicaties betreft.

G-2

Het ondertekenen van overeenkomsten boven de € 50.000

O

Uitsluitend en voor zover afgestemd en geaccordeerd door het BVO voor zover het I&A producten of diensten, ICT-infrastructuur of applicaties betreft.

Bedrijfsvoering

Informatiemanagement

Code functie

Onderwerp van de bevoegdheid

Mandaat (M), vertegenwoordiging (V) of ondertekening (O)

Toelichting, bijzondere voorwaarden of beperkingen

G-2

Het vaststellen en periodiek herijken van een visiedocument en een meerjarenbeleidsplan waarmee de strategische koers van de I&A Samenwerking wordt bepaald.

M

Conform de werkafspraken I&A 2019

G-2

Het jaarlijks vaststellen van een uitvoeringsplan op basis van het meerjarenbeleidsplan

M

Conform de werkafspraken I&A 2019