Beleidsregels toekenning individuele gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Heemstede 2022

Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels toekenning individuele gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Heemstede 2022

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede artikel 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

overwegende dat nadere regelgeving gewenst is over de aanvragen voor individuele gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, ter bescherming van de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet genoemde belangen.

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Beleidsregels toekenning individuele gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Heemstede 2022

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrager: persoon die een gereserveerde individuele gehandicaptenparkeerplaats heeft aangevraagd.

 • -

  gehandicaptenparkeerkaart bestuurders: een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders is een parkeerbewijs met speciale rechten voor weggebruikers met een handicap. een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

 • -

  gehandicaptenparkeerkaart gecombineerd bestuurders- en passagierskaart: een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor degene die blijvend van een rolstoel gebruik maakt;

 • -

  gehandicaptenparkeerkaart passagiers: een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers is een parkeerbewijs met speciale rechten voor weggebruikers met een handicap die niet zelf kan rijden.

 • -

  gehandicaptenvoertuig: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte. Het voertuig is niet breder is dan 1,10 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2,00 meter. Het voertuig kan uitgerust zijn met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, maar is geen bromfiets.

 • -

  individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: de parkeerplaats die ten behoeve van een gehandicapte wordt gereserveerd op korte afstand van diens woning, gekoppeld aan het kenteken van het voertuig.

 • -

  loopafstand: de maximale afstand van 100 meter die een gehandicapte, eventueel met behulp van de gebruikelijke hulpmiddelen, te voet kan afleggen;

 • -

  medisch advies: advies afgegeven door een daartoe aangewezen onafhankelijke arts over de loopafstand en over de medische situatie van de aanvrager;

 • -

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

 • -

  verkeerskundig onderzoek: onderzoek naar de beschikbare parkeerruimte binnen de loopafstand van de aanvrager, gemeten vanaf de voordeur en naar de verkeerstechnische en verkeersveiligheidsaspecten ter plaatse.

Artikel 2 Toewijzingscriteria aanvrager

Deze regeling heeft betrekking op de bevoegdheid van het college om op grond van de Wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten te nemen waarbij parkeerplaatsen, voor zover deze in eigendom en beheer van de gemeente Heemstede zijn, worden aangewezen als gehandicaptenparkeerplaatsen met vermelding van het kenteken van het desbetreffende voertuig. De aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken komt in aanmerking als:

 • a.

  de aanvrager als inwoner van de gemeente Heemstede staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP); én

 • b.

  de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder of passagier; én

 • c.

  de aanvrager bestuurder is van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een motor; én

 • d.

  de aanvrager beschikt over een geldig rijbewijs; én

 • e.

  een geschikte bestaande parkeerplaats binnen de loopafstand / verplaatsingsmogelijkheid ligt van de bestuurder. Indien blijkt dat binnen deze afstand geen ruimte is om een parkeerplaats te reserveren voor een gehandicaptenvoertuig, dan wordt geprobeerd om een parkeerplaats te creëren die deze afstand het meest benadert.

Artikel 3 Uitzonderingen

 • 1. De aanvrager komt niet in aanmerking voor een gereserveerde individuele gehandicaptenparkeerplaats als deze over parkeergelegenheid op eigen terrein beschikt (bijv. garage, erf, eigen oprit);

 • 2. Een individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt niet toegewezen ten behoeve van voertuigen die bestemd zijn voor recreatiedoeleinden.

 • 3. Een individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt niet toegewezen wanneer de parkeerruimte:

  • a.

   de parkeerruimte binnen de loopafstand van de aanvrager geen of geen geschikte parkeerplaats aanwezig is en een plek creëren ruimtelijk niet mogelijk is;

  • b.

   de parkeerruimte niet past bij het doelmatig gebruik van de weg. Zo is het onwenselijk om in een voetgangersgebied of in een autoluw gebied een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren;

  • c.

   de te markeren parkeerplaats een belemmering vormt voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer en dergelijke;

  • d.

   de te markeren gehandicaptenparkeerplaats ook technisch redelijkerwijs niet in te richten is als parkeerplaats.

 • 4. Passagiers komen in beginsel niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. In afwijking van artikel 2, aanhef en onder c is hierop in individuele situaties een uitzondering mogelijk als:

  • a.

   de passagier in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart passagiers; én

  • b.

   de verkeerssituatie het niet toelaat om voor of vlakbij de deur van de woning te stoppen om de passagier uit te laten stappen(o.a. door de aanwezigheid van een stopverbod).

Artikel 4 Intrekkingsgronden

 • 1. Het college trekt het besluit tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in:

  • a.

   als de bestuurder is verhuisd, zie artikel 7;

  • b.

   als de bestuurder of huisgenoot geen eigenaar meer is van het motorvoertuig dan wel het gehandicaptenvoertuig;

  • c.

   als het rijbewijs van de bestuurder ongeldig wordt verklaard dan wel wordt ingevorderd;

  • d.

   als de bestuurder of passagier is overleden;

  • e.

   als de gezondheidssituatie van de bestuurder of de passagier zodanig is verbeterd dat niet meer wordt voldaan aan de toewijzingscriteria;

  • f.

   als de gehandicaptenparkeerkaart wordt ingetrokken of het verzoek om verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart wordt afgewezen;

  • g.

   als de parkeerplaats is toegewezen op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en de parkeerplaats niet zou zijn toegewezen, als de onjuistheid van die gegevens op het moment van de aanvraag bekend zou zijn geweest.

 • 2. De bestuurder of diens erfgenaam is verplicht de gemeente in kennis te stellen, als één van de gevallen van het bepaalde in het eerste lid zich voordoet.

Artikel 5 Voorwaarden

Aan de beschikking tot toekenning van een individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt het voorschrift verbonden om onmiddellijk mededeling te doen van de volgende omstandigheden:

 • a.

  Verandering van adres;

 • b.

  Verkoop van het voertuig;

 • c.

  Aanschaffing of gebruikmaking van een ander voertuig, dan wel vervanging van het kenteken van het in gebruik zijnde voertuig;

 • d.

  Inlevering of intrekking van het rijbewijs;

 • e.

  Inlevering of intrekking van de gehandicaptenkaart;

 • f.

  Het feitelijk niet meer gebruik maken van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

 • g.

  Het feitelijk niet meer gebruik maken van het voertuig als bestuurder;

 • h.

  Het kunnen beschikken over parkeerruimte op eigen terrein;

 • i.

  Verbetering van de mobiliteit.

Artikel 6 Kosten

De kosten voor de aanvraag van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bestaan uit kosten voor de administratieve afhandeling, de aanschaf en het plaatsen van het verkeersbord, voorzien van onderbord met kenteken en voor het aanbrengen van de markering. Voor het op een later moment wijzigen van een kenteken, zijn leges verschuldigd.

Artikel 7 Verhuizing

Wanneer de houder van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats verhuist, vervalt het recht op deze parkeerplaats en dient indien nodig voor het nieuwe adres een nieuwe aanvraag te worden gedaan. De bestaande gereserveerde parkeerplaats vervalt.

Artikel 8 Verkeersbesluit

 • 1. Aan de aanvrager wordt schriftelijk meegedeeld dat de aanvraag tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats wordt gehonoreerd door middel van een verkeersbesluit. De gemeente informeert omwonenden per brief hierover en plaatst een mededeling in de Heemsteder. Daarin verwijst de gemeente naar het te publiceren verkeersbesluit in het digitale Gemeenteblad.

 • 2. Als besloten is dat de huidige gehandicaptenparkeerplaats dient te worden opgeheven, gebeurt dat door middel van een intrekkingsbesluit.

Artikel 9 Bezwaar

 • 1. Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van 6 weken, vanaf de publicatiedatum van het verkeersbesluit in het digitale Gemeenteblad bij het college een bezwaarschrift indienen.

 • 2. De parkeerplaats wordt tegelijk met het publiceren van het verkeersbesluit aangelegd. Er wordt niet gewacht tot het verkeersbesluit onherroepelijk is. Als er een bezwaarschrift wordt ingediend, blijft de parkeerplaats op kenteken gehandhaafd.

Artikel 10 Overgangsrecht

Aanvragen die zijn verleend voor gehandicaptenparkeerplaatsen krachtens het collegebesluit van 2 oktober 2001 worden geacht te zijn verleend krachtens deze regeling.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

Het Beleid gehandicaptenparkeerkaart, vastgesteld door het college op 2 oktober 2001, wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 mei 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels toekenning individuele gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 5 april 2022.